Nebitçiler buraw möçberlerini artdyrýarlar

«Türkmennebit» konserni Balkanabatda we tutuş ýurtda birnäçe periferiýa kärhanalaryny düzümine alýar. Şeýle kärhanalaryň biri hem «Nebitgazburawlaýyş» trestidir. Trestiň işgärleriniň känlerde geçirýän serwis tehniki hyzmatynyň netijesinde hereket edýän guýularyň ulanyş möhleti artdyrylýar we olaryň gündelik debiti ýokarlanýar.

Şu ýylyň geçen 7 aýynda «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň işgärleri tarapyndan geçilen dag jynslarynyň çuňlugy 15 müň 245 metre barabar boldy. Şolardan 5 müň 883 metri gözleg maksady bilen burawlandy.

Şol bir wagtda hasabat döwründe bellenilen meýilnamadan 2 müň metr artyk burawlandy. Şol wagtda bir sany gözleg guýusy üstünlikli burawlandy.

 

Meňzeş täzelikler

2014