Täzelikler

GDA-da Merkezi Aziýa üçin şengen wizasynyň analogy dörediler

GDA döwletleri Merkezi Aziýa döwletleri üçin bütewi wiza giňişligini döretmekligi meýilleşdirýärler, diýip ORIENT habarlar agentligi belleýär. Bu gadymy döwürlerde Merkezi Aziýa döwletleriniň çäklerinden Beýik Ýüpek ýolunyň geçendigi, häzirki wagtda bolsa dünýäniň bazarlarynda bu taryhy fenomen bilen baglanyşykly ähli syýahatçylyk önümleriniň ýokary islegden peýdalanýandygy bilen baglanyşyklydyr. Merkezi Aziýa döwletleri üçin «Ýüpek ýoly» bütewi syýahatçylyk wizasyny döretmegiň meseleleri GDA...

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama ýuridik güýjüne girýär

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama ýuridik güýjüne girýär. 2018-nji ýylyň 11-nji awgustynda 5-nji Hazar  sammitiniň öňüsyrasynda Aktau şäherinde 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda W.W.Putiniň Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda  Aşgabatda gol çekilen, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky Şertnamanyň tassyklanandygy baradaky hatlary alyşmak dabarasy boldy. Hatlary alyşmak baradaky degişli Teswirnama iki ýurduň Daşary...

«Balkan» gämigurluşyk we gämi abatlaýyş zawody nebit önümlerini eksport etmek üçin tanker flotuny ösdürmegi meýilleşdirýär

Türkmenbaşy şäherinde ýerleşýän «Bal­kan» gä­mi­gur­lu­şyk we gä­mi abat­la­ýyş za­wo­dy ne­bi­t önüm­le­ri­ni eks­port et­mek üçin tan­ker flo­tu­ny ös­dür­megi meýilleşdirýär. Bu barada Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hal­ka­ra de­ňiz por­tu­na bar­yp, bu ýer­de işiň gu­ra­ly­şy bi­len ta­nyş­lygynyň çäklerinde «Bal­kan» gä­mi­gur­lu­şyk we gä­mi abat­la­ýyş za­wo­dynyň wezipeleri bilen bagly eden çykyşynda aýdylýar. Muny ORIENT habarlar agentligi...

Nebitiň bahalary durnuksyz: «Brent» - $72,62, «WTI» - $67,59

13-nji awgustda nebitiň bahalary bir depginde saklanmaýar. Moskwa wagty bilen 8:36-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,26 göterim aşaklap, 72,62 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,06 göterim pese düşüp, 67,59 amerikan dollaryna barabar boldy. Şol bir wagtda dollaryň hümmetiniň berkidilmegi nebitiň bahalaryna goşmaça täsir edýär, çünki ol nebiti başga walýutasy bolan...

TOPH gaz geçirijisiniň bir şahasy Hytaýa hem ugrukdyrylyp biler

HHR Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň Pakistanyň territotiýasyndan başlanýan bir şahasyny gurmagyň mümkinçiliklerini öwrenýär, diýip «Halkara gaz ulgamlary» (ISGS) pakistan döwlet kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Mobin Saulat beýan etdi, diýip ORIENT agentligi Firstpost neşirine salgylanyp habar berýär. 2018-nji ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisi...

Nobatdaky Hazar sammiti Türkmenistanda geçiriler

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Hazar sammitini Türkmenistanda geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Hazarýaka döwletleriniň Liderleriniň Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirilen duşuşygynyň netijesi boýunça kabul edilen jemleýji maglumatynda bellenilýär, diýip Orient habarlar agentligi habar berýär. Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hä­zir­ki wagt­da Ha­zar deň­zi­niň äh­mi­ýe­ti onuň geog­ra­fi­k çäk­le­rin­den has giň ge­ri­me eýe­dir. Ol geo­sy­ýa­sy we yk­dy­sa­dy ýag­daý­la­ryň mö­hüm...

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlary Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany kabul etdiler

12-nji awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde V Hazar sammiti geçirildi. Onuň dowamynda Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Il­ham Ali­ýew, Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ha­san Ru­ha­ni, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin, Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Prezidenti Nur­sul­tan Na­zar­ba­ýe­w, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­dent­i Gurbanguly Berdimuhamedow Ha­zar­da dür­li ul­gam­lar­da hyz­mat­daş­lyk et­me­giň hu­kuk...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geleşikleriň 17-si bellige alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt puluna reňksiz list aýnalar, portlandsement, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Ermenistan we Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 2 million 532 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat...

YHG-SSE-ň Baş sekretary TOPH taslamasy boýunça Stambul şäherinde brifing geçirmek barada teklibini aýtdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  geçirilen duşuşykda YHG-SSE-ň Baş sekretary Adem Kula Türkmen tarapyndan amyla aşyrylýan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisi we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan elektrik geçirijisi ýaly taslamalar boýunça Stambul şäherinde brifing geçirmek barada teklibini aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Şeýle hem myhman, beýle çäräniň geçirilmegi bilen YHG-ň başga gatnaşyjy döwletleriniň ünsüni çekip boljakdygyny...

Nebitiň bahalary durnukly: «Brent» - $72,10, «WTI» - $66,75

2018-nji ýylyň 10-njy awgustynda Moskwa wagty bilen 8:21-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 72,10 amerikan dollaryna çenli gymmatlady. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 66,75 amerikan dollaryna barabar boldy. 9-njy awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,21 göterim pese düşüp, 72,07 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI»...

OPEC+ döwletleri iýul aýynda ylalaşygy 44 göterim ýerine ýetirdiler

OPEC-e girmeýän döwletler iýul aýynda nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygy 44 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada Halkara energetika agentliginiň (HEA) hasabatynda aýdylýar. Bu ýurtlarda nebitiň çykarylyşy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda günde 240 müň barrele çenli azaldy. Şol bir wagtda Wena ylalaşygynyň hereket eden bütin döwründe bu döwletler tarapyndan borçnamalaryň ýerine ýetirilişi 82 göterime barabar boldy, diýip Praým...

Hazarýaka sammiti 12-nji awgustda Aktauda geçiriler

12-nji awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti geçiriler. Häzirki wagtda ähli döwletler diplomatik ýollar arkaly bu çärä gatnaşýandygyny mälim etdiler. Bäş Hazarýaka döwletleriniň ählisiniň, hususan-da, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň daşary syýasat edaralary Bäşinji Hazarýaka duşuşygyna taýýarlanmak boýunça zerur işleri alyp barýarlar. Duşuşygyň gün tertibine Hazarda hyzmatdaşlyk etmek meselesi, ulag, söwda-ykdysady gatnaşyklar boýunça ylalaşyklara...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $72,47, «WTI» - $66,97

Nebitiň dünýä boýunça bahalary öňküsi gün 3 göterimden gowrak aşaklamadan soňra 9-njy awgustda irden ýene-de gymmatlaýar. Moskwa wagty bilen 8:00-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,28 göterim ýokarlanyp, 72,47 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,04 göterim gymmatlap, 66,97 amerikan dollaryna barabar boldy. ABŞ-nyň energetika ministrliginiň ýurtda çig mal ätiýaçlyklary baradaky hepdelik...

Ýaponiýa Türkmenistanyň täze energetiki taslamalaryna maýa goýmaga taýýar

Ýaponiýanyň Aziýa ýurtlaryna maýa goýmaklyga ýöriteleşen Halkara hyzmatdaşlyk banky (JBIC) täze türkmen taslamalaryny maliýeleşdirmeklige taýýardygyny beýan etdi. Bu barada JBIC-iň wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen duşuşykda beýan etdi, diýlip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär. Ýaponiýa Türkmenistanda milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, ýagny ony has köpdürli etmek hem-de şol bir wagtda iş orunlarynyň sanyny köpeltmek üçin ýakynda kabul...

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy

Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň we Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy. Mil­letiň Li­de­ri­ bi­le­lik­dä­ki mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, Mej­li­siň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz ber­di. Mil­li par­la­men­tiň ýol­baş­çy­sy döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk-hu­kuk...

2014