Habarlaryň arhiwi (2019-6-28)

Türkmen gazbenzininiň ilkinji tapgyry Owganystana iberildi, eýýäm Ýewropadan sargytlar bar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda işe girizilen gaz benzinini öndürýän täze zawodyň önüminiň ilkinji tapgyryny ýurdumyzyň sarp edijilerine hem-de eksporta ugradylmagyna badalga berdi. EСО-93 kysymly benzin paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň ýangyç guýujy beketlerine ýetiriler. Şeýle hem demir ýol arkaly ekologiýa taýdan arassa ýangyç Owganystan Yslam Respublikasyna ugradylyp başlanyldy. Mundan başga-da, ýörite awtoulaglarda goňşy ýurda suwuklandyrylan gazyň...

Gazdan sintetik benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawod işe girizildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze iň döwrebap senagat toplumynyň — tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutany ýapon wekiliýetiniň ýolbaşçylary bilen toý bagyny kesdi we zawodyň dolandyryş merkezine bardy. Ekranda zawodyň aýratynlygyny, gazy düýpli gaýtadan işlemegiň we taýýar önümi çykarmagyň önümçilik işleriniň hemme tapgyrlaryny aýdyň görkezýän wideofilm görkezilýär. Bu...

«Açyk gapylar» syýasaty Türkmenistanyň ykdysadyýetini täzeden ýokary götermek üçin esasy şert — Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasaty ýurdumyzyň ykdysadyýetini täzeden ýokary götermek üçin esasy şert bolup durýar. Ol milli ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyply bolmagyny, mynasyp hyzmatdaş hökmünde mertebesini berkidýär. Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň dünýädäki diplomatik abraýyny ýokarlandyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tebigy gazdan awtomobil benzinini öndürýän zawodyň işe girizilmegine bagyşlanan dabarada eden çykyşynda belledi. — Biziň ykdysady...

2014