Habarlaryň arhiwi (2019-11-5)

Sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy TDHÇMB-niň eksport möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berer

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär. Geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde döwlet Baştutanynyň garamagyna Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini iki tapgyrda döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipler hödürlenildi. Birinji tapgyrda şertnamalary biržada bellige almak hyzmatlaryny elektron görnüşinde internet ulgamynyň üsti bilen amala aşyrmak üçin şertleri döretmek göz öňünde tutulýar....

Ozon gatlagynyň goragy — HNGU-nyň talyplarynyň üns merkezinde

Ozon gatlagyny goramagyň häzirki zaman usullary Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen okuw seminarynda maslahatlaşyldy. «Ýeriň ozon gatlagynyň howanyň emele gelmegine täsiri: ozonosferada bolup geçýän üýtgeşmeleriň mümkin bolan klimatik netijeleri» atly okuw maslahatyny Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, şeýle hem bu uniwersitetiň ýanynda hereket edýän Ozon merkezi gurnady. Bu çärä uniwersitetiň mugallymlary...

2014