Habarlaryň arhiwi ()

Gazçylar «Daşoguz şypahanasynda saglygyny berkidýärler

«Daşoguzgazüpjünçilik» we «Daşoguzgazçykaryş» müdirlikleriniň işgärleri ýakynda «Daşoguz» şypahanasynda dynç alyş we beden saglygyň dikeltmegiň şertleri bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar. Bu ýerde dynç alýan gazçylaryň gürrüň bermegine görä, şypahananyň işgärleri olary ýyly mähir bilen garşy alyp, iň esasysy hem, birnäçe hroniki keselleriň öňüni almak boýunça bejergileri almaga ýardam edipdirler. «Daşoguz» şypahanasy 2014-nji ýylda ulanyşa girizildi. Şypahana 200...

Nebit önümleri bilen durnukly we howpsuz üpjünçilik

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Barsaagelmez» tehnologik ulag müdirligi Balkan welaýatynyň känleriniň çäklerinde ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Onuň esasy iş ugry nebitpromysellerini tehnologik ulag bilen üpjün etmek, şeýle hem ýük daşaýan we nebit promysel ýörite tehnikalary bilen üpjün etmek bolup durýar. Eýýäm köp ýyllaryň dowamynda müdirlik nebit önümleriniň we harytlyk ýaglaryň ýokary hil derejesini saklamak bilen, olaryň içerki...

«Lebapgazüpjünçilik» müdirligi ilata «mawy ýangyjyň» üznüksiz berilmegini üpjün edýär

Ilaty tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek — «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Müdirligiň işgärleri Lebap welaýatynyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etmeklige uly üns berýärler. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde goýberilen tebigy gazyň möçberi 959 mln kub metre deň bolup, şonuň 645,4 mln kub metri ilatyň zerurlyklary üçin iberildi. Welaýatyň çäklerinde «mawy ýangyç» bilen üpjün...

Urban Rusnak wideoaragatnaşyk arkaly Energetika Hartiýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Daşary işler ministrliginde wideomaslahat görnüşinde Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Adalat, Energetika ministrlikleriniň, şeýle hem «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar. Gepleşikleriň barşynda taraplar...

Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş banky we Ýaponiýanyň Döwlet eksport-karz agentligi hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Döwlet daşary ykdysady iş bankynda wideokonferensiýa görnüşinde Ýaponiýanyň Döwlet eksport-karz agentliginiň (Nippon Eksport we Maýa goýum ätiýaçlandyryş (NEXI) wekilleri bilen geçirilen gepleşiklerde ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi we mundan beýläkki maýa goýum-maliýe hyzmatdaşlygy meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda himiýa senagaty, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat, elektroenergetika, ulag-kommunikasiýa ulgamy,...

Halkara nebit we gaz uniwersiteti maý aýynda «Açyk gapylar» gününi geçirer

Türkmenistanyň nebit we gaz uniwersiteti maý aýynda 2020-nji ýylda şu ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlar üçin «Açyk gapylar» gününi geçirmäge taýýarlyk görýär. Şol günlerde myhmanlar pudaklaýyn ýokary okuw mekdebinde okuw işleriniň gurnalyşy, taýýarlygyň esasy ugurlary we hünärler barada jikme-jik maglumat alyp bilerler. Ýaşlar uniwersitetde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik we medeni-köpçülikleýin işler, okamak, ýaşamak, medeni...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Azerbaýjandan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler jemi bahasy ABŞ-nyň 562 müň dollaryndan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar. Jemi 5 million 316 müň manatdan gowrak baha satyn alnan nah ýüplük Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gonkongdan gelen telekeçileriň geleşikleriniň manat serişdeleriniň esasyny düzdi. Ýurdumyzyň telekeçileri...

Türkmenistan we Özbegistan önümleriniň, şol sanda nebitgaz pudagynyň önümleriniň eksportyny artdyrmagy meýilleşdirýär

23-nji aprelde Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrliginiň wekilleriniň arasynda onlaýn görnüşinde geçirilen duşuşykda iki ýurduň özara haryt dolanyşygynyň derejesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyk iki ýurduň degişli edaralarynyň ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde geçirildi. Ikitaraplaýyn haryt dolanyşygyny giňeltmegiň zerurdygy barada aýdyp, duşuşyga gatnaşyjylar dokma, ýüpek, nebitgaz, himiýa senagatlarynyň önümleri...

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky we Germaniýanyň «Commerzbank AG» banky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda penşenbe güni Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Commerzbank AG» bankynyň wekilleri bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşikleriň barşynda  german kompaniýalary tarapyndan Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalary maliýeleşdirmeklik meselesine garalady. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy we  Türkmenistan bilen GFR-iň öňdebaryjy karz beriş edaralarynyň...

Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk banky Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam etmäge taýýar

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşykda nebitgaz toplumynda we himiýa senagatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň arasynda 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda toplanylan işewürlik gatnaşyklarynyň oňyn tejribesini kanagatlanma bilen belläp,...

Türkmenistanyň Prezidenti we BMG-niň Baş sekretary pandemiýa we dünýä ykdysady çökgünligine garşy göreşi maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginiň barşynda koronawirus pandemiýasy şertlerinde halkara ykdysady hyzmatdaşlygyny berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdy. Türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, häzirki döwürde adamzat giň geografik giňişlikleri gurşap alan hem-de köp sanly döwletleriň we halklaryň adaty durmuşyny üýtgedýän täze, örän howply ýagdaýa gabat geldi. Şunuň bilen baglylykda,...

«Zähmet» bekedi gazçylary arassa agyz suwy bilen üpjün edýär

Ilaty we kärhanalary arassa agyz suwy bilen üpjün etmek döwletiň ileri tutýan wezipeleriniň biri. Bu ugurda birnäçe iri taslamalar durmuşa geçirildi, iň täze suw arassalaýjy desgalar guruldy. Şolaryň hatarynda suw üpjünçiligi boýunça müdirligiň «Zähmet» bekedi bar. «Türkmengaz» DK-nyň «Marygazçykaryş» müdirliginiň önümçilik bölümleri birnäçe ýyldan bäri üstünlikli ulanyşda bolan suw bekedi bilen hyzmatdaşlygy işjeň berkidýärler we giňeldýärler....

OPEC+ ýurtlarynyň ministrleri nebit bazaryndaky ýagdaýlary maslahatlaşdy

OPEC+ ýurtlarynyň, şol sanda Gazagystanyň, Nigeriýanyň, Wenesuelanyň ministrleri resmi däl telekonferensiýanyň barşynda nebit bazaryndaky ýagdaýlary maslahatlaşdy, diýip TASS habar berýär. Duşuşyga gatnaşyjylar 12-nji aprelde gazanylan ylalaşyklaryň çäklerinde nebitiň çykarylyşyny çäklendirmäge taýýardyklaryny  tassykladylar we ýagdaýy maslahatlaşmak hem-de gözegçilikde saklamak üçin şeýle konferensiýalary yzygiderli geçirmäge çagyrdylar. Duşuşygyň öň ýanynda Halkara energetika agentliginiň ýolbaşçysy Fatih Birol bazardaky ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin...

WTI-niň bahalary taryhy minusa düşmeden soňra ýene-de položitel ýagdaýda geldi

«WTI» söwda belgili nebitiň bahalary sişenbe güni barreli üçin 1,5 dollara galdy. Öňküsi gün onuň bahasy otrisatel görkezijä düşüpdi. Şol bir wagtda «Brent» söwda belgili nebit 25 dollardan satylýar, diýip Interfaks habar berýär. Sişenbe güni WTI-niň maýdaky fýuçersleri soňky gün satylýar. Şol bir wagtda WTI-niň iýun aýyndaky şertnamalary 8 göterim gymmatlap, 22 dollardan ýokarda bahalandyrylýar. Duşenbe güni pursatlaryň...

Türkmenistan «Fitch Ratings» reýting agentligi bilen şertnama baglanyşmaga taýýarlanýar

Türkmenistan maliýe halkara derejesini kesgitlemek babatda «Fitch Ratings» halkara agentliginiň wekilleri bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde habar berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň özbaşdak reýtingini almak boýunça teklipler taýýarlanyldy hem-de bu agentlik bilen degişli şertnamany baglaşmak boýunça işler alnyp barylýar. «Fitch Ratings» iň iri halkara...

2014