Habarlaryň arhiwi (2020-2-28)

«Türkmengaz» DK-nyň ulag müdirligi: döwrebap tehnikalar iş depginini ýokarlandyrýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň ulag müdirliginde hereket edýän ýöriteleşdirilen tehnikalaryň üsti yzygiderli ýetirilip durulýar. Kuwwatly we ýokary öndürijilikli awtomobiller, traktorlar we beýleki döwrebap awtotehnikalar «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň buraw desgalaryna, şeýle hem «Türkmengaz» DK-nyň beýleki kärhanalaryna we desgalaryna ýükleri daşamagyň tizleşmegine ýardam edýär. Geçen ýylda bu müdirlik boýunça ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeler 47 mln 400 müň manat, daşalan...

«Türkmennebit» DK-nyň düzümlerinde innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy — nebitiň çykarylyşyny artdyrmagyň girewi

«Türkmennebit» döwlet konserni ýurdumyzyň ykdysady ösüşine düýpli goşandyny goşýar. «Gara altynyň» çykarylyşyny artdyrmak, nebitgaz guýularyny senagat taýdan özleşdirmek maksady bilen ýerastyny, guýularyň geçelgelerini, nebitiň çykarylyşyny derňemegiň köp sanly tehnologiýalary we usullary ornaşdyryldy. Netijede 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda konsern boýunça goşmaça çykarylan nebitiň möçberi 2310 tonna barabar boldy. «Türkmennebit» DK-nyň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hünärmenleri bu üstünlige önümçilikde täze...

Türkmenistanyň Prezidenti ýylyň ahyryna çenli ähli edara-kärhanalara web-saýtlary döretmegi we elektron resminama dolanyşygyny girizmegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine guramaçylyk hukuk görnüşine garamazdan, edaralara, kärhanalara we guramalara, şeýle hem ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara — hususy telekeçilere elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary bellenen tertipde döretmegi, işe girizmegi we olaryň yzygiderli işjeň täzelenip...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumy üçin ýokary hünär taýýarlyk hünärmenleri taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň penşenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümine girýän edara-kärhanalarda işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi. Wise-premýer «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasynyň gurluşyk işleriniň tamamlanandygy barada...

2014