Habarlaryň arhiwi (2020-4-7)

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi we toplumy ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri kesgitlenildi. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowyň belleýşi ýaly, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasy 109,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 106 göterim,...

OPEC+ duşuşygyna baglylykda nebitiň bahalary ýokarlanýar

COVID-19 koronawirus ýokanjynyň ABŞ-da we Ýewropada ýaýramagynyň haýallap başlandygy baradaky yşaratlardan soň, sişenbe güni nebitiň bahalary ýokarlanýar, diýip Dow Jones habar berýär. Bazara gatnaşyjylar OPEC+ döwletleriniň duşuşygyna garaşýarlar. Käbir treýderler bolsa, mümkin, nebit çykarýan döwletleriň çykaryş derejesini azaltmaly boljakdygyna garaşyp, satyn almalary işjeňleşdirdiler, diýip  AxiCorp-yň bilermenleri belleýär. Muňa garamazdan, AxiCorp-yň pikirine görä, OPEC-den we onuň hyzmatdaşlaryndan...

2014