Täzelikler

Hytaýyň gazyň importyna bolan zerurlygy saklanyp galar — Global Platts

Hytaýyň nebitgaz korporasiýasyna degişli, Hytaýda nebitgazy öndüriji we distribýutor iň iri kompaniýa bolan PetroChina — tebigy gazyň içerki çykarylyşyny artdyrmaklygy meýilleşdirýär. Muňa garamazdan, önümçiligiň artdyrylmagy şerti bilen hem teklip ekologiýa taýdan arassa gazylyp alynýan baýlyga bolan hakyky islegi kanagatlandyryp bilmez. Ýagny, ýakyn geljekde HHR gazyň we suwuklandyrylan tebigy gazyň importyna bagly bolmagynda galar, diýip S&P...

TOPH gaz magistraly Pakistan bilen Owganystanyň arasyndaky gatnaşyklary gowulandyrmaga ýardam eder

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi sarp ediji ýurtlara diňe bir energetika çökgünligini çözmäge däl, eýsem ikitaraplaýyn gatnaşyklary hem gowulandyrmaga ýardam eder. Bu pikiri Yslamabadyň Strategik meýilnamalaşdyryş institutynyň ylmy barlagçysy Harim Akdas «TOPH turba geçirijisiniň taslamasy: ugur öňe» atly makalasynda belleýär, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Makalanyň awtorynyň belleýşi ýaly, taryhy ösüşinde...

TNGIZT «Amul – Hazar 2018» awtorallisine gatnaşyjylary muzdsuz benzin we dizel ýangyjy bilen üpjün eder

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­tiniň Ka­ra­ryna la­ýyk­lyk­da, Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­na “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şy­na Türk­me­nis­tan­dan we da­şa­ry ýurt­lar­dan gat­na­şy­jy­la­ryň hem-de ola­ra hyz­mat edi­ji­le­riň aw­tou­lag­la­ry­ny we teh­ni­ka­la­ry­ny ýa­ryş bi­len bag­ly Türk­me­nis­tan­da bol­ýan döw­rün­de 200 ton­na...

Ýewropada gazyň bahasy kub metri üçin 300 dollardan geçdi

Ýewropanyň spot meýdançalarynda gazyň bahalary şu hepdede hem ynamly ýokarlanmagyny dowam etdi. Britaniýanyň NBP-de we gollandiýanyň TTF-inde onuň bahasy kub metri üçin 315 dollara ýetdi. Häzirki wagtda Ýewropanyň ýerasty ammarlary 72,9 göterim doly (bu görkeziji soňky on ýyllyklarda iň ýaramaz görkezijä 2013-nji ýylda ýetdi – 72,36 göterim). Şol bir wagtda hem gazyň ammarlara ýüklenilmek depgini geçen...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $71,02, «WTI» - $65,07

30-njy awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,17 göterim ýokarlanyp, 77,31 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,22 göterim ýokarlanyp, 69,66 amerikan dollaryna barabar boldy. Bu kysymly nebitiň bahalary penşenbe güni Aziýa söwdasynyň barşynda ýokarlanýar, maýadarlar ABŞ-da harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň azalýandygy barada neşir edilen...

OPEC+ tehniki komiteti 11-nji sentýabrda nebit çykarylyşyny dikeltmek boýunça kwotalary paýlamagyň mehanizmini maslahatlaşar

Nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň bilermenlerinden ybarat bolan OPEC+ tehniki komiteti 11-nji sentýabrda nebit çykarylyşyny günde 1 mln barrel artdyrmak boýunça iýun ylalaşygynyň çäklerinde ýurtlaryň arasynda kwotalary paýlamagyň mehanizmini maslahatlaşar. Bu barada TASS-yň OPEC-däki wekili habar berdi. maslahat telekonferensiýa ýagdaýynda geçiriler. «Bu millionyň çäginde haýsy döwletiň nebit çykarylyşyny näçe artdyrjakdygy heniz mälim däl. Ine,...

Türkmenistanyň DIM-inde “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanyp brifing geçirildi

28-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Amul–Hazar 2018” halkara awtorallisiniň geçirilmegine bagyşlanyp brifing geçirildi. Brifinge Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň işgärleri, şeýle hem ýurdumyzda işleýän daşary ýurtlaryň we milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, Brifingde gatnaşyjylaryň öňünde Türkmenistanyň Içeri işler, Sport we ýaşlar...

Aşgabatda halkara sergisinda gurluşyk senagatynyň ileri tutulýan ugurlary görkezildi

28-nji awgustda Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da «Türk­men­gur­lu­şyk — 2018» hal­ka­ra ser­gi we «Türk­me­nis­ta­nyň gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ösü­şi» at­ly mas­la­hat açyl­dy. Fo­rum Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi, “Türk­me­naw­to­ýol­la­ry” döw­let kon­ser­ni bi­len bi­le­lik­de gur­nal­dy. Hal­ka­ra fo­ru­myň esa­sy mak­sa­dy we we­zi­pe­si gur­lu­şyk pu­da­gy­nyň ga­za­nan...

Türkmen plastik önümlerini öndürijisi halkara bazaryna çykýar

Plastikden we santehnikadan hojalyk harytlaryny öndürýän «Derýaplastik» türkmen kompaniýasy Gazagystanda geçiriljek halkara sergisina gatnaşar we ol ýerde öz önümlerini görkezer. Ýyladyş, suw üpjünçilik, santehnika, sowadyş we wentilýasiýa üçin hojalyk we senagat enjamlarynyň halkara sergisi Almatada 4-6-njy sentýabrda geçiriler. Sergide Aziýanyň we Ýewropanyň köp sanly ady belli kompaniýalary öz önümlerini görkezer, diýip Orient habarlar agentligi belleýär. «Derýaplastik»...

Waşington hazarýaka gazynyň Ýewropa iberilmegini goldaýar

Amerikan syýasatşynaslary Ýewropa Aziýanyň, hususan-da, hazarýaka sebitiniň tebigy gazynyň iberilmegi barada köp belleýärler. «Ýewropanyň Azerbaýjandan Italiýa geçýän Transadriatik gaz geçirijisiniň gurluşygyny goldamagy gerek» diýip amerikan kongresmeni Dewin Nunesiň aýdanlaryny Ria Nowosti getirýär. Kongresmeniň pikirine görä, bu gaz geçiriji häzirki wagtda ýewropa bazaryna gaz ibermelerini diwersifikasiýalaşdyrmakda ýeke-täk usuldyr. Habarlar agentliginiň belleýşi ýaly, bu taslamany esaslandyryjylar Transadriatik gaz geçirijisiniň...

Ilham Aliýew we Angela Merkel Transhazar gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça soraglara jogap berdiler

Azerbaýjan Hazar deňziniň gündogar böleginden gazyň öz territoriýasy boýunça üstaşyr geçirilmek mümkinçiligine garamaga taýýar. Bu barada Prezident Ilham Aliýew belleýär, diýip Interfaks-Azerbaýjan habar berýär. «Eger-de Hazar deňziniň gündogar böleginden Azerbaýjanyň üsti bilen dünýä bazarlaryna gaz ibermek çözgüdi kabul edilse, biz uly gyzyklanma bilen bu pikire goşularys» diýip I.Aliýew Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen bilelikdäki metbugat maslahatynda...

Nebitiň bahalary durnukly ýagdaýda: «Brent» - $75,82, «WTI» - $68,72

Moskwa wagty bilen 7:51-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,02 göterim aşaklap, 75,80 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,04 göterim aşaklap, 68,68 amerikan dollaryna barabar boldy. 24-nji awgustda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 1,5 göterim gymmatlap, 75,82 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda...

Pakistanyň täze hökümeti TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny tizleşdirmegi meýilleşdirýär

Pakistanyň täze hökümeti Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegini tizleşdirmek üçin tagallalary etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Pakistanyň federal nebit ministri Gulam Sarwar Han anna güni metbugat maslahatynda habar berdi. bu barada Media-Turkmen ORIENT habarlar agentligi belleýär. Pakistan taslama işlerine şu ýylyň maýynda başlamagy meýilleşdirýärdi. Ýöne 31-nji maýda Musulman Ligasy...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çigmal biržasynda geleşikleriň 14-si bellige alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit ýol bitumyny satyn aldylar. Şeýle hem reňksiz list aýnalar, nah mata we ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Ermenistan, Owganystan we Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 3...

«Awazada» Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammiti geçirildi

Ýokary derejedäki mejlise Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew, Türkmenistanda döwlet sapary bilen bolýan Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdy. Sammitiň başynda AHHG-ny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň çäkli görnüşdäki ýokary derejeli bäş taraplaýyn duşuşygy geçirildi. Soňra Sammit döwletleriň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam...

2014