Täzelikler

AÖB 2019-2021-nji ýyllarda Türkmenistanyň ykdysadyýetine ABŞ-nyň 1 milliard dollaryna golaý maýa serişdelerini goýar

Aziýanyň ösüş banky tarapyndan hödürlenen meýilnama boýunça 2019 —2021-nji ýyllarda milli ykdysadyýetimize ABŞ-nyň 1 milliard dollaryna golaý maýa serişdelerini goýmak göz öňünde tutulýar, diýip TDH agentligi habar berýär. Taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň barşynda onuň möçberleriniň has-da artmagyna garaşylýar. AÖB sebit meýilnamasynyň umumy wezipelerine laýyklykda Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk, energetika, nebitgaz ýaly ulgamlaryna, şeýle hem hususy bölege maýa goýumlaryny gönükdirmäge...

Dragon Oil Türkmenistanda nebit çykarylyşyny günde 100 müň barrele çenli artdyrmagy meýilleşdirýär – Baş direktor

Dubaýyň Emirates National Oil Company (ENOC) energetika kompaniýasynyň düzümindäki «Dragon Oil» kompaniýasy hereket edip ýören taslamalary ösdürmek üçin geljek onýyllyklarda 13 milliard dollar maýa goýmak we 2019-njy ýylda giňeltmek üçin 500 million dollar sarp etmek isleýär. Bu barada «Dragon Oil» kompaniýasynyň baş direktory Ali Raşid Al-Jarwan 23-25-nji oktýabrda Dubaýda Bütindünýä söwda merkezinde geçirilen Gas and...

Nebit önümlerini saklamak we düşürmek üçin niýetlenen Kenar kärhanasynyň täze demirýol estakadasy ulanmaga berildi

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümlerini saklamak we düşürmek üçin niýetlenen awtomatlaşdyrylan Kenar kärhanasynyň täze demirýol estakadasy ulanmaga berildi. Bu desganyň işe girizilmegi Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň nebit terminalynyň goýberiş ukybyny ep-esli artdyrmaga, sebitde iri nebithimiýa kärhanasynda çykarylýan önümleri ýurdumyzyň we daşary ýurtlularyň sarp edijilerine ygtybarly iberilmegini ýokarlandyrmaga mümkinçilik döreder. Täze demirýol...

Türkmenistanda nebitgazhimiýa pudagy işjeň ösdürilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda geçirilen göni aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow çig maly eksport etmekden başga-da gutarnykly tapgyrly senagat önümçiligini diwersifikasiýalaşdyrmagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany energiýa serişdelerini gaýtadan işleýän pudaklarda işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Wideoşekilli maslahatyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow hasabat bilen çykyş etdi. M.Meredow nebitgazhimiýa önümleriniň...

Brýusselde geçirilen gepleşiklerde ÝB Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyna uly gyzyklanma bildirdi

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy Türkmenistanyň wekiliýetiniň Brýusselde Energetika birleşigi boýunça Ýewropa Komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Maroş Şewçowiç hem-de Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş müdiriýetiniň wekilleri we beýlekiler bilen geçiren iş duşuşygynyň ileri tutulýan meselesi boldy. Gepleşikleriň netijeleri barada wideoşekilli maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi. Duşuşyklaryň barşynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň...

Täze gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasy uly baýramçylyk ýagdaýynda geçdi, - Joý SULKI, «Hyundai Engineering Co., Ltd» kompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň menejeri.

– Men Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ösüşiniň taryhyna gürrüňsiz girjek ajaýyp wakanyň şaýady bolandygym üçin örän bagtlydyryn. Siziň ýurduňyzyň ösüş ýolunda gazanan üstünlikleri daşary ýurtly myhmanlary örän haýran galdyrdy. Täze gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasy uly baýramçylyk ýagdaýynda geçdi. Bu ýerde türkmen halkynyň baý taryhy we medeniýeti barada gürrüň berýän halk amaly-haşam sungatynyň nusgalarynyň hem-de muzeý gymmatlyklarynyň sergisi...

Gyýanlynyň polimer zawody ykdysady nukdaýnazardan örän netijelidir, - Tarik SEÝDI, «News Central Acia» täzelikler agentliginiň redaktory.

– Men Türkmenistanda 2003-nji ýyldan bäri işleýärin hem-de siziň ýurduňyzyň ösüşini aýratyn guwanç bilen synlaýaryn. Internet neşirimizde giňden beýan edilýän üstünlikleriňize tüýs ýürekden begenýärin. Soňky döwürde ýurduňyzyň nebitgaz pudagynda uly özgertmeler amala aşyrylýar, onuň ösmegine uly ähmiýet berilýär. Gyýanly şäherçesinde polimer zawodynyň açylmagy hem munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň kuwwatlyklaryny...

Nebit gymmatlamagyny dowam edýär, «Brentiň» bahasy 80,02 dollar

Duşenbe güni irden nebitiň bahalary az-kem ýokarlanmagyny dowam etdi. Maýadarlar ABŞ-da nebit çykarylyşynyň derejesini we Liwiýada nebit çykarylyşynyň geljegini bahalandyrýarlar. Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,3 göterim gymmatlap, 80 amerikan dollaryna deň boldy. Anna güni söwdanyň barşynda onuň bahalary 0,62 göterim ýokarlanyp 79,78 dollara deň bolupdyr. Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI»...

OPEC nebitiň çykarylyşyny artdyryp bilmedi

OPEC-iň ştab-kwartirasy öz agzalarynyň we hyzmatdaşlarynyň nebitiň çykarylyşyny garaşylyşy ýaly artdyryp bilmäge ukypsyzdyklaryny yglan etdi. Bu barada Reýter agentligine salgylanyp IRNA habar berdi. Guramanyň tehniki wekiliýetiniň gün tertibinde duran resminama Eýranyň dünýä bazarynda tutýan ornuny tutmak mümkinçiliginiň ýokdugyny ýene-de bir gezek äşgär etdi. Reýteriň berýän maglumatlaryna görä, şu ýylyň iýun aýynda sammitde OPEC-iň agzalary we hyzmatdaşlary nebitiň...

Saud Arabystany TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy üçin goşmaça maýa goýum serişdelerini bölüp berer

Saud Arabystany Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy üçin goşmaça maýa goýum serişdelerini bölüp berer. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredowyň geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde belleýşi ýaly, 16 — 18-nji oktýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň altynjy mejlisinde Saud Arabystany Patyşalygynyň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Estoniýadan, Gruziýadan, Gazagystandan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, nebit ýol bitumuny satyn aldylar. Şweýsariýadan, Gonkongdan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan...

ÝHHG Türkmenistanda energetika infrastrukturasynyň desgalarynyň terrorçylyk häsiýetli kiber hüjümlerinden goragy boýunça amaly okuw gurady

17-18-nji oktýabrynda Türkmenistanyň paýtagtynda töwekgelçiliklere baha bermek we howply ýagdaýlary dolandyrmak boýunça amaly okuw kursy geçirildi. Bu çäre Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky Merkezi we ÝHHG-niň Sekretariatynyň Transmilli howplara garşy hereket etmek boýunça Departamenti tarapyndan gurnaldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär. Energetika infrastrukturasynyň desgalaryna gönükdirilen terrorçylyk häsiýetli kiber hüjümlerine taýýar bolmak we olara bolan...

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we maýa goýumlar ministri bilen bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň altynjy mejlisiniň işine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, türkmen paýtagtyna gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we maýa goýumlar ministri Majid bin Abdulla Al Kasabi bilen duşuşykda iki ýurduň milli ykdysadyýeti üçin ileri tutulýan bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň däp bolan...

Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisinde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ugurlary kesgitlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-saud hökümetara toparynyň altynjy mejlisi geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, wise-premýer Myratgeldi Meredow, döwlet düzümleriniň, şol sanda iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Toparyň işine gatnaşmak üçin Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we maýa goýumlar ministri Majid bin Abdulla...

Gurbanguly Berdimuhamedow täze Gyýanly GHT-niň ýanynda bag nahalyny oturtdy

Gyýanlydaky polimer zawodynyň açylyş dabarasyndan soňra Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow täze gazhimiýa toplumynyň ýanynda ilkinji agaç nahalyny oturtmak bilen, güýzki bag ekmek möwsümine badalga berdi. Döwlet Baştutanynyň başlangyjyna ýygnananlaryň ählisi agzybirlik bilen goşuldylar. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň, şeýle hem Türkmenistanda işleýän diplomatik korpusyň wekilleri we daşary ýurtly myhmanlar türkmen topragynyň gözelligini has-da artdyrjak çärä gatnaşdylar. Ýurdumyzyň hünärmenleriniň baha...

2014