Habarlaryň arhiwi ()

Aşgabatda «TAPI Pipeline Company Limited» konsorsiumynyň Direktorlar Geňeşiniň mejlisi geçirildi

Aşgabatda «TAPI Pipeline Company Limited» konsorsiumynyň Direktorlar Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Geňeşe taslama gatnaşyjy ähli agza-ýurtlar gatnaşdy. Mejlisiň dowamynda kompaniýanyň ýolbaşçy düzüminiň hasabaty diňlenildi, şeýle hem taslama boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan mundan beýläkki ýerine ýetirilmeli işler boýunça möhüm ähmiýetli çözgütler kabul edildi. Hususan-da, binýatlyk resminamalar, şol sanda satyn almak, işgärler düzümini hakyna tutmak boýunça düzgünnamalar...

Tähranda geçirilen Hazar boýunça mejlisde deslapky ylalaşyklar gazanyldy

Tähranda Hazar deňziniň hukuk derejesini kesgitlemek boýunça Iş toparynyň 47-nji mejlisi geçirildi. Trend habarlar agentliginiň IRNA eýran habarlar agentligine salgylanyp habar bermegine görä, iki günlük mejlisiň dowamynda Eýranyň, Russiýanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary we ýörite wekilleri deňziň hukuk derejesi bilen baglanyşykly meseleler boýunça gepleşikler geçirdiler. Mejlisiň dowamynda suw serişdelerinden peýdalanmak, nawigasiýa, üstaşyr geçirimler,...

Ýurduň ähli künjeginde geologiýa gözleg işleri üstünlikli alnyp barylýar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» müdirliginiň geologlary Halkabat meýdançasynda burawlanan birinji gözleg guýusyndan tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň üstüni açdylar. Ol Gündogar Türkmenistanyň Köseşor gaz meýdanynda ýerleşýär. Bu ýerde 2D seýsmiki barlaglar geçirileninden soňra taslama çuňlugy 4 müň metr bolan gözleg guýusy burawlanyldy. Netijede, 3070-3064 metr çuňlukdaky orta ýura gatlagyndan gazyň senagat akymy alyndy. Bu bolsa Halkabat meýdançasynyň geljekde...

Nebitgaz toplumynyň işgärlerine döwlet sylaglary gowşuryldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň senagat, nebitgaz, ulag we aragatnaşyk, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, göreldeli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken...

Prezidentiň täze kitaby «Türkmenistan» — döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk taryhynyň ýyl ýazgysy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyzlygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmenistan» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde geçirildi. Oňa hökümet agzalary, ýurduň Mejlisiniň Başlygy we deputatlary, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda işleýän ilçileri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ylmy edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, hormatly ýaşulular, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХIХ...

Ýurduň nebit pudagy — ösüş ýolunda

2016-njy ýylyň geçen 9 aýynda «Türkmennebit» döwlet konserni nebit känlerini özleşdirmekde ýokary netijeler gazandylar. Hususan-da, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, konserniň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny üpjün edýän çig nebitiniň möçberi artdyryldy, Hazaryň türkmen böleginiň kenarýakalarynda ýerleşýän çäklerinde geologiýa gözleg işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Hazar deňziniň ýalpaklygynda ýerleşýän Demirgazyk Goturdepe käniniň demirgazyk-günbatar böleginde...

TNGIZT-niň işgärleri üçin jaý ulanyşa girizildi

Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň dabarasynyň öňüsyrasynda deňizýaka Türkmenbaşy şäherinde ýokary amatlykly 4 gatly köp öýli ýaşaýyş jaýy ulanyşa girizildi. Dabaraly ýagdaýda jaýyň täze eýelerine iki, üç we dört otagly öýleriň açarlary gowşuryldy. Jaý Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň buýurmasy esasynda «Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgazgurluşyk» tresti tarapyndan guruldy. Ýokary amatlykly öýlerde giň dälizler, ýagty myhman...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, awtobenzini, gidroarassalaýyşdan geçen dizel ýangyjyny we nebit koksyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we tüýjümek önümler, jinsi matalary, ýorgan-düşek toplumy,...

Türkmenistanda TOPH taslamasynyň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy güýçli depginler bilen alnyp barylýar. Bu barada maglumat Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýewiň şu ýylyň 9 aýynda nebitgaz toplumynda alnyp barlan işleriň netijeleri baradaky hasabatynda aýdyldy. Mejlisiň barşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz magistralyny we beýleki gaz arteriýalaryny gurmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. TOPH magistralynyň türkmen...

Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşiniň ýokary depgini saklanýar

2016-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 2015-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,2 göterim artdy. Bu barada ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hasabat berildi. Hasabatda bellenilişi ýaly, şol sanda ösüş depgini senagat pudagynda—1,3 göterim, gurluşykda — 4,5 göterim, ulag-aragatnaşyk pudagynda—10,1...

“Goý, berkarar Watanymyz mundan beýläk hem gülläp össün!”

21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy. Mejlisiň gün tertibine ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri we ýakyn geljek üçin ileri tutulýan wezipeleri...

Türkmen-owgan serhediniň golaýynda nebit önümleriniň üstaşyr terminalynyň gurluşygy tamamlanyp barýar

«Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň hünärmenleri Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynyň Ymamnazar gümrük nokadynda nebit önümlerini kabul edýän, saklaýan we ugradýan terminalyň gurluşygyny tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Häzirki wagtda kömekçi we dolandyryş binalary, dik metal sisternalary, tehniki ulgamlar, germewler, suwgeçiriji we elektrik ulgamlar gurlup taýýar edildi, ýanaşyk ýerler abadanlaşdyryldy. Nobatçy operatorlaryň binasynyň gurluşygy tamamlandy. Bu ýerde hünärmenler...

BB 2017-nji ýylda nebitiň bahasy boýunça çaklamasyny barrel üçin 55 dollara çenli artdyrdy

Bütindünýä banky 2017-nji ýylda nebitiň bahasy boýunça çaklamasyny barrel üçin öň garaşylan 53 dollarlygyndan barrel üçin 55 dollara çenli artdyrdy, diýip Bütindünýä bankynyň maglumatlaryna esaslanyp РИА Новости habar berýär. Öz içine nebitiň, tebigy gazyň we kömüriň bahasyny alýan energiýa geçirijileriň bahasy çaklamalara görä, geljek ýyl 25 göterim ýokarlanar. Şu ýyl üçin nebitiň bahasy boýunça çaklama ortaça...

Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler – BP

Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler, diýip dünýäniň iri nebitgaz kompaniýasy BP –niň BP Russiýa rus bölüminiň wise-prezidenti Wladimir Drebensow РИА Новости agentligine beýan edýär. « Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler. Maýa goýum kompaniýalarynyň meýilnamalaryny çäklendirmegi sebäpli 2014-2016-njy ýyllarda näçe maýa goýumlaryň durmuşa geçirilmelidigini bilýäris. Bular soňa goýlan taslamalardy. Bu taslamalaryň...

Aşgabady gurmagyň 14-nji tapgyrynyň dabaraly açylyşy boldy

Şu gün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabady gurmagyň 14-nji tapgyrynyň çäklerinde Bitarap Türkmenistan we Garaşsyzlyk şaýollarynyň hem-de Oguzhan we G.Ezizow köçeleriniň aralygynda bina edilen täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde iki hatarda ak mermerli belent jaýlaryň - 12 gatly 44 we 66 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 23-si peýda boldy. Olar birinji gatlarynda senagat we azyk...

2014