Täzelikler

Türkmenistanyň we Omanyň DIM-niň ýolbaşçylary nebit we gazhimiýa ulgamynda hyzmatdaşlygyň ugurlaryny maslahatlaşdylar

Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Oman Soltanlygynyň Daşary işler ministri Ýusuf bin Alauiniň arasynda geçirilen duşuşykda nebit we gazhimiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar şeýle hem Özbegistan–Türkmenistan – Eýran – Oman geçelgesini ösdürmegiň meselelerine garadylar, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşyk Nýu-Ýorkda türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji...

Germaniýa we Fransiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmagy goldamaga taýýar

Ýewropa Bileleşiginiň öňdebaryjy döwletleri — Germaniýa we Fransiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek işinde mundan beýläk hem goldaw bermegi wada edýärler. Bu barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýeriň we Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda bellenilýär. «Germaniýa geljekde hem ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak hem-de...

Si Szinpin hytaý-türkmen gatnaşyklaryny täze derejä çykarmagy meýilleşdirýär

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine uly üns berýär. Bu barada hytaý Lideriniň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli iberen gutlagynda bellenilýär. «Men ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine uly üns berýärin hem-de hytaý-türkmen strategik hyzmatdaşlygy biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine täze derejä çykarmak üçin Siz bilen bilelikdäki tagallalary etmäge taýýardyryn» -...

Wladimir Putin: Russiýanyň we Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de berkitjekdigi ugrunda çykyş edýär

Президент Российской Федерации Владимир Путин в письме к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнёрства двух стран. Письмо направлено по случаю национального праздника – Дня независимости Туркменистана, который отмечен 27 сентября. «Общепризнаны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах. Ваша страна пользуется заслуженным международным...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar, «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürt BAE-den we Türkiýeden gelen işewürleriň geleşikleriniň esasyny düzdi. «Türkmensenagat eksport-import» açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümi bolan karbamidi bolsa Panamanyň...

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu gün berkararlygyň, bagtyýarlygyň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan beýik baýramdyr – diýlip Türkmenistanyň Prezidentiniň baýramçylyk gutlagynda aýdylýar. Şoňa görä-de, biz taryhy sene bolan 27-nji sentýabra aýratyn sarpa goýup, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda hem Garaşsyzlyk gününi Bitarap Diýarymyzyň...

Saud Arabystany nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soň önümçilik möçberlerini saklap galjakdygyna ynandyrdy

Saud Arabystany ýurduň nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soňra nebitiň çykarylyşynyň möçberlerini saklap galjakdygyna OPEC-e ynandyrdy. Interfaks-Gazagystanyň habar berşi ýaly,  bu barada OPEC-niň ýolbaşçysy Mohammed Barkindo Gazagystanyň paýtagtynda geçen “Kazenergy” energiýa forumynda belledi. «Ol (Saud Arabystanynyň patyşasy – IF) şeýle hem Saud Arabystanynyň önümçilik derejesini BAE-de 12-nji sentýabrda ylalaşylan möçberlerde saklap galjakdygyny wada etdi» - diýip Barkindo...

2040-nji ýyla çenli nebite bolan isleg 112 million barrel bolar — OPEC-iň baş sekretary

5-nji noýabrda OPEC nebitgaz pudagy üçin uzakmöhletleýin çaklamaly dünýä synyny neşir eder. Garaşylyşy ýaly, 2040-njy ýyla çenli nebite bolan isleg günde 112 mln barrele çenli artar, diýip OPEC-iň baş sekretary Mohammed Barkindo belleýär. Bu barada Interfaks-Gazagystan habar berýär. «5-nji noýabrda biz nebitgaz pudagyny öz içine aljak çaklamany çap ederis. Biziň işläp taýýarlaýan bu we beýleki publikasiýalarymyz...

Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady aldy. Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady dakmak hakynda Mejlisiň Kararyny milli parlamentiň Başlygy Aşgabat şäherinde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde okady. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanyna “Hormatly il ýaşulysy” diýen at ýurdumyzyň özygtyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we hemişelik Bitaraplygyny berkitmäge goşan uly şahsy goşandy, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren...

Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň tapawutlanan işgärlerine sylaglar gowşuryldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda pudagyň iň gowy işgärlerine medallary gowşurmak dabarasy geçirildi. Baýraklary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow gowşurdy. Dabara «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçylary, nebitgaz toplumynyň işgärleri gatnaşdylar. Pudagyň dabaraly ýagdaýda döwlet sylaglaryna mynasyp bolan dürli kärleriniň wekilleri çeken zähmetlerine beren ýokary bahasy, türkmen halkynyň abadan hem bagtyýar...

Gurbanguly Berdimuhamedow: sanly tehnologiýalary nazara alyp, ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamasyny işläp taýýarlamaly

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynda eden çykyşynda sanly ykdysadyýeti döretmezden, döwletimiziň ösüşini göz öňüne getirmegiň mümkin däldigini aýtdy. Şoňa görä-de, bütin dünýäde sanly ykdysadyýet innowasiýalary öňe sürmegiň, bäsleşige ukyplylygy we ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmegiň möhüm şertine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, Prezident geljekki işleriň möhüm ugurlaryny kesgitledi. Şoňa görä-de, birinjiden, ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly ulgamy ornaşdyrmaga döwletimiziň...

9 aýda Türkmenistanyň jemi içerki önümi 110 mlrd manada, ösüş depgini 6,3 göterime deň bolar

Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2019-njy ýylda, şol sanda şu ýylyň 9 aýynda durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerine baha berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň belleýşi ýaly, şu ýylyň dokuz aýynda jemi içerki önümiň möçberi 110 milliard manada deň bolar. Şol bir wagtda ösüş depgini 6,3 göterim bolar. Jemi içerki önümiň umumy möçberinde senagat pudagynyň paýy 32,6 göterime...

Prezident: ýangyç-energetika tehnologiýalaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmeli

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika tehnologiýalaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň zerurdygyny belledi. Nebitgaz we energetika pudaklaryny ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, döwlet Baştutany pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, nebiti we tebigy gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen täze häzirki zaman toplumlaryny gurmaga uly ähmiýet berilmelidigini belledi. Ýangyç çig malyny gaýtadan işlemegiň möçberlerini...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini açdy

Şu gün Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmek, halkymyzyň bagtyýar we abadan ýaşaýşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilişi baradaky ileri tutulýan wezipeler girizildi. Türkmenistanyň ýigrimi sekiz ýyl mundan ozal döwlet garaşsyzlygyny jar...

Burawçylar Goturdepe meýdançasynda iş alyp barýarlar

«Türkmengeologiýa» DK-nyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» bölüminiň hünärmenleri ýurdumyzyň nebitgaz känlerinde işjeň zähmet çekýärler. Häzirki wagtda burawçylaryň esasy işi Goturdepe meýdançasynda alnyp barylýar. Bu ýerde taslama çuňlugy 5000 metr bolan №19 guýusynda 2019-njy ýylyň başynda bäri 3100 metrden gowrak araly geçildi. Burawçylaryň ygtyýarynda — çuňlaşdyrylan burawy amala aşyrmak üçin döwrebaplaşdyrylan buraw enjamlary bar. Geçen ýyl «Lebapnebitgazgözlegiň» hünärmenleri iň...

2014