Şu gün Dubaý şäherinde (BAE) Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurtly maýalary çekmek boýunça halkara forumy öz işini dowam edýär Öň habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan pudaklaýyn foruma 40-a golaý ýurtdan iri kompaniýalaryň 100-den gowragy gatnaşýar. Ýöriteleşdirilen forumyň birinji güni dünýäniň nebitgaz işewürleriniň uglewodorod serişdeleriniň düýpli goruna eýelik edýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga ägirt uly...