Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenistanyň Prezidenti we Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

Ýewropa ugry Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonson bilen duşenbe güni geçiren duşuşygynda belledi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň we Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy Ursula fon der Lýaýeniň milli...

Ýangyç-energetika toplumynyň 2019-njy ýylda ösüşiniň jemleri jemlenildi we ýolbaşçylar wezipä bellenildi

Geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň, şol sanda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ösüşiniň jemleri jemlenildi. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça 2019-njy ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebit we gaz kondensatyny, tebigy we ugurdaş gazy çykarmak,...

Gurbanguly Berdimuhamedow ýolbaşçylaryň öňünde 2020-nji ýyl üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitledi

Şu ýyl ähli ýolbaşçylaryň esasy wezipeleri ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň hilini gowulandyrmakdan, girdejilerini artdyrmakdan, täze iş orunlaryny döretmekden we maýa goýumlaryny çekmekden ybaratdyr diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow giňişleýin hökümet mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda nygtady. Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, häzirki zaman şertlerinde ýurdumyzyň ösüşini, ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmagy, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek meselelerini çözmekde ýerli häkimiýetleriň...

Türkmenistanyň Prezidenti: 2019-njy ýylda jemi içerki önümiň ösüşiniň ýokary depginleri dowam etdi

Umuman, geçen ýyl abadançylykly ýyl boldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň netijelerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin hökümet mejlisinde eden maksatnamalaýyn çykyşynda geçen ýyla şeýle baha berdi. Öz çykyşynyň barşynda döwlet Baştutany geçen ýylda ýerine ýetirilen işlere baha berdi, şu ýylda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň öňünde durýan wezipeleri kesgitledi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, dünýä ykdysadyýetinde ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy sebäpli...

Aşgabatda Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek hakyndaky ylalaşygyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylýar

6-njy fewralynda Türkmenistanyň DIM-de hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň «Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň»  taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça ikinji duşuşygy öz işine başlady. Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Bilim ministrliginiň, Hazar deňzi institutynyň wekilleri, şeýle-de Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň degişli ministrlikleriniň we pudak...

«Lukoýl» Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň çäklerinde uglewodorod serişdelerini özleşdirmek boýunça bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperow bilen duşuşygynda maslahatlaşyldy. Çarşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda russiýaly işewür Russiýanyň iri energetika kompaniýasynyň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge hem-de özara bähbitli bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Duşuşygyň barşynda ýurdumyzyň energetika...

«Türkmennebitönümleri» ulgamynda — Mary welaýatynda täze desga ulanyşa girizildi

Mary welaýatynyň çäginde «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Baýramaly kärhanasynyň täze desgasy ulanyşa girizildi. Desga Mary welaýatynyň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan guruldy. Iki gatly bina 7 gektardan gowrak meýdanda ýerleşdi. Kärhananyň iri önümçilik desgalarynyň biri bolan awtomatlaşdyrylan demir ýol estakadasy Aşgabat-Türkmenabat demir ýolunyň ugrunda ýerleşdi. Estakadanyň taslama kuwwatlylygy bir wagtda nebit önümli 9 wagona hyzmat etmäge...

Türkmenistanyň Dubaýdaky Halkara nebitgaz roud-şouna gatnaşyjylaryň sany artýar

24-nji fewralda Dubaýda (BAE) Hyatt Regency - Dubai Creek Heights-de geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 20202 Halkara roud şouna eýýäm 80-den gowrak kompaniýalaryň we guramalaryň, dünýäniň 20 döwletinden hökümet wekiliýetleriniň iki ýüzden gowrak wekili gatnaşmaga isleg bildirdi. Forumyň dowamynda halkara nebitgaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we Türkmenistanyň hökümet wekilleri ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçiliklerini...

Daşkentde Merkezi Aziýa döwletleriniň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow 3-nji fewralda Daşkentde geçen «С5+1» formatyndaky ministrleriň duşuşygyna gatnaşdy. Mejlise Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda birnäçe meselelere seredildi. Şol sanda, taraplar serheti...

«Türkmengaz» TOPH-nyň türkmen bölegi üçin «Serba Dinamik» kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çägindäki böleginiň gurluşygy üçin Malaýziýanyň «Serba Dinamik Sdn. Bhd» kompaniýasyndan dürli serişdeleri we enjamlary satyn alar. «Türkmengaza» şertnama baglanyşmaga ygtyýar berýän degişli resminama Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmengaz» döwlet konserni TOPH gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Owganystanda we Hindistanda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň DIM-niň wekiliýetiniň Owganystana we Hindistana saparynyň barşynda iri möçberli we uzakmöhletleýin infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Hususan-da, 1-nji fewralda türkmen wekiliýeti Owganystanyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik özara hereketleriň mundan beýläk hem işjeňleşdirilmegi, ykdysady hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, Türkiýäniň we Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa nah ýüplügi we reňksiz aýnany satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 1 million 220 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gazagystandan we Pakistandan...

Uzynada meýdançasynda uglewodorodlaryň täze akymy alyndy

Uzynada meýdançasynda №1 gözleg guýusyny synagdan geçirmegiň çäklerinde 6746-6752 metr aralykdaky gyzyl reňkli çökündilerden 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda günlük debiti 106 müň kub metr tebigy gaza we 143 tonna gaz kondensatyna deň bolan çig mal akymy alyndy. Hazarýaka sebitinde ýerleşen, geljegi uly bolan Uzynada meýdançasy «Türkmennebit» DK-nyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen geologo-gözleg işleriniň netijesinde açyldy. Bu ýerde...

Täjigistan Merkezi Aziýa — Hytaý gaz geçirijisiniň gurluşygyny tizleşdirýär

Merkezi Aziýa – Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahasynyň (D) gurluşygynyň çäklerinde Täjigistanyň çäklerinde birinji desganyň gurluşygy eýýäm 2020-nji ýylda tamamlanar, diýip «TajikTA» habar berýär. Rudaka etrabynyň çäklerinde birinji tonneliň gurluşygy hem tamamlanyp barýar. Ýakyn wagtda bu gaz magistralynyň beýleki desgalarynyň gurluşygy başlanar. Merkezi Aziýa gaz geçirijisiniň D şahasynyň umumy uzynlygy 966 kilometre deňdir. Bu şaha Türkmenistanyň,...

Türkmenistan Gruziýa iberilýän awiakerosiniň möçberleri boýunça lider

Türkmenistan 2019-njy ýylda Gruziýa awiasion kerosin iberýän iň iri iberiji boldy. Geçen ýylda Gruziýa 40 müň tonnadan gowrak awiakerosin iberildi. Bu bolsa Gruziýanyň awiakerosin importynyň umumy möçberiniň 40 göterimine deň boldy. Türkmenistan eýýäm birnäçe ýyldan bäri Gruziýa awiakerosini eksport edýän lider döwlet bolup durýar. Ol bu görkeziji boýunça Gresiýadan Müsürden, Türkiýeden, Rumyniýadan we köp ýyllaryň dowamynda...

2014