Energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmak bilen bir hatarda ýakyn geljek üçin öňde goýlan wezipeleriň hatarynda — tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşyny artdyrmak, täze uglewodorod känlerini gözlemegiň we barlamagyň hasabyna pudagyň çig mal binýadyny berkitmek, guýulary burawlamak we düýpli abatlamak, şol sanda ýöriteleşdirilen daşary ýurt kompaniýalaryny we olaryň maýalaryny çekmegiň hasabyna boýunça işleri işjeňleşdirmek wezipeleri...