Täzelikler

Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Wladimir Putiniň duşuşygy dünýä HBS-lerinde giňden şöhlelendirildi

1-nji noýabrda Soçide geçirilen Türkmenistanyň Lideri bilen Russiýa Federasiýasynyň gepleşikleri dünýäniň öňdebaryjy HBS-leriniň habarlarynda, köpsanly döwletleriň teleýaýlymlarynda giňden şöhlelendirildi. Hususan-da, Türkmenistanyň we RF-iň Prezidentleriniň duşuşyklary Россия 24, Россия, 1-й Канал, НТВ, ТВЦ we beýlekilerde görkezildi. ТАСС, ИНТЕРФАКС, РИА-Новости, Trend we beýleki köpsanly HBS-leriň täzeliklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň rus kärdeşi Wladimir Putin bilen duşuşygynda aýdan: «Russiýa Federasiýasy Türkmenistan...

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleriniň geçiren gepleşiklerinde ýangyç-energetika toplumy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry hökmünde bellenildi

Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Wladimir Putiniň arasynda 1-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň «Boçarow Ruçeý» kabulhanasynda bolup geçen duşuşykda türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde Türkmenistan hem Russiýa üçin strategik ähmiýetli bolup durýan ýangyç-energetika toplumy bellenildi. Bu iki ýurt dünýäde uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly goruna eýe uly energetik döwletlerdir. Mälim...

Nebitgaz toplumynyň çapyksuwary baýramçylyk çapuwynda üçünji orna mynasyp boldy

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çapuwlary geçirildi. Çapuw bäsleşiklerinde ýurduň beýleki ulgamlary ýaly nebitgaz toplumy hem öz baýragyny goýdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň baş baýragyny almak ugrundaky 4 ýaşar we uly ýaşar atlaryň bäsleşjek uzaklygy 2800 metre barabardyr. Ahyrky ýedinji aýlawda üçünji baýrakly orna Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň «Baharly» hojalygyna degişli bolan...

Nebit OPEK ylalaşygy babatda kesgitsizlik sebäpli 3 göterimden gowrak arzanlady

Nebitiň dünýä boýunça bahalary nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça OPEK-iň alžir ylalaşygyny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly kesgitsizlik sebäpli duşenbe güni agşam aşak düşmegini tizlendirdi, diýip РИА Новости habar berýär. 20:50 (Moskwa wagty) Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň ýanwardaky fýuçersleriniň bahasy 3,51 göterim aşaklap barrel üçin 48,90 dollara deň boldy. WTI kysymly nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy 3,26 göterim...

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri Moskwada ikitaraplaýyn we sebitara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşarlar

Sişenbe güni RF-iň Prezidenti Wladimir Putin bilen Russiýa sapar bilen barjak Türkmenistanyň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda duşuşyk geçiriler, diýip РИА Новости habar berýär. «Birinji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa iş saparyny amala aşyrar» diýlip habarda aýdylýar. Ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Şeýle hem...

«Cifal» Türkmenistandaky täze maýa goýum taslamalaryna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär

Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän günlerinde Türkmen döwletine gelen Žil Remi ýolbaşçylyk edýän «Cifal» fransuz kompaniýasynyň Türkmenistandaky täze maýa goýum taslamalaryna gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändigi barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa beýan etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutany we myhman dürli ugurlarda. Şol sanda ýangyç-energetika toplumynda köpýyllyk netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça pikir alyşdylar. Fransuz işewüri ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny...

Faýsal katar kompaniýasy bilen ÝET ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

Ýangyç-energetika we ulag-aragatnaşyk ulgamlary türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde görkezildi. Bu barada ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şanly senesi mynasybetli geçirilen dabaralaryň hormatly myhmany hökmünde ýurdumyza gelen Katar Döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agzasy, «Faýsal» kompaniýasynyň baştutany şeýh Faýsal bin Naser Al-Tani Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda beýan etdi. Duşuşygyň dowamynda şeýh Kataryň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly...

Atamyrat — Ymamnazar — Akina demir ýol magistralynyň gurluşygy tamamlandy

2013-nji ýylyň iýunynda badalga alan Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan) demir ýol magistralynyň gurluşygy tamamlandy. Ýekşenbede Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň hünärmenleri türkmen-owgan demir ýolunyň ahyrky nokady — Akina bekedinde (OYR) soňky ýol seplemlerini goýdular. Oktýabryň başynda hökümet mejlisinde Atamyrat — Ymamnazar — Akina demir ýol magistralynyň açylyş dabarasynyň noýabryň birinji ongünlüginde geçiriljekdigi bellenildi....

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.   Daşary ýurt puluna Russiýadan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Lýuksemburgdan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, nebit koksuny, polipropileni, az kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. Şeýle hem Beýik Britaniýadan, BAE-den we Owganystandan gelen...

27-28-nji oktýabrda Türkmenistanda döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy bellenilýär

Türkmenistanda umumymilli baýram — döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy bellenilýär. 27-nji oktýabrda irden paýtagtyň baş meýdançasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň garşylamagynda goşunlaryň ähli kysymlarynyň baýramçylyk dabaraly harby ýörişi geçirildi. Türkmen esgerleriniň ýokary hünär başarnygyny we ukybyny aýdyň görkez dabaraly harby ýörişde goşunlarda ulanylýan häzirki zaman harby tehnikalar hem görkezildi. Kuwwatly harby...

Aşgabatda «TAPI Pipeline Company Limited» konsorsiumynyň Direktorlar Geňeşiniň mejlisi geçirildi

Aşgabatda «TAPI Pipeline Company Limited» konsorsiumynyň Direktorlar Geňeşiniň mejlisi geçirildi. Geňeşe taslama gatnaşyjy ähli agza-ýurtlar gatnaşdy. Mejlisiň dowamynda kompaniýanyň ýolbaşçy düzüminiň hasabaty diňlenildi, şeýle hem taslama boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan mundan beýläkki ýerine ýetirilmeli işler boýunça möhüm ähmiýetli çözgütler kabul edildi. Hususan-da, binýatlyk resminamalar, şol sanda satyn almak, işgärler düzümini hakyna tutmak boýunça düzgünnamalar...

Tähranda geçirilen Hazar boýunça mejlisde deslapky ylalaşyklar gazanyldy

Tähranda Hazar deňziniň hukuk derejesini kesgitlemek boýunça Iş toparynyň 47-nji mejlisi geçirildi. Trend habarlar agentliginiň IRNA eýran habarlar agentligine salgylanyp habar bermegine görä, iki günlük mejlisiň dowamynda Eýranyň, Russiýanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary we ýörite wekilleri deňziň hukuk derejesi bilen baglanyşykly meseleler boýunça gepleşikler geçirdiler. Mejlisiň dowamynda suw serişdelerinden peýdalanmak, nawigasiýa, üstaşyr geçirimler,...

Ýurduň ähli künjeginde geologiýa gözleg işleri üstünlikli alnyp barylýar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» müdirliginiň geologlary Halkabat meýdançasynda burawlanan birinji gözleg guýusyndan tebigy gaz ätiýaçlyklarynyň üstüni açdylar. Ol Gündogar Türkmenistanyň Köseşor gaz meýdanynda ýerleşýär. Bu ýerde 2D seýsmiki barlaglar geçirileninden soňra taslama çuňlugy 4 müň metr bolan gözleg guýusy burawlanyldy. Netijede, 3070-3064 metr çuňlukdaky orta ýura gatlagyndan gazyň senagat akymy alyndy. Bu bolsa Halkabat meýdançasynyň geljekde...

Nebitgaz toplumynyň işgärlerine döwlet sylaglary gowşuryldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny we halkara abraýyny artdyrmakda, ykdysadyýetiň senagat, nebitgaz, ulag we aragatnaşyk, oba we suw hojalyk pudaklaryny hem-de beýleki pudaklaryny yzygiderli ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, göreldeli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken...

Prezidentiň täze kitaby «Türkmenistan» — döwlet Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk taryhynyň ýyl ýazgysy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Garaşsyzlygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmenistan» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde geçirildi. Oňa hökümet agzalary, ýurduň Mejlisiniň Başlygy we deputatlary, Türkmenistanyň daşary ýurtlarda işleýän ilçileri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ylmy edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, hormatly ýaşulular, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХIХ...

2014