Täzelikler

Türkmenistanyň Mejlisi 2019-njy ýylyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygaryny tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisi 2019-njy ýyly «Türkmenistan ‒ rowaçlygyň Watany» diýip yglan etmek hakynda Karar kabul etdi. Resminamada bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyzda döwrüň talaplaryndan ugur alnyp we möhüm wakalaryna bagyşlanyp gadam basylýan her ýyly döwrebap atlandyrmak baradaky ýörelge indi asylly däbe öwrüldi. Bu bolsa halkymyzyň watançylyk ruhunyň we duýgularynyň ýokarlanmagyna, her bir adamyň eziz Watanymyzda durmuşa geçirilýän işlere...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. Russiýa Federasiýasyndan we Birleşen Arap Emirliklerinden gelen işewürler ýokary dykyzlykdaky polietilene we polipropilene isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Türkiýeden, BAE-den, Singapurdan gelen telekeçiler daşary...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi

Goňşy ýurtlar — Owganystan, Azerbaýjan, Eýran, Gazagystan we Özbegistan, şeýle hem Merkezi Aziýa sebiti boýunça goňşy ýurtlar — Täjigistan we Gyzgyzystan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek türkmen daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Türkmenistanyň beýleki döwletlerdäki diplomatik hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet mejlisinde belledi. Diňe şu ýylyň özünde goňşy ýurtlarymyz...

2018-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,2 göterim bolmagyna garaşylýar – wise-premýer

2018-nji ýylda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejede üpjün ediler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow geçen penşenbe güni geçirilen hökümet mejlisinde milli ykdysadyýetiň 2018-nji ýylda ösüşiniň deslapky netijeleri hakynda beren hasabatynda belledi. Şol sanda şu ýylyň dowamynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalaýyn tabşyryklary üstünlikli ýerine ýetirmegi üçin ähli çäreler görüldi....

Türkmenistanda 2019-njy ýylyň milli şygary yglan edildi

Täze — 2019-njy ýyl türkmenistanlylar üçin «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar astynda geçiriler. Bu çözgüt Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öň ýanyndaky giňişleýin mejlisinde kabul edildi. Döwlet edaralarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň we ýönekeý raýatlaryň adyndan 2019-njy ýyla şu şygary saýlamak teklibi bilen Mejlisiň Başlygy Gülşat Mämmedowa çykyş etdi. Bellenilişi ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýyna garamazdan, ýurdumyzyň...

ABŞ «Talyplar» hereketine ýaraşyk, geljekde bolsa resmileşdirmegi teklip etdi

Gepleşikleriň dowamynda ABŞ-nyň wekilleri «Talyplar» owgan oppozisiýa hereketine alty aý möhlet bilen ýaraşyk, şeýle hem geljekde Owganystanyň syýasy ulgamynyň bir bölegi bolmagy teklip etdi. Bu barada Pakistanyň «The News International» iňlis dilli gazetine salgylanyp TASS habar berýär. Neşiriň habar berşi ýaly, talyplar hem öz tekliplerini öňe sürdüler. Olar amerikanlardan hereketleriniň tussag edilen ähli agzalaryny erkinlige çykarylmagyny,...

Türkmenistanda dekabr aýynyň aýlyk haklary möhletinden öň tölendi

Täze ýyl baýramy mynasybetli dekabr aýynyň aýlyk haklaryny, talyp haklaryny, pensiýalary we döwlet kömek pullary möhletinden öň tölendi. Maliýe we ykdysadyýet ministri Batyr Bazarowyň habar bermegine görä, Prezidentiň beren tabşyryklaryna laýyklykda, dekabr aýynyň aýlyk haklaryny möhletinden öň tölendi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen durmuşa geçirilýän maksatnamalarda bellenilen wezipeleri öz wagtynda ýerine...

Türkmenistan ählumumy ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýazuwyny geçirmäge taýýarlyk görýär

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti 2022-nji ýylda ählumumy ilat ýazuwyny we Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý gaznasyny geçirmäge taýýarlyk görýär. Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy H.Gurbanow hökümet iş maslahatynyň dowamynda dürli pudaklarda we ulgamlarda statistiki seljerme işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Bu çäre BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşi tarapyndan kabul edilen “2020-nji ýylda Ilat ýazuwynyň we ýaşaýyş jaý...

«CIFAL» kompaniýasynyň ýolbaşçysy TOPH magistralynyň we Hazarüsti gaz geçirijisiniň möhüm ähmiýetini belledi

«CIFAL» kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Ýurgen Kran «Turkmenportala» beren eksklýuwiz interwýusynda gurluşygy alnyp barylýan TOPH magistraly hem-de Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça öz pikirini beýan etdi. Noýabr aýynda üstünlikli geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» Halkara maslahatyny ýatlap geçip, işewür şeýle belledi: «köpler nebitgaz forumyna syýasat, ykdysadyýet nukdaýnazardan sebit üçin iň wajyp bolan TOPH taslamasy dogrusynda...

Yslamabat TOPH gaz geçirijisiniň geçjek ugruny makullady

Pakistanyň Goranmak ministrligi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň geçjek ugruny tassyklady we taslama gatnaşýan «Inter State Gas Systems» döwlet gaz kompaniýasyna turba geçiriji ulgamyň inženerçilik işlerine başlamak üçin zerur bolan aerosuratlary geçirmek üçin rugsat berdi, diýip pakistan neşirleri ýazýarlar. ISGS-niň ýolbaşçysy Mobin Saulatyň «Dawn» gazetine beren interwýusynda bellemegine görä, gaz geçirijiniň 780...

BTJ nebit geçirijisi boýunça türkmen nebitiniň iberilmegi artýar

2018-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Baku-Tbilisi-Jeýhan nebit geçirijisi boýunça 5,99 million tonna türkmen nebiti iberildi. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezijisinden (5,88 million tonna) ujypsyz köpdür, diýip Trend agentligi Azerbaýjanyň Statistika baradaky döwlet komitetine salgylanyp aýdýar. Umuman, BTJ nebit geçirijisi boýunça 2018-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda 31,02 mln tonnadan gowrak nebit iberildi. 2017-nji ýylyň 11 aýynda bu...

Owgan harytlary ýüklenen ilkinji synag ulag kerweni Lapis Lazuli geçelgesiniň türkmen bölegine geldi

Aşgabada ulag we üstaşyr hyzmatdaşlyk hakynda baglaşylan Ylalaşyga laýyklykda, “Lazurit” (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) ugry boýunça ilkinji synag gatnawyny amala aşyrýan ýük ulaglar kerweni geldi. 13-nji dekabrda ýükli ulag kerweni Owganystanyň Hyrat şäherinden öz ýoluny başlap, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna tarap barýar. Bu ýerde ol parom aragatnaşygy arkaly Azerbaýjana iberiler,...

Gurbanguly Berdimuhamedow Gruziýa bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ösdüriljekdigine ynam bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň hem-de Gruziýanyň halklarynyň bähbidine ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljekde hem ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynanýandygyny beýan etdi. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedowyň hanym Salome Zurabişwilä Gruziýanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli iberen gutlagynda aýdylýar. Döwlet Baştutany öz gutlagynda ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berýär. Türkmenistanyň Prezidenti ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Gruziýanyň Prezidentine berk jan saglyk hem-de dostlukly gruzin...

Birinji Hazar ykdysady forumy 2019-njy ýylyň awgustynda geçiriler

2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek meýilleşdirilýär. Şol gün, däp bolşy ýaly, Hazar deňziniň güni bellenilýär. Bu barada geçen anna güni hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow habar berdi. Wise-premýer Türkmenistanda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar bermek bilen, şu maksat bilen...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynda meseleleri çözmekde toplumlaýyn çemeleşmäniň möhümligini belledi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümine girýän edara-kärhanalarda işleriň ýagdaýy hem-de “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika...

2014