Habarlaryň arhiwi ()

V Aziýa oýunlarynyň atly ýörişi Daşoguza geldi

Deňizýaka Türkmenbaşy şäherinden soňra Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli 500 günlük atly ýörişe gatnaşyjylar Daşoguza geldiler. Uly sport oýunlarynyň hoş habarçylarynyň gelmegi mynasybetli mynasybetli Ruhyýet köşgüniň öňündäki meýdançada uly dabara gurnaldy. Oňa Täze ýylyň esasy gahrymanlary – Aýazbaba we Garpamyk, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, artistler, ak sakgally ýaşulular, sport bilen meşgullanýan ýaşlar...

Nebit çykarylyşyny çäklendirmäge garaşylýan döwürde onuň bahasy ýokarlanýar

OPEC we oňa girmeýän döwletleriň nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşykdaky borçnamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşyklylykda sişenbe güni nebitiň dünýä boýunça bahalary ýokarlanýar, diýip РИА Новости söwda geleşikleriniň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. 20:15 wagtda çenli Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň martdaky fýuçersleriniň bahasy 1,16 göterim ýokarlanyp – barrel üçin 56,55 dollara barabar boldy. WTI kysymly nebitiň fewraldaky...

Hazaryň hukuk derejesi boýunça Iş toparynyň duşuşygy ýanwarda Bakuda ýa-da Aşgabatda geçiriler – Azerbaýjanyň DIM-i

Hazaryň hukuk derejesi baradaky Konwensiýany işläp düzmek boýunça ýörite Iş toparynyň nobatdaky mejlisi 2017-nji ýylyň ýanwarynyň üçünji ongünlüginde Aşgabatda ýa-da Bakuda geçiriler, diýip Azerbaýjanyň DIM-niň orunbasary Halaf Halafowyň beýan eden sözlerini Interfaks-Azerbaýjan habar berýär. «Iş toparynyň nobatdaky mejlisi ýanwaryň üçünji ongünlüginde geçiriler. Ol ýa Aşgabatda, ýa Bakuda bolar. Häzirki wagtda bu mesele boýunça ylalaşyk işleri dowam...

Gurbanguly Berdimuhamedowyň dalaşgärlik maksatnamasy Türkmenistany dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hataryna çykarmagy maksat edinýär

Ýakynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi saýlaw topary Gurbanguly Berdimuhamedowy 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Prezident saýlawlarynda dalaşgär hökmünde bellige aldy. Kanunçylyga laýyklykda, döwlet Baştutany HBS-de öz dalaşgärlik maksatnamasy bilen çykyş etdi. Ilkinji nobatda Gurbanguly Berdimuhamedow döwletiň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmak, senagatda we oba hojalygynda, telekeçilikde ýokary zähmet öndürijiligini gazanyp, bäsleşige ukyply türkmen...

Balkanly nebitçiler täze tehnikalary aldylar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça Balkandaky müdirligi HHR-de öndürilen dürli maksatly awtomobil tehnikalaryna eýe boldy. Iň täze tehnikalary almak baradaky şertnama «Türkmennebit» DK bilen «Yantai Jereh Petroleum Equipment and Technologies Co., Ltd.» meşhur hytaý kompaniýasy bilen baglaşyldy. Täze awtomobil tehnikalaryny kabul etmek dabarasynda müdirligiň işgärleri gutlag sözleri bilen çykyş etdiler. «Türkmennebit» döwlet konserniniň...

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine 9 sany dalaşgär bellige alyndy

Raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenen ýene-de bäş dalaşgär Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topary tarapyndan ýokary döwlet wezipesine dalaşgär hökmünde bellige alyndy. Şeýlelik bilen, 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna 9 adam bellige alyndy. Bellige alnanlaryň arasynda Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew; Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, Mejlisiň deputaty...

Türkmenistanyň Prezidenti 2016-njy ýylyň deslapky jemlerini jemledi

26-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň deslapky jemlerini jemledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar bolup geçýär. Ösýän ýurtlaryň köpüsinde...

2017-nji ýyldaky saýlawlarda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dört sany dalaşgär hasaba alyndy

24-nji dekabrda bolup geçen Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisinde 2017-nji ýylyň fewral aýyndaky saýlawlarda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleri bellige almak çäresi boldy. Bu wezipä ilkinji dalaşgär hökmünde häzirki Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hasaba alyndy. Merkezi saýlaw toparynyň başlygy döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgäriň şahadatnamasyny gowşurdy. Bu ýere ýygnananlaryň öňünde çykyş etmek bilen döwlet baştutany...

Türkmenistanyň DIM-i Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasyna başlyklygynyň konsepsiýasyny işläp düzýär

Geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmegi bilen bagly Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda halkara çäreleri ýokary derejede guramak we geçirmek maksady bilen, Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna başlyklyk etmegi bilen bagly ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda halkara çäreleri guramak,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” ýerine ýetirmegiň barşy, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň berkidilmegine gönükdirilen birnäçe iri maýa goýum taslamalaryny ilerletmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem...

«Türkmennebit» DK: nebit çykarylyşy artýar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň guýulary abatlamak boýunça trestiniň işgärleri ýylyň başyndan bäri 287 sany guýuda ýerasty abatlaýyş işlerini geçirdiler, netijede «gara altynyň» goşmaça ýüzlerçe müň tonnasy we «mawy ýangyjyň» ýüzlerçe million kub metri alyndy. Munda Türkmenistanyň iň irki ulanyş känleriniň biri bolan «Barsagelmez» känine uly orun degişlidir. Bu ýerde dürli sebäplere görä günlük alynýan möçberi azalýan guýularda...

ÝET: ýokary tehnologiki önümçiligi öňe sürmek

Bu günki gün Türkmenistanda ykdysadyýetiň öňdebaryjy pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak, tehniki we tehnologiki taýdan özgertmek boýunça maksatnamalaýyn çäreler işjeň durmuşa geçirilýär. Munuň aýdyň mysaly hökmünde ýangyç-energetika toplumyny aýtmak bolar. Bu pudakda çig maly eksport etmek bilen bir hatarda ýokary goşulan bahaly önümleri öndürýän ýokary tehnologiki önümçiligi ýola goýmaklyga hem aýratyn üns berilýär. Çig mal tygşytlaýjy öňdebaryjy tehnologiýalardan peýdalanmak...

ABŞ-da nebitiň ätiýaçlyk gorlarynyň duýdansyz ýokarlanyp ugramagy baradaky habardan soň nebitiň bahasy aşaklap başlady

ABŞ-nyň energetika ministrliginiň 16-njy dekabrda tamamlanan hepdäniň jemleri boýunça ýurtda «gara altynyň» ätiýaçlyk gorlarynyň duýdansyz ýokarlanmagy baradaky habaryndan soňra nebitiň dünýä boýunça bahalary çarşenbedäki söwda-geleşikleriniň dowamynda ýene-de aşaklap başlady, diýip РИА Новости söwda maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. 20:35 wagtdaky ýagdaýa görä, Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň fewraldaky fýuçersleriniň bahasy 0,43 göterim azalyp – barrel üçin  55,11...

ÝHHG Aşgabatda energetika infrastrukturasynyň desgalaryny gorap saklamak boýunça seminar geçirdi

Aşgabatda Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň we energetika pudagynyň hünärmenleri üçin ÝHHG tarapyndan gurnalan seminarda energetika infrastrukturasynyň wajyp desgalaryny gorap saklamakda öňdebaryjy tejribe ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ÝHHG-niň saýtynda ýerleşdirilen press-relizde bellenilýär. Seminara howpsuzlyk hem-de içeri işler ministrlikleriniň, Döwlet serhet gullugynyň, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň hünärmenleri çagyryldy. Maslahatda möhüm energetika desgalarynda bar bolan we ýüze çykýan...

Maryda täze AÝGB işläp başlady

Mary welaýatynyň administratiw merkezinde Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda №204 täze awtomobillere ýangyç guýujy bekediň dabaraly açylyşy boldy. Açylyş dabarasynda il ýaşululary, şäheriň dürli nebitgaz kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Täze AÝGB şäheriň iň bir ýörgünli köçeleriniň biri bolan Baýram han köçesiniň ugrunda ýerleşdi. Beket Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Mary welaýat gurluşyk-abatlaýyş bölüminiň hünärmenleri tarapyndan...

2014