Habarlaryň arhiwi (2018-11-21)

«OGT – 2018» halkara forumyna gatnaşyjylar TOPH taslamasynyň ähmiýetini belleýärler

«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2018» (OGT-2018) halkara maslahatynyň birinji gününde Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna bagyşlana diskussion sessiýa geçirildi. Onuň çäklerinde maslahatyň wekilleri taslamanyp taryhy, onuň durmuşa geçirilişi hakynda esasy maglumatlar, howandarlar, onuň syýasy we ykdysady ähmiýeti bilen tanyş boldular. «OGT-2018-e» gatnaşyjylar onuň ähmiýeti dogrusynda belläp geçdiler. Teh Ýat HONG, «PETRONAS...

Wang ZHONGCAI, «PetroChina» kompaniýasynyň wise-prezidenti, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) direktorlar geňeşiniň başlygy:

– CNPC korporasiýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň netijelerine nähili baha berýärsiňiz? – Türkmen-hytaý energetika hyzmatdaşlygynyň on ýyllyk taryhy bar. Gaz pudagynda özara gatnaşyklarymyzyň iki sany esasy ugruny görkezmek bolar. Birinji ugur – bu «Apstrim» bolup, «Bagtyýarlyk» taslamasy onuň nyşany bolup durýar. Ikinji ugur – bu gaz söwdasynda hyzmatdaşlykdyr. Meniň pikirimçe, biziň hyzmatdaşlygymyz şol 10 ýylyň dowamynda üstünlikli...

2014