Habarlaryň arhiwi (2019-5-28)

Türkmenistan we Germaniýa ÝB-niň we Merkezi Aziýanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa boýunça ygtybarly wekili Mihael Zibertiň ýolbaşçylyk edip gelen wekiliýeti bilen geçirilen türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň barşynda Ýewropa Bileleşiginiň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary, şeýle-de Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň durmuşa geçirilişi maslahatlaşyldy, diýip Türkmensitanyň DIM-niň saýty habar...

«Gulf Petrochemical Industries Company» kompaniýasy Türkmenistanyň ýangyç-energetika taslamalaryna gatnaşmaklygy maslahatlaşýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Bahreýn Patyşalygynyň «Gulf Petrochemical Industries Company» (GPIC) şereketiniň müdirler geňeşiniň başlygy Ahmed Al Şarýanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistanda nebitgaz we gazhimiýa pudaklarynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan...

Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi öz maksadyna ýetdi — bilermen

Ýakynda «Awazada» geçirilen Türkmenistanyň X Halkara gaz konresi öz maksadyna ýetdi. Guramaçylar tarapyndan öňde goýlan wezipeler üstünlikli ýerine ýetirildi. Bu barada Türkmenistan boýunça bilermen-analitik Waleriý Çumakin belleýär, diýip Centralasia.news habar berýär. — Türkmenistanyň gaz kongresiniň maksady — Türkmenistanyň nebitgaz pudagy boýunça daşary ýurtly kompaniýalar, halkara maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmeklige we berkitmeklige ýardam etmek. Şu nukdaýnazardan...

2014