Habarlaryň arhiwi (2020-4-10)

Türkmenistanyň Prezidenti Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň döwletlerini söwda-ykdysady gatnaşyklaryň durnuklylygyny saklamaga çagyrdy

Häzirki şertlerde döwletleriň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň, ulag gatnawlarynyň durnukly bolmagyny üpjün etmek zerur, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň    koronawirus pandemiýasyna garşy durmakdaky tagallalaryny utgaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatynda eden çykyşynda belledi. Türkmenistan ýakyn gatnaşyk edýän hyzmatdaşlary, ilkinji nobatda bolsa, goňşy döwletleri bilen bu gatnaşyklaryň yzygiderli, özara haryt ibermek...

«Maryşähergaz» gazyň sarp edijilere bökdençsiz we howpsuz ýetirilmegini üpjün edýär

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Maryşähergaz» gaz hojalyk kärhanasynyň işgärleri zerur bolan ähli çäreleri geçirýärler we meýilnamanyň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gazanýarlar. Kärhanada gaz hojalygyny howpsuz ulanylmagynatehniki gözegçiligi geçirmek üçin zerur bolan infrastruktura we önümçilik binýady döredildi. Gazyň üznüksiz berilmegini üpjün etmek üçin kärhananyň işgärleri tarapyndan gazüpjünçilik ulgamlarynyň ulanylyşynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýan dürli...

2014