Täzelikler

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden we Türkiýeden gelen telekeçiler tehniki kükürt (“Türkmengaz” DK), ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa tehniki uglerod (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. BAE-den gelen işewürler polipropilen haltalaryny hem satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, portlandsement, buýan köküniň...

6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni bellenilip geçildi

6-njy oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarda Hatyr gününe bagyşlanyp çäreler geçirildi. Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlary hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresi geçirildi. Şol gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi. Şol gün “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna ir säherden...

Nebitiň bahalary ýokarlanýar: «Brent» - $84,99, «WTI» - 74,83

2018-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Moskwa wagty bilen 7:50-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,48 göterim ýokarlanyp, 84,99 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,67 göterim gymmatlap, 74,83 amerikan dollaryna barabar boldy. Saud Arabystanynyň energetika ministri Halid al-Falihiň ýurtda nebit çykarylyşyny günde 1,3 mln barrele çenli artdyryp bilmäge mümkinçiliginiň bardygy barada aýdan...

Ýol bitumy TNGIZT-nyň eksporta iberýän önümleriniň üstüne goşuldy

Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän ýol bitumy şu ýyldan eksporta ugradylyp başlandy. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň belleýşi ýaly, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen nebti gaýtadan işlemekden alynýan bu önümiň 35 müň tonna golaýy ýerleşdirildi. Asfaltbeton öndürmek üçin çig malyň ýedi müň tonna golaýy demir ýol bilen Özbegistanda işleýän telekeçilik gurluşlaryna ugradyldy. Türkmen...

Hazar sebitinde uly gabaraly ýükleri daşamagyň aýratynlyklary Awazada geçirilen forumda maslahatlaşyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen «HEAVY CASPIAN: TURKMENISTAN» atly halkara maslahatynda Türkmenistanyň ulag düzüminiň kuwwaty, ulaglaryň dürli görnüşleri bilen uly göwrümli we agyr ýükleri Hazar sebitine getirmegiň aýratynlyklary, şolary Türkmenistanyň üsti bilen Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine üstaşyr geçirmek meselelerine seredilip geçildi. Forum dürli ýurtlardan hünär jemgyýetleriniň, Türkmenistanyň, Russiýanyň, Awstriýanyň, Belgiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Lýuksemburgyň, Polşanyň,...

Nebit arzanlaýar: «Brent» - $86,12, «WTI» - $76,24

4-nji oktýabrda nebitiň dünýä boýunça bahalary pese düşýär. Moskwa wagty bilen 8:10-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,2 göterim aşaklap, 86,12 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,24 göterim pese düşüp, 76,24 amerikan dollaryna barabar boldy. Çarşenbe güni 2014-nji ýylyň noýabryndan bäri iň ýokary derejesine ýetip 2 göterim ýokarlanmadan soňra nebit...

Ýakyn on ýyllarda Ýewropa gazyň importyny 100 mlrd kub metr artdyryp biler

Ýewropa gazyň importy geljek 10 ýylda 100 mlrd kub metr möçberde artyp biler diýlip hasaplanylýar. Bu barada Russiýa energetika hepdeliginiň çäklerinde panel gepleşikleriniň dowamynda Russiýanyň energetika ministri Aleksandr Nowak belledi, diýip TASS habar berýär. «Turbageçiriji gazy barada aýdylanda, biz degişli gazyň Ýewropada sarp edilişiniň artmagyna bil baglaýarys. Özümizde onuň çykarylyşyny azaltmagyň we onuň sarp edilişiniň artmagynyň...

ABŞ-nyň kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň geljegini uly hasaplaýarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Nýu-Ýorkda geçirilen «Türkmenistan — ABŞ» Işewürler geňeşi ikitaraplaýyn işewür gatnaşyklary ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi. Oňa gatnaşyjy iri amerikan kompaniýalarynyň wekilleriniň belleýşi ýaly, duşuşyk Türkmenistanyň ägirt uly ykdysady kuwwata eýedigini nobatdaky gezek subut etdi. amerikan işewürlerinden başga-da, foruma başga ýurtlardan, şol sanda Kanadadan we Beýik Britaniýadan iri kompaniýalaryň gatnaşmaga isleg bildirmegi...

2017-nji ýylda HHR bilen Türkmenistanyň arasynda haryt dolanyşygy 17,6 göterim ýokarlandy

Soňky ýedi ýylyň içinde Hytaý Türkmenistanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň arasynda ygtybarly orny eýeleýär. Bu barada HHR-iň Türkmenistandaky ilçisi Sun Weýdun Aşgabatda öz döwletiniň emele gelmeginiň 69 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk diplomatik kabul edişlikde eden çykyşynda belledi. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Diplomatyň sözlerine görä, 2017-nji ýylda iki ýurduň arasynda haryt dolanyşygy 6,94 mlrd amerikan dollaryna...

BMG-de Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby tanyşdyryldy

Nýu-Ýorkda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň agzalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda çapdan çykan “Türkmenistan Durnukly Ösüşiň Maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasyny geçirdiler, diýip TDH habar berýär. Tanyşdyryş dabarasyna BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine dürli ýurtlardan gelen köp sanly wekiliýetleriň, guramanyň dürli komitetleriniň we bölümleriniň wekilleri, jemgyýetçilik işgärleri, alymlar...

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinji kitabynyň tanyşdyrylyşy boldy

Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda daşary ýurtlaryň birnäçesiniň ylmy-okuw merkezleriniň hormatly doktory, professor, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary boldy. Kitabyň tanyşdyrylyşyna «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň we «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň ýolbaşçylary we işgärleri, şeýle hem Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň...

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň kompaniýalaryna TOPH taslamasyna gatnaşmak mümkinçiligine baha bermegi teklip etdi

«Türkmenistan — ABŞ» işewürler forumynda eden çykyşynda Gurbanguly Berdimuhamedow strategik ähmiýete eýe bolan ýene-de bir iri taslamany — halkara hyzmatdaşlaryň we iri maliýe edaralarynyň gurluşygyna goldaw beren Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygyny mysal getirdi. Taslama, gürrüňsiz, uly mümkinçiliklere eýe bolup, aslyýetinde energiýa akymlarynyň täze ugruny açýar. Ol hindi we...

Türkmenistan ABŞ bilen gatnaşyklaryny uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen gurnamagy meýilleşdirýär – Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistan ABŞ-ny ileri tutýan hyzmatdaşlarynyň biri hökmünde hasaplap, onuň bilen uzak möhletleýin, strategik geljek üçin gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Mandarin Oriental” myhmanhanasynda geçirilen “Türkmenistan — ABŞ” Işewürler Geňeşiniň maslahatynda eden çykyşynda belledi. Döwlet Baştutany öz çykyşynda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň möhüm söwda-ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar diýip belledi. Bu ugurdaky ikitaraplaýyn...

Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe amerikan kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi

Iş sapary bilen Nýu-Ýorkda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk saklap gelýän birnäçe amerikan kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy. Hususan-da, “Türkmenistan — ABŞ” işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart bilen duşuşykda türkmen-amerikan gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar....

Türkmenistan Hazar deňzinde täze taslamalary durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär — Gurbanguly Berdimuhamedow

Hazar deňzinde täze taslamalary durmuşa geçirmek — bu geljege maýa goýmakdyr, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda eden çykyşynda belledi. Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, 12-nji awgustda Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekilenden soňra, Hazar sebitiniň ägirt uly ulag-üstaşyr we energetika mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge täze mümkinçilikler açyldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanynyň...

2014