Habarlaryň arhiwi (2020-4-9)

«Türkmennebit» DK-nyň serwis hyzmaty boýunça müdirligi: meýilnamadan ep-esli öňde

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Serwis hyzmaty boýunça müdirligi guýularyň öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen hyzmatlaryň giň toplumyny amala aşyrýar. Ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleriň işi we iş prosesleriniň netijeli gurnalmagy hem  hut şu ugra gönükdirilendir. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen puluň möçberi 4 mln 734 müň manada deň boldy, şol wagtda meýilnamanyň ýerine ýetirilmegi 108,8 göterim...

Türkmennebit» DK-nyň we «Таtneft» JPJ-niň wekilleri wideomaslahat geçirdiler

8-nji aprelde «Türkmennebit» döwlet konserniniň edara binasynda konserniň hem-de «Таtneft» Jemagat paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri bilen geçirilen wideomaslahatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Nebitgaz meseleleri boýunça Geňeşçisi Ý.Kakaýew ýolbaşçylyk etdi we «Таtneft» JPJ-ne Jemgyýetiň baş direktory N.Maganow wekilçilik etdi. Şeýle-de gepleşiklere Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň, şol sanda...

2014