Habarlaryň arhiwi ()

Wladimir Putin: Russiýanyň we Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de berkitjekdigi ugrunda çykyş edýär

Президент Российской Федерации Владимир Путин в письме к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнёрства двух стран. Письмо направлено по случаю национального праздника – Дня независимости Туркменистана, который отмечен 27 сентября. «Общепризнаны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах. Ваша страна пользуется заслуженным международным...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar, «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürt BAE-den we Türkiýeden gelen işewürleriň geleşikleriniň esasyny düzdi. «Türkmensenagat eksport-import» açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümi bolan karbamidi bolsa Panamanyň...

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu gün berkararlygyň, bagtyýarlygyň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan beýik baýramdyr – diýlip Türkmenistanyň Prezidentiniň baýramçylyk gutlagynda aýdylýar. Şoňa görä-de, biz taryhy sene bolan 27-nji sentýabra aýratyn sarpa goýup, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda hem Garaşsyzlyk gününi Bitarap Diýarymyzyň...

Saud Arabystany nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soň önümçilik möçberlerini saklap galjakdygyna ynandyrdy

Saud Arabystany ýurduň nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soňra nebitiň çykarylyşynyň möçberlerini saklap galjakdygyna OPEC-e ynandyrdy. Interfaks-Gazagystanyň habar berşi ýaly,  bu barada OPEC-niň ýolbaşçysy Mohammed Barkindo Gazagystanyň paýtagtynda geçen “Kazenergy” energiýa forumynda belledi. «Ol (Saud Arabystanynyň patyşasy – IF) şeýle hem Saud Arabystanynyň önümçilik derejesini BAE-de 12-nji sentýabrda ylalaşylan möçberlerde saklap galjakdygyny wada etdi» - diýip Barkindo...

2040-nji ýyla çenli nebite bolan isleg 112 million barrel bolar — OPEC-iň baş sekretary

5-nji noýabrda OPEC nebitgaz pudagy üçin uzakmöhletleýin çaklamaly dünýä synyny neşir eder. Garaşylyşy ýaly, 2040-njy ýyla çenli nebite bolan isleg günde 112 mln barrele çenli artar, diýip OPEC-iň baş sekretary Mohammed Barkindo belleýär. Bu barada Interfaks-Gazagystan habar berýär. «5-nji noýabrda biz nebitgaz pudagyny öz içine aljak çaklamany çap ederis. Biziň işläp taýýarlaýan bu we beýleki publikasiýalarymyz...

Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady aldy. Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen ady dakmak hakynda Mejlisiň Kararyny milli parlamentiň Başlygy Aşgabat şäherinde geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde okady. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanyna “Hormatly il ýaşulysy” diýen at ýurdumyzyň özygtyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we hemişelik Bitaraplygyny berkitmäge goşan uly şahsy goşandy, döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitiren...

Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň tapawutlanan işgärlerine sylaglar gowşuryldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda pudagyň iň gowy işgärlerine medallary gowşurmak dabarasy geçirildi. Baýraklary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Meredow gowşurdy. Dabara «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçylary, nebitgaz toplumynyň işgärleri gatnaşdylar. Pudagyň dabaraly ýagdaýda döwlet sylaglaryna mynasyp bolan dürli kärleriniň wekilleri çeken zähmetlerine beren ýokary bahasy, türkmen halkynyň abadan hem bagtyýar...

Gurbanguly Berdimuhamedow: sanly tehnologiýalary nazara alyp, ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamasyny işläp taýýarlamaly

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynda eden çykyşynda sanly ykdysadyýeti döretmezden, döwletimiziň ösüşini göz öňüne getirmegiň mümkin däldigini aýtdy. Şoňa görä-de, bütin dünýäde sanly ykdysadyýet innowasiýalary öňe sürmegiň, bäsleşige ukyplylygy we ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmegiň möhüm şertine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, Prezident geljekki işleriň möhüm ugurlaryny kesgitledi. Şoňa görä-de, birinjiden, ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly ulgamy ornaşdyrmaga döwletimiziň...

9 aýda Türkmenistanyň jemi içerki önümi 110 mlrd manada, ösüş depgini 6,3 göterime deň bolar

Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2019-njy ýylda, şol sanda şu ýylyň 9 aýynda durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerine baha berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň belleýşi ýaly, şu ýylyň dokuz aýynda jemi içerki önümiň möçberi 110 milliard manada deň bolar. Şol bir wagtda ösüş depgini 6,3 göterim bolar. Jemi içerki önümiň umumy möçberinde senagat pudagynyň paýy 32,6 göterime...

Prezident: ýangyç-energetika tehnologiýalaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmeli

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika tehnologiýalaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň zerurdygyny belledi. Nebitgaz we energetika pudaklaryny ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, döwlet Baştutany pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, nebiti we tebigy gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen täze häzirki zaman toplumlaryny gurmaga uly ähmiýet berilmelidigini belledi. Ýangyç çig malyny gaýtadan işlemegiň möçberlerini...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini açdy

Şu gün Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmek, halkymyzyň bagtyýar we abadan ýaşaýşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilişi baradaky ileri tutulýan wezipeler girizildi. Türkmenistanyň ýigrimi sekiz ýyl mundan ozal döwlet garaşsyzlygyny jar...

Burawçylar Goturdepe meýdançasynda iş alyp barýarlar

«Türkmengeologiýa» DK-nyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» bölüminiň hünärmenleri ýurdumyzyň nebitgaz känlerinde işjeň zähmet çekýärler. Häzirki wagtda burawçylaryň esasy işi Goturdepe meýdançasynda alnyp barylýar. Bu ýerde taslama çuňlugy 5000 metr bolan №19 guýusynda 2019-njy ýylyň başynda bäri 3100 metrden gowrak araly geçildi. Burawçylaryň ygtyýarynda — çuňlaşdyrylan burawy amala aşyrmak üçin döwrebaplaşdyrylan buraw enjamlary bar. Geçen ýyl «Lebapnebitgazgözlegiň» hünärmenleri iň...

Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisinde ýangyç-energetika toplumynyň mümkinçilikleri görkezildi

23-nji sentýabrda Aşgabatda ýurt Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna gabatlanyp, Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi öz işine başlady. Serginiň guramaçysy hökmünde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudak edaralary bilen bilelikde çykyş etdi. Sergi ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hünärmenleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, türkmen işewürleriniň, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň jemlenen ýerine öwrüldi. Serginiň köpsanly diwarlyklary ykdysady gazanylanlara,...

Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky känleri özleşdirmek işini işjeňleşdirmegi tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň Nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika ulgamynda durmuşa geçirilýän birnäçe taslamalar, şeýle hem geçen sekiz aýda daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň alyp barýan işleriniň netijeleri hem-de bu...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Taryh üçin uly bolmadyk bu döwürde ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeler, giň möçberli işler amala aşyrylyp, belent sepgitlere ýetildi – diýlip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine gatnaşyjylara iberen gutlagynda bellenilýär. Häzirki döwürde eziz Diýarymyz ösen tehnologiýalara, innowasiýalara esaslanýan, ýokary depginler bilen ösýän, döwletli tutumlaryň dabaralanýan...

2014