Habarlaryň arhiwi ()

Gurbanguly Berdimuhamedow: sanly tehnologiýalary nazara alyp, ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamasyny işläp taýýarlamaly

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynda eden çykyşynda sanly ykdysadyýeti döretmezden, döwletimiziň ösüşini göz öňüne getirmegiň mümkin däldigini aýtdy. Şoňa görä-de, bütin dünýäde sanly ykdysadyýet innowasiýalary öňe sürmegiň, bäsleşige ukyplylygy we ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini üpjün etmegiň möhüm şertine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, Prezident geljekki işleriň möhüm ugurlaryny kesgitledi. Şoňa görä-de, birinjiden, ýurdumyzyň ykdysadyýetine sanly ulgamy ornaşdyrmaga döwletimiziň...

9 aýda Türkmenistanyň jemi içerki önümi 110 mlrd manada, ösüş depgini 6,3 göterime deň bolar

Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2019-njy ýylda, şol sanda şu ýylyň 9 aýynda durmuş-ykdysady ösüşiniň depginlerine baha berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň belleýşi ýaly, şu ýylyň dokuz aýynda jemi içerki önümiň möçberi 110 milliard manada deň bolar. Şol bir wagtda ösüş depgini 6,3 göterim bolar. Jemi içerki önümiň umumy möçberinde senagat pudagynyň paýy 32,6 göterime...

Prezident: ýangyç-energetika tehnologiýalaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmeli

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika tehnologiýalaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň zerurdygyny belledi. Nebitgaz we energetika pudaklaryny ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, döwlet Baştutany pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, nebiti we tebigy gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen täze häzirki zaman toplumlaryny gurmaga uly ähmiýet berilmelidigini belledi. Ýangyç çig malyny gaýtadan işlemegiň möçberlerini...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini açdy

Şu gün Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmek, halkymyzyň bagtyýar we abadan ýaşaýşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleriň durmuşa geçirilişi baradaky ileri tutulýan wezipeler girizildi. Türkmenistanyň ýigrimi sekiz ýyl mundan ozal döwlet garaşsyzlygyny jar...

Burawçylar Goturdepe meýdançasynda iş alyp barýarlar

«Türkmengeologiýa» DK-nyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» bölüminiň hünärmenleri ýurdumyzyň nebitgaz känlerinde işjeň zähmet çekýärler. Häzirki wagtda burawçylaryň esasy işi Goturdepe meýdançasynda alnyp barylýar. Bu ýerde taslama çuňlugy 5000 metr bolan №19 guýusynda 2019-njy ýylyň başynda bäri 3100 metrden gowrak araly geçildi. Burawçylaryň ygtyýarynda — çuňlaşdyrylan burawy amala aşyrmak üçin döwrebaplaşdyrylan buraw enjamlary bar. Geçen ýyl «Lebapnebitgazgözlegiň» hünärmenleri iň...

Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisinde ýangyç-energetika toplumynyň mümkinçilikleri görkezildi

23-nji sentýabrda Aşgabatda ýurt Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna gabatlanyp, Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi öz işine başlady. Serginiň guramaçysy hökmünde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudak edaralary bilen bilelikde çykyş etdi. Sergi ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hünärmenleriniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, türkmen işewürleriniň, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň jemlenen ýerine öwrüldi. Serginiň köpsanly diwarlyklary ykdysady gazanylanlara,...

Türkmenistanyň Prezidenti Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky känleri özleşdirmek işini işjeňleşdirmegi tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hususan-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň Nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika ulgamynda durmuşa geçirilýän birnäçe taslamalar, şeýle hem geçen sekiz aýda daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň alyp barýan işleriniň netijeleri hem-de bu...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Taryh üçin uly bolmadyk bu döwürde ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeler, giň möçberli işler amala aşyrylyp, belent sepgitlere ýetildi – diýlip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisine gatnaşyjylara iberen gutlagynda bellenilýär. Häzirki döwürde eziz Diýarymyz ösen tehnologiýalara, innowasiýalara esaslanýan, ýokary depginler bilen ösýän, döwletli tutumlaryň dabaralanýan...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 64-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Singapurdan, Owganystandan, Maltadan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen göni arassalanan benzini we suwuklandyrylan gazy, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda çykarylan awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary...

«Hazarýaka bäşliginiň» döwletleriniň arasynda düşünişmezlikler ýok — Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň orunbasary

«Hazarýaka bäşligi» döwletleri (Russiýa, Eýran, Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan) Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýany kabul etmek bilen sebitde syýasy durnuklylygy üpjün etdiler. Bu barada Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafow belledi, diýip Interfaks-Azerbaýjan habar berýär. «Bu gün hazarýaka döwletleriniň arasynda hiç hili gapma-garşylyk we düşünişmezlik ýok. Ähli meseleler çözülýär. Hazar boýunça Konwensiýanyň kabul edilmegi...

Russiýanyň Döwlet Dumasy Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany tassyklady

Russiýa Federasiýasynyň (RF) döwlet Dumasy penşenbe güni geçirilen mejlisde Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany tassyklady diýip, Interfaks habar berilýär. Resminamany tassyklamak hakyndaky kanunyň taslamasy Döwlet Dumasyna RF-nyň Prezidenti tarapyndan girizildi. Konwensiýa 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde gol çekildi. Oňa Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän ýurtlar: Azerbaýjan, Eýran, Gazagystan, Russiýa Federasiýasy we Türkmenistan gatnaşýar. Konwensiýa Hazar deňzini,...

Türkmenistan we ÝTÖB 2024-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk strategiýasyny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory Nil MakKeýniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen geçirilen duşuşykda ÝTÖB-nyň 2019-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça strategiýasy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň uzakmöhletleýin häsiýetini kanagatlanma bilen...

Ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyşy geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylar we işgärleri, ýurduň ylmy institutlarynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyplary, habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Tanyşdyrylyşyň dowamynda «Türkmengeologiýa» DK-nyň, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» DK-nyň, «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri çykyş etdiler. Çykyşlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň bu kitabynyň...

«The Express Tribune»: Pakistan TOPH taslamasynyň doly goldawyny üpjün edýär

Bu barada Pakistanyň «The Express Tribune» gündelik neşirinde çap edilen makalada aýdylýar. Soňra bu makalany Hindistanyň we Pakistanyň beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, şeýle hem köp sany halkara neşirleri — The News Today, RepublicWorld, Webindia123, Тhe news observers, Indiatvnew, Jammulinksnews, Dailyhunt, Business-standard, The leaders news, Naturalgasworld, Outlookindia, Socialnews, Eurasiantimes, Businessfast, Jansatta,  EnergyInfraPost we beýlekiler öz...

Azerbaýjan türkmen gazyny üstaşyr geçirmek boýunça tekliplere garamaga taýýar

Türkmen gazyny import edijiler ýa-da Aşgabat tarapyndan başlangyçlar öňe sürlen ýagdaýynda Azerbaýjan türkmen gazyny öz territoriýasynyň çäginden geçirmek meselesine seredip geçip biler. Bu barada Azerbaýjanyň Prezidentiniň Administrasiýasynyň daşary syýasat meseleleri boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Hikmet Gadjiýew «Asyryň şertnamasyna» gol çekilmeginiň 25 ýyllygyna bagyşlanan seminarda belledi, diýip Trend habar berýär. «Türkmen gazyny ibermek prosesinde Azerbaýjan üstaşyr geçiriji ýurt...

2014