Habarlaryň arhiwi (2020-1-16)

2019-njy ýylda Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Hytaýa 47,9 mlrd kub metr gaz eksport edildi

2019-njy ýylda Merkezi Aziýa – Hytaý transmilli gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 47,9 mlrd kub metr tebigy gaz iberildi, diýip Sinhua agentligi PetroChina West Pipeline Company-nyň maglumatlaryna esaslanyp habar berýär. 2018-nji ýylda Merkezi Aziýadan Hytaýa iberil gazyň möçberi 47,49 mlrd kub metre barabar bolup, onuň aglaba bölegi türkmen tebigy gazynyň paýyna düşýär. Türkmenistan – Özbegistan – Gazagystan –...

Daşoguz welaýatyndaky gaz geçirijileriniň enjamlaşdyrylmagy

2019-njy ýylda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Daşoguz welaýat gurluşyk-gurnama müdirliginiň gazçylary netijeli çäreleriň birnäçesini amala aşyrdylar, şolaryň hatarynda — ilatyň gaz bilen üpjünçiligi, gaz geçirijileriniň düýpli tehniki hyzmaty, welaýatyň çäginde torlaryň we desgalaryň ulanylyşy bar. Bu günki gün müdirligiň gazçylary umumy uzynlygy 13 müň km bolan dürli basyşly gaz geçirijilerine, şeýle hem 4750-den gowrak gaz paýlaýjy we gaz...

2014