Habarlaryň arhiwi (2020-4-17)

Türkmenistan we Günorta Koreýa wideoaragatnaşyk arkaly Işewürler geňeşiniň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan taslamalaryny maslahatlaşdy

Şu gün Aşgabatda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň maslahatynda iki ýurduň söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Maslahatyň barşynda gazhimiýa desgalaryny we deňiz suwunyň arassalanmagy boýunça zawodlaryň gurluşygy, gämi gurluşygy we deňiz tehnikalary ulgamynda, şeýle-de maglumata ygtyýarlyk merkezleriniň döredilmegi we demirýol ulgamynyň hünärmenleri üçin okuw sapaklarynyň...

Seýdiniň NGIZ nebit önümleriniň önümçiligini we eksportyny artdyrýar

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýän nebit önümleriniň önümçiliginiň depginini we olaryň eksport möçberlerini barha artdyrýar. 2020-nji ýylyň geçen üç aýynda SNGIZ-de 135,5 müň tonna önüm gaýtadan işlenildi. Geçen döwürde benziniň önümçiligi 68,3 müň tonna barabar boldy, önümçilik meýilnamasy 130 göterim ýerine ýetirildi. Birinji çärýekde dizel ýangyjynyň önümçiligi 40 müň tonna deň...

2014