Habarlaryň arhiwi (2019-5-29)

Dmitriý Medwedow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda mejlisinde russiýa wekiliýetine ýolbaşçylyk eder

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Baştutany Dmitriý Medwedow 31-nji maýda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek mejlisine gatnaşmagy meýilleşdirýär, diýip Russiýanyň Hökümetiniň metbugat gullugy habar berýär. Mejlisiň gün tertibine GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ykdysady we ynsanperwer ugry boýunça meseleleriniň giň toplumy giriziler. Mejlisiň netijeleri boýunça birnäçe resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. GDA-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň metbugat gullugynda habar berlişi...

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky energetika hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem berkidiler we öser — bilermen

Soňky ýarym ýylda nebit we gaz boýunça türkmen-russiýa hyzmatdaşlygy düýpli öňegidişlik gazandy. Iki sany ägirt uly energetika döwleti anyk işleri durmuşa geçirýärler. Iki ýurduň kompaniýalary we döwlet düzümleri nebit we gaz babatda yzygiderli şertnamalar baglanyşýarlar. Bu barada energetika ulgamyndan bilermen Berdimyrat Myradow 28-nji maýda belledi, diýip Centralasia.news habar berýär. Bilermeniň pikirine görä, gaz boýunça geçen ýylyň...

2014