Habarlaryň arhiwi (2019-11-12)

«Haldor Topsoe» kompaniýasynyň TIGAS tehnologiýasy «2019 IChemE» halkara baýragyny aldy

Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodynda ulanylýan sintetiki benzin tehnologiýasy TIGAS “2019 IChemE” halkara baýragynyň nebit-gaz ulgamynyň ýeňijisi boldy. Birleşen Patyşalygyň Hall şäherinde geçirilen çärede “2019 IchemE” baýragy TIGAS tehnologiýasyny işläp taýýarlaýjy “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň wekillerine gowşuryldy. Kompaniýanyň durnukly biznes bölüminiň dolandyryjy wise-prezidenti Kim Knudsen TIGAS tehnologiýasynyň şeýle baýraga mynasyp görülmegine birnäçe ýyllap alnyp barlan barlag we kämilleşdiriş...

Gruziýanyň uçarlary TNGIZT-niň awiaýangyjy bilen hereket edýär

Gruziýa awia ýangyjynyň importynyň tutuş möçberi Türkmenistandan import edilýär. Gruziýanyň nebit önümlerini import edijiler birleşmesiniň habar bermegine görä, Gruziýa oktýabr aýynda satyn alan uçar ýangyjynyň 100%-ini Türkmenistandan import etdi. Bellenilişi ýaly, Gruziýa oktýabr aýynda Türkmenistandan 2,100 tonna uçar ýangyjyny import etdi. Türkmenistanyň eksport edýän uçar kerosini Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) öndürilýär. Toplumyň öndürýän TS-1...

SACE nebitgaz ulgamda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etmegi meýilleşdirýär

Italiýanyň SACE eksport-kredit agentligi nebitgaz ulgamynda Türkmenistan bilen özara gatnaşyklary dowam etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada SACE-niň prezidenti Benýamino Kwintýeri Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Italiýanyň iri işewür wekilleri bilen duşuşygynda belledi. — Biz şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna hem gatnaşýarys. Bu ýerde biz taslama üçin önüm hödürleýän köp sanly italýan...

2014