Habarlaryň arhiwi ()

Prezident nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatynda işleriň netijeliligini ösdürmek boýunça wezipeleri belledi

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda nebitgaz toplumynyň işini has-da kämilleşdirmek, ýurdumyzyň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny göz öňünde tutup, pudagyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, şeýle hem «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konserniniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan...

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň 10 aýynyň işiniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda hasabat duşuşygy geçirildi. Onda pudagyň edaralarynyň 2019-njy ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Gün tertibiniň meselelerine geçmek bilen, wise-premýer Myratgeldi Meredow Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň wekiline söz berdi. Ol öz çykyşynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda ýüze çykarylan parahorluk we korrupsiýa ýagdaýlaryna garşy göreşmek meselelerine...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde wezipeleri kesgitledi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebitgaz ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, depginini ýokarlandyrmagyň, nebit önümleriniň eksportyny artdyrmagyň zerurdygy barada belledi. Mejlisiň barşynda wise-premýer M.Meredowyň habar berşi ýaly, hasabat döwründe nebiti gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 101,8 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 100,1...

Prezident: gazanylan görkezijileri saklap galmak we olary indiki ýylda artdyrmak zerur

Türkmenistanyň Prezidentiniň hökümet mejlisinde belleýşi ýaly, biziň öňümizde şu ýyl gazanylan gowy netijeleri ýylyň ahyryna çenli saklap galmak we geljek ýylda artdyrmak wezipesi durýar. Ýylyň ahyryna çenli bir ýarym aý wagt galdy. Şoňa görä-de, şu döwrüň içinde biz ýyly gowy netijeler bilen üstünlikli tamamlap, täze — 2020-nji ýyla ynamly gadam basmak üçin, köp meseleleri çözmelidiris...

10 aýda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3% boldy

Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy. Bu barada wise-premýer G.Myradow Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň on aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde belledi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6,9 göterim ýokarlandy. Ýanwar — oktýabr aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 19,1...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy kerosini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini we dizel ýangyjyny satyn aldylar. Türkiýeden gelen işewürler tehniki...

Türkmenistan we Katar ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenilen ilçisi Mubarak Abdurahman Mubarak Al-Nasryň arasynda geçirilen duşuşykda nebitgaz toplumy we ulag ulgamy döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde bellenildi. Duşuşygyň dowamynda ilçi döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan we Katar ykrar edilen energetika döwletleri we tebigy gazy eksport edýän öňdebaryjy ýurtlar bolmak bilen,...

TOPH: gaz geçirijiniň türkmen böleginde işleriň depgini artýar

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri TOPH transmilli gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygyna ýokary depginler bilen gatnaşýarlar. Turba geçirijileri gurmak boýunça gymmatbahaly tejribäni müdirligiň işgärleri «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisini gurmagyň barşynda topladylar. Bu tejribe müdirligiň işgärleriniň turba geçirijini geçirmek, ony gurnamak we zerur bolan infrastrukturany döretmek boýunça işleri öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirjekdiklerine özboluşly...

Gyýanly GHT önümçiligiň möçberini giňeldýär

Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polietilen we polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň depginli ösüşine düýpli goşandyny goşýar. Şu ýylyň başyndan bäri zawodda dürli görnüşli polietileniň 67 müň 981 tonnasy we polipropileniň 12 müň 673 tonnasy öndürildi. Zawodyň önümleri dünýä bazarlarynda orun eýeleýär. Bu önümlere bolan isleg soňky wagtlarda barha artýar. Gyýanky GHT-da polimerleriň önümçiligi häzirki zaman...

Ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri bag ekmek çäresine işjeň gatnaşdylar

Geçen şenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek çäresine badalga berildi. Bu çäre ýurdumyzyň ähli künjeginde giňden seslenme tapdy. Türkmen Lideriniň yzysüre bag ekmeklige dürli pudaklaryň wekilleri, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Hususan-da, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň işgärleri bag ekmek çäresine işjeň gatnaşdylar. Şol gün Köpetdagyň...

«Haldor Topsoe» kompaniýasynyň TIGAS tehnologiýasy «2019 IChemE» halkara baýragyny aldy

Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodynda ulanylýan sintetiki benzin tehnologiýasy TIGAS “2019 IChemE” halkara baýragynyň nebit-gaz ulgamynyň ýeňijisi boldy. Birleşen Patyşalygyň Hall şäherinde geçirilen çärede “2019 IchemE” baýragy TIGAS tehnologiýasyny işläp taýýarlaýjy “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň wekillerine gowşuryldy. Kompaniýanyň durnukly biznes bölüminiň dolandyryjy wise-prezidenti Kim Knudsen TIGAS tehnologiýasynyň şeýle baýraga mynasyp görülmegine birnäçe ýyllap alnyp barlan barlag we kämilleşdiriş...

Gruziýanyň uçarlary TNGIZT-niň awiaýangyjy bilen hereket edýär

Gruziýa awia ýangyjynyň importynyň tutuş möçberi Türkmenistandan import edilýär. Gruziýanyň nebit önümlerini import edijiler birleşmesiniň habar bermegine görä, Gruziýa oktýabr aýynda satyn alan uçar ýangyjynyň 100%-ini Türkmenistandan import etdi. Bellenilişi ýaly, Gruziýa oktýabr aýynda Türkmenistandan 2,100 tonna uçar ýangyjyny import etdi. Türkmenistanyň eksport edýän uçar kerosini Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) öndürilýär. Toplumyň öndürýän TS-1...

SACE nebitgaz ulgamda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etmegi meýilleşdirýär

Italiýanyň SACE eksport-kredit agentligi nebitgaz ulgamynda Türkmenistan bilen özara gatnaşyklary dowam etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada SACE-niň prezidenti Benýamino Kwintýeri Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Italiýanyň iri işewür wekilleri bilen duşuşygynda belledi. — Biz şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna hem gatnaşýarys. Bu ýerde biz taslama üçin önüm hödürleýän köp sanly italýan...

«Türkmengaz» «Haldor Topsoe» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy dowam eder

Döwlet konserni Daniýanyň «Haldor Topsoe» kompaniýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi meýilleşdirýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow geçen anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, «Haldor Topsoe» ýurdumyzda nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmakda, önümçilige öňdebaryjy usullary, innowasiýalary, tehnologiýalary ornaşdyrmakda ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýär. Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanynyň garamagyna...

Geçen hepdäniň birža räzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçirilen söwdalarda baglaşylan geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini hem-de esaslyk ýagyny satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen suwuklandyrylan gaz satyn aldylar. Russiýa, BAE we...

2014