Habarlaryň arhiwi (2018-8-16)

Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa TAP boýunça gazyň eksportyny artdyrmaga ýardam eder – bilermen

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitiniň dowamynda gol çekilen Hazaryň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýa Transadriatik (TAO) gaz geçirijisiniň üstünden geçirilýän gazyň möçberini artdyrmaga goşmaça ýardam edip biler. Bu barada Moskwanyň Halkara gatnaşyklary döwlet institutynyň Energetika syýasaty we diplomatiýa halkara institutynyň direktorynyň orunbasary, ykdysady ylymlarynyň kandidaty Igbal Guliýew Trende habar berdi. «Aktaudaky sammitiň çäklerinde ýene-de alty sany ylalaşyga...

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri Soçide ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Pre­zi­den­ti­ Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Prezidenti Wla­di­mir Pu­ti­n So­çi şä­he­ri­nde res­mi däl ýag­daý­da türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alyşdylar. Gurbanguly Berdimuhamedow Türk­me­nis­ta­nyň we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň bi­rek-bi­re­ge hor­mat goý­mak esa­syn­da­ky döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry ýo­la goý­ýan stra­te­gik hyz­mat­daş­lar bo­lup...

2014