Habarlaryň arhiwi ()

Hytaý energiýa sarp edilişiň öňki tertibine tiz dolanmaga umyt edýär, OPEC bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýär

Hytaý COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagyndan öňki ýagdaýdaky energiýa sarp edilişiniň tertibine gysga wagtda dolanmaga umyt bildirýär, şeýle hem dünýäniň nebit bazaryny durnuklaşdyrmak üçin OPEC bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýär. Bu barada OPEC-iň baş sekretary Mohammed Barkindo Hytaýyň Milli energetika edarasynyň ýolbaşçysy (National Energy Administration) Žan Žanhua bilen duşuşygynyň netijeleri boýunça habar berildi, diýip Interfaks belleýär. Žan Žanhuanyň belleýşi...

«Türkmennebitönümleri» BM-niň «Gubadagnebit» kärhanasy: durnukly we ygtybarly iş

2020-nji ýylyň dört aýynyň netijeleriniň görkezişi ýaly, «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň «Gubadagnebit» kärhanasynyň hünärmenleri Daşoguz welaýatynyň sarp edijilerini nebit önümleri bilen durnukly we ygtybarly ýagdaýda üpjün edýärler. Kärhananyň esasy wezipeleriniň hatarynda — bökdençsiz önümçilik işjeňligini, işgärleriň howpsuz zähmet şertlerini üpjün etmek, ilaty awtomobil ýangyjy bilen durnukly üpjün etmek, AÝGB-da we ammar desgalarynda ýangyn howpsuzlyk inwentarynyň toplumynyň dolulygyny...

Türkmenistanyň Prezidenti walýuta serişdelerini döwletiň ätiýaçlyk goruna geçirmegi tabşyrdy

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlary nazara almak bilen, Türkmenistanda wagtlaýyn çäre hökmünde walýuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan serediler. Degişli görkezmäni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysdyýet boýunça wise-premýer G.Müşşikowa geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde berdi. Häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan, şeýle hem hususy firmalardan gelip gowuşýan walýuta serişdeleriniň 50 göterimini däl-de, dolulygyna döwletiň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Azerbaýjandan, Türkiýeden, Gruziýadan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler nah ýüplügi, şeýle hem Russiýadan gelen işewür toparyň wekilleri boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 480 müň dollaryna golaý boldy. Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirliklerinden we Türkiýeden gelen täjirler jemi bahasy 2...

«Türkmengaz» DK «Turkmen Petroleum Products Trade DMCC» bilen hyzmatdaşlykda Döwletabat käninde gazyň çykarylyşyny artdyrar

Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçirilen hökümet mejlisiniň dowamynda degişli karara gol çekdi. Resminama laýyklykda “Türkmengaz” döwlet konsernine “Döwletabat” gaz känindäki ulanyşdaky 30 sany gaz guýusynda tebigy gazyň çykarylyşyny ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada Birleşen Arap Emirlikleriniň “Turkmen Petroleum Products Trade DMCC” kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Mary welaýatynda ýerleşen Döwletabat iri gaz...

Nebitiň bahalary bassyr üçünji hepdesini ösüş bilen jemleýär

Anna güni nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam etdi. Nebitiň çykarylyşynyň çäklendirilmegi bilen birlikde karantin çäklendirmeleriniň kem-kemden aýrylmagynyň bazarda isleg bilen teklibiň deňagramlylygyny gazanmaga ýardam etjekdigine umyt bildirmeklige baglylykda, bahalar eýýäm bassyr üçünji hepdesini ösüşde jemleýär. Interfaksyň habar berşi ýaly, «Brent» nebitiniň iýul aýyndaky fýuçersleriniň bahasy deslapky sessiýa bilen deňeşdirilende, 1,83 göterim ýokarlanyp, 31,7 dollara deň boldy. penşenbe...

Bütindünýä nebit kongresiniň geçirilmegi bir ýyl soňa — 2021-nji ýyla süýşürildi

2020-nji ýylyň 6-10-njy dekabrynda geçirilmegi meýilleşdirilen 23-nji Bütindünýä nebit kongresi laýyk bir ýyl soňa süýşürildi, diýip Interfaks habar berýär. Guramaçylaryň habarynda belleýşi ýaly, COVID-19-yň täsiriniň giňden ýaýramagy, şol sanda saglyk we howpsuzlyk meseleleri, syýahatçylyk üçin çäklendirmeler we dünýäniň nebit senagatyna täsir tutuş dünýä üçin adatdan daşary çagyryş bolup durýar we nebitgaz toplumyna ägirt uly zyýan ýetirdi....

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ylmy-amaly maslahat geçirildi

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary, talyp ýaşlary gatnaşdy. Ylmy-amaly maslahat alty sany mowzuklaýyn bölümçelerde geçirildi. Olarda 170-e golaý çykyşlar diňlenildi. Bölümçeleriň mejlisinde Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşinde milli hukuk ulgamynyň orny beýan edildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, Türkmen döwletiniň hukuk esaslaryny ata-babalarymyzdan gelýän demokratik...

Türkmenistan we BAE işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň...

Türkmenistan we Rumyniýa «Hazar deňzi – Gara deňiz» ulag-üstaşyr geçelgesi baradaky Ylalaşygyň taslamasyny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen geňeşmelerde «Hazar deňzi – Gara deňzi» halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň döredilmegi we durmuşa geçirilmegi baradaky hökümetara Ylalaşygynyň taslamasyny taýýarlamak işleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, rumyn wekiliýetine Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary D.Nekulaesku ýolbaşçylyk...

«Marygazçykaryş» müdirligi guýularyň öndürijiligini ýokarlandyrýar

«Marygazçykaryş» müdirliginiň guýulary düýpli abatlamak boýunça sehiniň gazçylary 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary üçin önümçilik meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde «Türkmengaz» DK-nyň ýardam bermeginde müdirligiň material-tehniki binýady yzygiderli berkidilýär. MKZOT koltýubing desgasynyň satyn alynmagy guýulary düýpli abatlamak we arassalamak işleriniň ähli görnüşlerini diýen ýaly ýerine...

Dört aýyň jemlerine garaldy

12-nji maýda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň edara-kärhanalarynda 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda üstümizdäki ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde...

Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 6,3 göterim boldy

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,3 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürmegiň ösüşi 5,5 göterim artdy. Bu barada anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow habar berdi. Bölek satuw dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,8 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 1,5 göterim köpeldi. Şu...

Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri jemlenildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynyň, şol sanda nebitgaz toplumynyň 2020-nji ýylyň dört aýy boýunça ösüşiniň netijeleri jemlenildi. Hususan-da, wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew hem-de döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew çagyryldy. Wise-premýer ýurdumyzyň nebitgaz...

Aleksandr Fomin Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda türkmen halkynyň mertligini we gahrymançylygyny belledi

Hut sowet halky tutuş adamzadyň umydyna we daýanjyna öwrülip, ýowuz, mähnet beladan azat etdi, diýip Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasary, general-polkownik Aleksandr Fomin 9-njy maýda Aşgabatdaky «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilen dabarada eden çykyşynda belledi. Bu gün biz elhenç uruşda Beýik Ýeňşi gazanan adamlary hormatlap, öz şirin janlaryny gurban edip, faşistlerden ene topragymyzy goran adamlaryň öňünde...

2014