Habarlaryň arhiwi (2018-9-14)

Türkmenistan we Tailand energetika, gurluşyk we syýahatçylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi meýilleşdirýär

Penşenbe güni Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedowyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa Tai­land Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si ha­nym Pan­ti­pa Iam­sud­ha Ýe­ka­ro­hit­den ynanç ha­ty­ny ka­bul et­di. Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da il­çi Türk­me­nis­ta­nyň dur­muş ugur­ly döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­sy ugur­la­ry bi­len...

Halkara ralli-reýde gatnaşyjylar «Garagum ýalkymyna» baryp gördüler

«Amul — Ha­zar 2018» aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­laryň geçýän ugrunda ýerleşen dört sany düşelgäniň biri hem Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşen «Garagum ýalkymydyr». Türkmenistanyň «Garagum ýalkymy» diýlip atlandyrylýan bütin dünýä belli alawy çölüň içinde ýerleşýär. Bu ýerde täsin görnüşde alaw ýanýar. Ag­şam düş­me­gi bi­len tä­sin­li­gi­ň ýo­kar­syn­da al öwüs­ýän öwüş­gin eme­le gel­ýär. Alaw bu...

Rallide ispanlar Nani Roma we Aleks Haro aralyk hem-de umumy hasapda öňde barýarlar

13-nji sent­ýabr­da “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar üçün­ji du­ral­ga — Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler. Ýa­ry­şa gat­na­şy­jy to­par­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­li” dü­şel­ge­si­ne ta­rap ug­rap, alaň­lar we ta­kyr­lar köp bo­lan ýa­ryş ýo­ly bo­ýun­ça 236 ki­lo­metr geç­di­ler. “Amul — Ha­zar 2018” ýa­ry­şy­nyň...

2014