Täzelikler

Nebitiň bahalary bassyr üçünji hepdesini ösüş bilen jemleýär

Anna güni nebitiň bahalary ýokarlanmagyny dowam etdi. Nebitiň çykarylyşynyň çäklendirilmegi bilen birlikde karantin çäklendirmeleriniň kem-kemden aýrylmagynyň bazarda isleg bilen teklibiň deňagramlylygyny gazanmaga ýardam etjekdigine umyt bildirmeklige baglylykda, bahalar eýýäm bassyr üçünji hepdesini ösüşde jemleýär. Interfaksyň habar berşi ýaly, «Brent» nebitiniň iýul aýyndaky fýuçersleriniň bahasy deslapky sessiýa bilen deňeşdirilende, 1,83 göterim ýokarlanyp, 31,7 dollara deň boldy. penşenbe...

Bütindünýä nebit kongresiniň geçirilmegi bir ýyl soňa — 2021-nji ýyla süýşürildi

2020-nji ýylyň 6-10-njy dekabrynda geçirilmegi meýilleşdirilen 23-nji Bütindünýä nebit kongresi laýyk bir ýyl soňa süýşürildi, diýip Interfaks habar berýär. Guramaçylaryň habarynda belleýşi ýaly, COVID-19-yň täsiriniň giňden ýaýramagy, şol sanda saglyk we howpsuzlyk meseleleri, syýahatçylyk üçin çäklendirmeler we dünýäniň nebit senagatyna täsir tutuş dünýä üçin adatdan daşary çagyryş bolup durýar we nebitgaz toplumyna ägirt uly zyýan ýetirdi....

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ylmy-amaly maslahat geçirildi

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanyp, ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary, talyp ýaşlary gatnaşdy. Ylmy-amaly maslahat alty sany mowzuklaýyn bölümçelerde geçirildi. Olarda 170-e golaý çykyşlar diňlenildi. Bölümçeleriň mejlisinde Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşinde milli hukuk ulgamynyň orny beýan edildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýşi ýaly, Türkmen döwletiniň hukuk esaslaryny ata-babalarymyzdan gelýän demokratik...

Türkmenistan we BAE işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň...

Türkmenistan we Rumyniýa «Hazar deňzi – Gara deňiz» ulag-üstaşyr geçelgesi baradaky Ylalaşygyň taslamasyny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen geňeşmelerde «Hazar deňzi – Gara deňzi» halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň döredilmegi we durmuşa geçirilmegi baradaky hökümetara Ylalaşygynyň taslamasyny taýýarlamak işleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, rumyn wekiliýetine Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary D.Nekulaesku ýolbaşçylyk...

«Marygazçykaryş» müdirligi guýularyň öndürijiligini ýokarlandyrýar

«Marygazçykaryş» müdirliginiň guýulary düýpli abatlamak boýunça sehiniň gazçylary 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary üçin önümçilik meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde «Türkmengaz» DK-nyň ýardam bermeginde müdirligiň material-tehniki binýady yzygiderli berkidilýär. MKZOT koltýubing desgasynyň satyn alynmagy guýulary düýpli abatlamak we arassalamak işleriniň ähli görnüşlerini diýen ýaly ýerine...

Dört aýyň jemlerine garaldy

12-nji maýda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň edara-kärhanalarynda 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda üstümizdäki ýylyň 8-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde...

Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 6,3 göterim boldy

2020-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,3 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürmegiň ösüşi 5,5 göterim artdy. Bu barada anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow habar berdi. Bölek satuw dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 19,8 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 1,5 göterim köpeldi. Şu...

Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri jemlenildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynyň, şol sanda nebitgaz toplumynyň 2020-nji ýylyň dört aýy boýunça ösüşiniň netijeleri jemlenildi. Hususan-da, wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew hem-de döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy M.Arçaýew çagyryldy. Wise-premýer ýurdumyzyň nebitgaz...

Aleksandr Fomin Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda türkmen halkynyň mertligini we gahrymançylygyny belledi

Hut sowet halky tutuş adamzadyň umydyna we daýanjyna öwrülip, ýowuz, mähnet beladan azat etdi, diýip Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasary, general-polkownik Aleksandr Fomin 9-njy maýda Aşgabatdaky «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilen dabarada eden çykyşynda belledi. Bu gün biz elhenç uruşda Beýik Ýeňşi gazanan adamlary hormatlap, öz şirin janlaryny gurban edip, faşistlerden ene topragymyzy goran adamlaryň öňünde...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan parahatçylygy berkitmek üçin ägirt uly tagallalar edýär

Türkmenistan özüniň iň merdana ogul-gyzlarynyň müňlerçesini Watanyň azatlygy hem-de garaşsyzlygy ugrundaky aldym-berdimli gazaply söweşlere iberip, front üçin zerur önümleri tabşyryp, bu örän uly Ýeňşe mynasyp goşant goşdy, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabarada eden çykyşynda belledi. Geçen urşuň ýalynly ýollaryny geçen türkmenistanly esgerler edermenligiň hem-de merdanalygyň, gahrymançylygyň,...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy

9-njy maýda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýmak dabarasy, harby ýöriş we «Baky polk» atly hereket geçirildi. Dabaralara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Beýik Watançylyk urşunyň weteranlary, ýaşulular we kümüş saçly eneler,...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasynyň işewür toparlarynyň wekilleri «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni we boýalan tüýjümek önümleri, Birleşen Arap Emirliklerinden, Azerbaýjandan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler bolsa nah ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 676 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat serişdelerine Russiýadan gelen...

Türkmenistan we «UK Export Finance» hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär

Beýik Britaniýanyň «UK Export Finance» hökümet eksport-karz edarasynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn duşuşykda maliýe ulgamynda we anyk maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri, «UK Export Finance» edarasynyň hünärmenleri, şeýle hem Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçisi gatnaşdy. Hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekilmegi hyzmatdaşlygy...

Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňzinde gorlary peýdalanmak we özarahereket etmek meselelerini maslahatlaşdy

Penşenbe güni Türkmenistanyň DIM-de Hazar deňzi institutynyň direktory M.Atajanowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary H.Halafow bilen onlaýn-görnüşinde geçiren duşuşygynda Hazar deňzinde gorlary peýdalanmak we özarahereket etmek ulgamynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Şeýle-de gepleşikleriň çäklerinde öň gazanylan ylalaşyklaryň çarçuwasynda iki ýurduň arasyndaky ylmy-barlag hem-de innowasion-tehnologiki...

2014