2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen 2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi.

Resminamada bellenilişi ýaly, 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry ýurdumyz üçin şöhratly seneleriň biri hökmünde türkmen halkynyň taryhyna müdimilik girdi. Bu sene Milletler Bileleşiginiň taryhynda hem möhüm sahypa öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 12-nji dekabr Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edildi.

Türkmenistanda her ýyla at bermek däbe öwrüldi. 2019-njy ýyl «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip atlandyrylypdy. 2020-nji ýylda ýurdumyzyň daşary syýasat bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyny nazara alyp, Türkmenistanyň Mejlisi 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip yglan etdi.

27-nji dekabrda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň teklibini makullap we olary tassyklap, 2020-nji ýylyň şygaryny «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip yglan edýändigini aýtdy. Geljek ýylda ähli çäreleri, şol sanda binalary we desgalary dabaraly ýagdaýda ulanmaga bermek boýunça çäreleri ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanyp geçirilmelidir diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Meňzeş täzelikler

2014