OPEC nebit öndürijileri 2019-njy ýylda hem bu bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamaga çagyrdy

OPEC nebit öndürijileri 2019-njy ýylda hem bu bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamaga çagyrdy, bu barada OPEC-iň aýlyk hasabatynda aýdylýar.

«2019-njy ýylda nebite bolan islegiň kesgitli depginler bilen artmagyna garaşylýandygyna garamazdan, ol heniz hem gurama girmeýän döwletlerde şu ýyl üçin nebitiň çykarylyşynyň garaşylýan ösüşinden aşakda. Bu ähli öndüriji döwletleriň bazarda durnuksyzlygyň gaýtalanmagynyň öňüni almakda we 2019-njy ýylda hem bazaryň durnuklylygyny saklamagy goldamakda jogapkärçiligini aňladýar» diýlip hasabatda aýdylýar.

18-nji martda OPEC we OPEC däl döwletleriň 13-nji ministrler duşuşygy geçiriler.

Meňzeş täzelikler

2014