Habarlaryň arhiwi (2020-4-29)

«Lebapgazüpjünçilik» müdirligi ilata «mawy ýangyjyň» üznüksiz berilmegini üpjün edýär

Ilaty tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek — «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Müdirligiň işgärleri Lebap welaýatynyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etmeklige uly üns berýärler. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde goýberilen tebigy gazyň möçberi 959 mln kub metre deň bolup, şonuň 645,4 mln kub metri ilatyň zerurlyklary üçin iberildi. Welaýatyň çäklerinde «mawy ýangyç» bilen üpjün...

Urban Rusnak wideoaragatnaşyk arkaly Energetika Hartiýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Daşary işler ministrliginde wideomaslahat görnüşinde Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Adalat, Energetika ministrlikleriniň, şeýle hem «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar. Gepleşikleriň barşynda taraplar...

2014