Habarlaryň arhiwi (2020-4-2)

«Lebapgazçykaryş»: ýanwar-fewral aýlary boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri tebigy gazyň we gaz kondensatynyň çykarylyşyny yzygiderli artdyrýarlar. 2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda «Lebapgazçykaryş» kärhanasy tarapyndan 1 mlrd 555 mln müň inedördül metr tebigy çykaryldy, meýilnama 141 göterim ýerine ýetirildi. Şunuň bilen birlikde, gaz kondensatynyň önümçiligi artdyryldy. Hasabat döwründe «Lebapgazçykaryş» 11,3 müň tonnadan gowrak gaz kondensatyny çykardy, meýilnama 136,5 göterim ýerine...

Gurluşyk-gurnama işleri ýokary depginde alnyp barylýar

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnama müdirligi Mary welaýatynyň çäklerinde ilatly ýerleri gaz bilen üpjün etmek, dürli basyşly gaz geçirijileri gurmak we abatlamak boýunça gurnama işlerini ýokary derejede amala aşyrýarlar. Gurluşyk-gurnama işlerini ýokary hilli we üstünlikli ýerine ýetirmek üçin müdirligiň ygtyýarynda zerur bolan enjamlar, mehanizasiýa we ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler bar. Welaýatyň çäklerinde tejribeli hünärmenler gaz turbalarynyň...

The Wall Street Journal: Saud Arabystanynyň nebiti hiç kime gerek däl boldy

Saud Arabystany Russiýa bilen baha söweşiniň çäklerinde 1-nji aprelden başlap, nebitiň önümçiligini artdyrdy, emma dünýä bazarynda islegiň pes şertlerinde ol hiç kime gerek däl boldy, diýip The Wall Street Journal neşiri çeşmä salgylanyp ýazýar. Aprel aýynda nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygynyň hereket ediş güýji tamamlandy. Er-Riýad wada edişi ýaly, önümçilik kuwwatlyklaryny günde 12 million barrelden...

2014