Habarlaryň arhiwi ()

Türkmenistanda we Katarda energetika hem-de maýa goýum ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmekde ägirt uly mümkinçilikler bar — ilçi

Maýa goýum we energetika ulgamlarynda özarahereketleri giňeltmekde türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ägirt uly mümkinçilikleri bar. Bu barada özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Halifa Ahmad Al-Suwaýdi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşykda belledi. Duşuşygyň barşynda türkmen tarapy diplomatyň işlän döwründe özarahereketleriň dürli ulgamlarynda türkmen-katar gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna goşan ähmiýetli goşandyna ýokary...

Türkmenistanyň Prezidenti we GFR-iň täze bellenen ilçisi döwletara hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny maslahatlaşdylar

Sişenbe güni Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Naýthart Hýofer-Wissing Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat Türkmen Liderine Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bilen däp bolan gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýän Germaniýanyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýeriň hem-de Federal kansleri Angela Merkeliň mähirli salamyny ýetirdi. Türkmenistan bilen uzak möhletli, giň gerimli hyzmatdaşlygy...

«OGT – 2019-yň» guramaçylary türkmen telekeçilerine pudaklaýyn foruma ýeňillikli esasda gatnaşmagy teklip edýär

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» (OGT – 2019) 24-nji Halkara maslahatynyň guramaçylary bolan «Türkmennebit» döwlet konserni «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda 2019-njy ýylyň 22-23-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriljek foruma gatnaşmaga isleg bildirýän türkmen telekeçileri üçin 50 göterim ýeňillik kesgitlediler. «Türkmenistanyň nebiti we gazy» pudaklaýyn forum nebitgaz pudagynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen her...

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýen Kararnamany kabul etdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 106-njy umumy mejlisinde BMG-ä agza döwletleriň ählisi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň öňe süren teklibi esasynda «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň duşenbe güni geçiren wideomaslahatynda hasabat berdi. Döwlet Baştutany aýdylan habary...

Düýnki gün rekord dereje ýokarlanmadan soňra nebit arzanlaýar

Saud Arabystanynyň nebit infrastrukturalarynyň desgalaryna edilen hüjümleriň netijesinde soňky ýyllarda rekord derejede bahasy ýokarlanan nebit sişenbe güni söwdalaryň barşynda ýene-de aşaklap başlady, diýip Interfaks habar berýär. Moskwa wagty bilen 8:23-de Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,94 göterim aşaklap, 68,37 amerikan dollaryna deň boldy. Duşenbe güni söwdalaryň barşynda olaryň bahalary 14,61...

Üstümizdäki ýylyň sekiz aýynyň netijelerine garaldy

Öňňin Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada we edara-kärhanalarda “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylynyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M. Meredow hasabat ýygnagyny açmak bilen, 13-njy sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde soňky döwürde ýol berlen käbir nogsanlyklar hakynda durlup geçilendigini, olaryň...

TNGIZT-niň nebit önümleriniň bikanun söwdasy üçin adamlaryň jenaýatçylykly topary jogapkärçilige çekildi

Geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Baş prokurory B.Atdaýew geçirilen barlaglaryň netijesinde ýüze çykarylan parahorluk we aşa köp möçberde korrupsiýa ýagdaýlarynyň ýüze çykarylandygy hakynda hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, telekeçi Ç.Kulow, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň birža söwdasyny guraýjy bölüminiň başlygy wezipesinde işlän B.Aýdogdyýewiň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinde işlän Ý.Muhammetmyradowyň,...

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ilkinji nobatdaky wezipelerini kesgitledi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Wise-premýer Myratgeldi Meredow ýanwar-awgust aýlarynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Hususan-da, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak, tebigy we ugurdaş gazy gazyp almak, “mawy ýangyjy” eksport etmek...

GDA-nyň Ykdysady geňeşi Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasynyň taslamasyny makullady

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň mejlisinde Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasynyň taslamasy onuň esasy resminamalarynyň biridir. Bu barada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew geçen anna güni Aşgabatda geçirilen duşuşyk tamamlanandan soňra metbugat wekilleriniň öňünde eden çykyşynda belledi. — 2017-nji ýylda türkmen tarapy tarapyndan öňe sürlen bu taslama...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýanyň, BAE-niň, Irlandiýanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna reňksiz aýnany we nah ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 3 million 876...

GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň mejlisiniň barşynda 24 resminama gol çekildi

Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň 83-nji mejlisi geçirildi, onuň netijeleri boýunça 24 resminama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Bu çärä gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň, şeýle-de GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň ýokary derejeli wekiliýetleri geldiler. Mälim bolşy ýaly, GDA-nyň Ykdysady...

Türkmen paýtagtynda energetika pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda 12-nji sentýabrda açylan Halkara pudaklaýyn sergide we ylmy maslahatda Türkmenistanyň energetika senagatyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Foruma köp sanly daşary ýurtly gatnaşyjylaryň hatarynda Russiýadan, ABŞ-dan, Germaniýadan, Italiýadan, Ýaponiýadan, Hytaýdan, Türkiýeden, Eýrandan, Belarusdan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden öňdebaryjy kompaniýalar we ugurdaş düzümler bar. Sergi gatnaşyjylaryň 130-a golaýyny — dünýäniň elektroenergetika kompaniýalarynyň, ýurdumyzyň pudaklaýyn...

Türkmenistanyň Prezidenti we GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň 83-nji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewiň arasynda geçirilen duşuşykda GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda taraplar Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlyk,...

Naýyp: tebigy gazyň we kondensatyň önümçiligi artýar

«Lebaapgazçykaryş» müdirliginiň Naýyp önümçilik uçastogynda ýokary öndürijilik görkezijileri gazanyldy. Şu ýylyň geçen sekiz aýynda bu ýerde tebigy gazyň we kondensatyň önümçiligi düýpli artdy. Hususan-da, şu döwürde «mawy ýangyjyň» önümçiligi 237,4 mln kub metr. Gaz kondesatynyň önümçiligi 2317 tonna barabar boldy. Gymmat bahaly bu önümiň 440 tonnasy meýilnamadan artyk öndürildi. Uçastokda 290 töweregi işçi zähmet çekýär, häzirki zaman...

Energetika forumy özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga ýardam eder — Türkmenistanyň Prezidenti

Ýurdumyzyň energetika senagaty milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün Aşgabatda açylan «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilýär. Döwletimiz tarapyndan geçirilýän özgertmeleriň çäginde ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, pudaga täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, döwrebap energetika enjamlaryndan baş çykarýan hünärmenleri...

2014