Habarlaryň arhiwi (2020-4-30)

Gazçylar «Daşoguz şypahanasynda saglygyny berkidýärler

«Daşoguzgazüpjünçilik» we «Daşoguzgazçykaryş» müdirlikleriniň işgärleri ýakynda «Daşoguz» şypahanasynda dynç alyş we beden saglygyň dikeltmegiň şertleri bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar. Bu ýerde dynç alýan gazçylaryň gürrüň bermegine görä, şypahananyň işgärleri olary ýyly mähir bilen garşy alyp, iň esasysy hem, birnäçe hroniki keselleriň öňüni almak boýunça bejergileri almaga ýardam edipdirler. «Daşoguz» şypahanasy 2014-nji ýylda ulanyşa girizildi. Şypahana 200...

Nebit önümleri bilen durnukly we howpsuz üpjünçilik

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Barsaagelmez» tehnologik ulag müdirligi Balkan welaýatynyň känleriniň çäklerinde ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Onuň esasy iş ugry nebitpromysellerini tehnologik ulag bilen üpjün etmek, şeýle hem ýük daşaýan we nebit promysel ýörite tehnikalary bilen üpjün etmek bolup durýar. Eýýäm köp ýyllaryň dowamynda müdirlik nebit önümleriniň we harytlyk ýaglaryň ýokary hil derejesini saklamak bilen, olaryň içerki...

2014