Habarlaryň arhiwi (2019-12-10)

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň 11 aýynyň işiniň netijeleri jemlenildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Myratgeldi Meredowyň ýolbaşçylygynda hasabat duşuşygy geçirildi. Onda pudagyň edaralarynyň 2019-njy ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Gün tertibiniň meselelerine geçmek bilen, wise-premýer 6-njy dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň netijeleri barada habar berdi. Şol mejlisde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetiren...

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasy tassyklanyldy. Ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna maksatnamadan gelip çykýan wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen, bir aý möhletde degişli pudak meýilnamalarynyň taslamalaryny taýýarlamak we olary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlaryna tassyklamak üçin bermek tabşyryldy. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşynda...

2014