Habarlaryň arhiwi ()

Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew Bakuda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň ugurlaryny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparynyň dowamynda ýangyç-energetika toplumynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri  ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň barşynda türkmen-azerbaýjan söwda hyzmatdaşlygy barada bellenilip, bu ugurda soňky ýyllarda ösüşiň göze ilýändigini aýdyldy. Şeýlelikde, 2018-nji ýyldaky bilen deňeşdirilende, haryt dolanyşygy 2019-njy ýylda 40 göterimden hem gowrak artdy. Hökümet we pudagara derejesinde özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesi toplanyldy. Türkmen...

TNGIZT-däki katalitik riforming desgasyna 20 ýyl boldy

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda katalitik riforming desgasynyň ulanyşa girizilen gününden bäri 20 ýylyň dolmagy dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi. Bu günki gün benzinleriň katalitik riformingi häzirki zaman nebiti gaýtadan işlemekligiň möhüm tapgyry bolup durýar. Ol şol bir wagtda awtomobil benzininiň ýokary oktanly düzüm böleklerini almaga hem hyzmat edýär. «UOP» kompaniýasynyň hereket edýän riforming desgasy barlag usuly...

TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň depgini ýokarlandyrylýar

TOPH transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň depgini gün-günden ýokarlanýar. Gaz geçirijiniň türkmen böleginde Mary welaýatynyň çäginde «Türkmenýöritenebitgazgurnama», «Türkmengündogarnebitgazgurluşyk», «Marynebitgazgurluşyk» we beýleki trestleriniň hünärmenleri gurluşyk gurnama işlerini alyp barýarlar. Gurluşyk-gurnama işlerine tejribeli hünärmenler çekildi. Häzirki wagtda turbalary geçirmek üçin ýerüsti taýýarlyk işleri 206,9 kilometrde amala aşyryldy. Mundan başga-da, gaz geçirijiniň ugry boýunça geçjek, uzynlygy 203 kilometr bolan inspektorlyk...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 196-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy we suwuklandyrylan gazy («Türkmengaz» DK) satyn aldylar. Mundan başga-da daşary ýurt puluna nah ýüplük we reňksiz list aýna ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: BAE we Özbegistan degişlilikde. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň...

Türkmenistanyň hökümet mejlisinde 2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýangyç-energetika toplumynyň işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň, şol sanda nebitgaz pudagynyň şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabatda...

Nebitiň bahalary duşenbe güni soňky 30 ýylda rekord dereje aşaklamadan soňra ýokarlanyp başlady

Sişenbe güni nebitiň bahalary duşenbede ýitiren birnäçe derejelerini yzyna aldy. «Brent» nebitiniň bahalary 7 göterim ýokarlanyp, 37 dollara golaýlady. «WTI-niň» bahalary 6,5 göterim ýokarlanyp, barreli üçin 33,17 dollara ýetdi. Emma eger-de Saud Arabystanynyň nebit çykarylyşyny artdyrjakdygy hakynda täze maglumatlar peýda bolsa, onda bu durnuklaşma wagtlaýyn bolup biler. Citigroup-yň analitikleriniň ýazmagyna görä, bahalar 30 dollardan aşak düşüp...

Türkmenistanda koronawirus bilen kesellemäniň ýeke ýagdaýy hem hasaba alynmady — DIM

Türkmenistanda koronawirus bilen kesellemäniň ýeke ýagdaýy hem hasaba alynmady. Bu barada penşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanda işleýän diplomatik missiýalaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen brifingde aýdyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Ýurdumyza ýiti wirus ýokanç keselleriň, hususan-da,  COVID-19 koronawirusynyň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça geçirilen çärelere bagyşlanan brifingde daşary...

Halkara Zenanlar güni mynasybetli sowgatlar gowşuryldy

Şu günlerde Türkmenistanyň kärhanalarynda, edaralarynda, ministrliklerinde 8-nji mart — Halkara Zenanlar gününe bagyşlanan dabaralar geçirilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan zenanlara dabaraly ýagdaýda pul sowgatlary gowşurylýar. Şular ýaly dabaralaryň biri «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepenebit» nebitgazçykaryş müdirliginiň kärdeşler arkalaşygy guramasynda geçirildi. Dabara müdirlikde zähmet çekýän 200-den gowrak zenanlar gatnaşdy. Dabaraly ýagdaýda olara pul sowgatlary gowşuryldy, baýramçylyk gutlaglary ýaňlandy, ýagşy...

«Türkmenabatşähergaz»: Lebap welaýatynyň üznüksiz gaz üpjünçiligi

Lebap welaýatynyň «Türkmenabatşähergaz» gaz hojalyk müdirligi tutuş sebitiň üznüksiz gaz bilen üpjünçiligini üpjün edýär. Kärhananyň hünärmenleri köp ýyllaryň dowamynda ýokary hünär taýýarlygyny we derejesini görkezýärler. «Türkmenabatşähergaz» müdirligi 560 kilometrden gowrak gaz geçirijini ulanýar, 47 müňden gowrak gazlaşdyrylan öýlere we öý hojalyklaryna, 62 gazpaýlaýjy beketlere, 455 gaz sazlaýjy desgalara hyzmat edýär. Kärhanalaryň aglabasynyň işi we Lebap welaýatynyň...

Türkmenistan — awtomobil benzinleriniň iň arzan ýurtlarynyň onlugynda

Türkmenistan 2019-njy ýylyň jemleri boýunça iň arzan benzinli döwletleriň onlugyna girdi. Ýurdumyzda A-95 benzininiň 1 litriniň bahasy 1,5 manat ($0,43). Şu görkeziji boýunça, Türkmenistan GDA ýurtlarynyň arasynda birinji, dünýäde sekizinji ýerde durýar. Şu reýtingde 2019-njy ýylda dokuzynjy orny Gazagystan eýeledi. Ol ýerde benziniň bir litri $0,46-dan, onuň yzyndan bolsa, Azerbaýjanda $0,47 bahadan ybarat. Dünýä boýunça benziniň bir...

Türkmenistanyň energiýa serişdelerini eksport etmegiň taslamalary halkara forumlarynyň üns merkezinde

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde şu ýylyň 24-25-nji fewralynda geçirilen “TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir” atly halkara maslahatyň hem-de Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyň jemleri barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň...

Döwlet Baştutany Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewiň we “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Onuň dowamynda maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak, ykdysadyýetimiziň esasy pudagyny döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, öňdebaryjy halkara tejribäni, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işlerini yzygiderli kämilleşdirmek...

Türkmenistanyň Prezidenti wise-premýer, daşary işler ministrini we «Türkmengaz» DK-nyň ýolbaşçysyny Marokko gulluk iş saparyna ugratdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow we Döwlet ministri - «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew 2020-nji ýylyň 4-6-njy martynda Marokko Patyşalygyna gulluk iş saparyny amala aşyrar. Degişli tabşyrygy Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe güni ýurduň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda berdi. Marokko Patyşalygyna gulluk iş saparynyň barşynda syýasy, söwda-ykdysady ulgamlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýadarlaryny çekmek boýunça işleri işjeňleşdirmeli

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýadarlaryny çekmek boýunça işleri işjeňleşdirmek zerur. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýewiň we “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýewiň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynda belledi. Döwlet Baştutany hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildiren kompaniýalar bilen gepleşikleri dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekip, Hazar deňziniň türkmen böleginiň nebitgaz serişdelerini özleşdirmäge gatnaşmak...

Katar Türkmenistandaky iri taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär

Geçen şenbe güni Kataryň paýtagty Doha şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Katar Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, Daşary işler ministri Şeýh Mohammed bin Abdulrahman Al Tani bilen duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşygyň dowamynda taraplar ýokary derejedäki saparlarynyň däp bolan dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny...

2014