Habarlaryň arhiwi (2020-1-15)

EIA OPEC+ ylalaşygynyň 2021-nji ýylyň ahyryna çenli uzaldylmagyna garaşýar, nebitiň bahalarynyň çaklamasyny ýokarlandyrýar

OPEC+ ýurtlary nebitiň çykarylyşyny 2021-nji ýylyň ahyryna çenli çäklendirerler, diýip ABŞ-nyň energetiki maglumatlary boýunça müdirligi (EIA) hasaplaýar. Bu barada Interfaks habar berýär. «2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda OPEC döwletleri we nebiti öndüriji beýleki döwletler 2018-nji ýylyň dekabrynda ilki yglan edilen önümçilik möçberlerini has hem düýpli çäklendirýändiklerini yglan etdiler. [...] OPEC+ çäklendirmeler 2020-nji ýylyň martynyň ahyryna çenli güýjünde...

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy Ýewropa Bileleşiginiň strategiýasynyň möhüm bölegi bolmagynda galýar – ÝB-niň wekili

Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygy hem-de türkmen gazynyň kabul edilmegi energetika howpsuzlygy ulgamynda Ýewropa Bileleşiginiň strategiýasynyň möhüm bölegi bolmagynda galýar. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Wekilhanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili jenap Lýubomir Frebort Aşgabatda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara hyzmatdaşlygyndaky ähmiýetine bagyşlanan maslahatda aýtdy. Şoňa görä-de, bu taslamany täze Ýewropa komissiýasy ýakynda ileri tutulýan energetika taslamalarynyň täzelenen sanawyna girizdi....

2014