Döwlet daşary ykdysady iş bankynda wideokonferensiýa görnüşinde Ýaponiýanyň Döwlet eksport-karz agentliginiň (Nippon Eksport we Maýa goýum ätiýaçlandyryş (NEXI) wekilleri bilen geçirilen gepleşiklerde ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi we mundan beýläkki maýa goýum-maliýe hyzmatdaşlygy meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda himiýa senagaty, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat, elektroenergetika, ulag-kommunikasiýa ulgamy,...