Habarlaryň arhiwi (2019-11-27)

Döwrebap tehnikalar känleri işläp taýýarlamagyň netijeliligini ýokarlandyrýar

«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň tehnologiki gullugynyň hünärmenleri material-tehnikiki binýady ösdürmegiň, hereket edýän tehnikalaryň we awtoulaglaryň görnüşlerini döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna Lebap welaýatyň çäginde ýokary önümçilik görkezijilerini gazandylar. Hünärmenleriň ygtyýarynda Russiýanyň önümçiligi bolan «Kedr» barlaghana stansiýasy bar. Ol uniwersallygy, ýokary ygtybarlylygy, ulanmakdaky ýönekeýligi we tygşytlylygy bilen tapawutlanýar. Bu stansiýa ýerasty plastlaryň ýagdaýyny anyklamaga, ýeriň aşagynda nebitiň ýa-da...

«Petronas» Türkmenistanda zyýanly zyňyndylary we galyndylary azaltmak boýunça meýilnama taýýarlady

Taýýar önümi paýlaşmak hakynda şertnamanyň esasynda Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz känlerini işläp taýýarlaýan «Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy daşky gurşawy durnukly goramak boýunça toplumlaýyn meýilnama taýýarlady. Meýilnamada bellenilen çäreler malaýzilaýaly operatoryň Türkmenistanyň çägindäki işjeňliginde, hususan-da, önümçilik desgalarynyň golaýynda tebigaty goraýjylyk düzümini berkitmäge gönükdirilendir. Zyýanly zyňyndylary we galyndylary azaltmak, şeýle hem önümçilikde energiýadan we suwdan...

2014