Täzelikler

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan we Şotlandiýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürler toparlarynyň wekilleri bolsa karbamidi (“Türkmensenagat eksport - import” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilen) satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 325 müň...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini saklap galmak üçin çäreleri görmeli

Koronawirus keseliniň ýaýramagy hem-de dünýä ykdysadyýetine ýetirýän zyýanly täsiri sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan, ýurdumyzyň göz öňünde tutulan maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belledi. Onda Hökümetiň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi. Hasabat döwründe jemi...

Türkmenistan we Gruziýa Hazar deňzi – Gara deňiz halkara ulag geçelgesini işjeňleşdirmegi maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Gruziýanyň hökümet wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi, bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Gruzin tarapyna Gruziýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary A.Hwtisiaşwili ýolbaşçylyk etdi. Şeýle-de gruzin tarapyndan Gruziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministriniň orunbasary, Maliýe ministriniň orunbasary, agentlikleriň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler...

Türkmenistanyň we Tatarystanyň Prezidentleri söwda-ykdysady gatnaşyklary dowam etdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde koronowirus pandemiýasy şertlerinde türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň barşynda söhbetdeşler şeýle hem dünýä ykdysadyýetine ýaramaz täsir edýän koronowirus pandemiýasy bilen baglanyşykly ýagdaýy we şunuň bilen baglylykda, bu keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin lukmançylyk serişdelerini öndürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Daşarky ýagdaýlara...

«Lebapgazçykaryş»: ýanwar-fewral aýlary boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri tebigy gazyň we gaz kondensatynyň çykarylyşyny yzygiderli artdyrýarlar. 2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda «Lebapgazçykaryş» kärhanasy tarapyndan 1 mlrd 555 mln müň inedördül metr tebigy çykaryldy, meýilnama 141 göterim ýerine ýetirildi. Şunuň bilen birlikde, gaz kondensatynyň önümçiligi artdyryldy. Hasabat döwründe «Lebapgazçykaryş» 11,3 müň tonnadan gowrak gaz kondensatyny çykardy, meýilnama 136,5 göterim ýerine...

Gurluşyk-gurnama işleri ýokary depginde alnyp barylýar

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnama müdirligi Mary welaýatynyň çäklerinde ilatly ýerleri gaz bilen üpjün etmek, dürli basyşly gaz geçirijileri gurmak we abatlamak boýunça gurnama işlerini ýokary derejede amala aşyrýarlar. Gurluşyk-gurnama işlerini ýokary hilli we üstünlikli ýerine ýetirmek üçin müdirligiň ygtyýarynda zerur bolan enjamlar, mehanizasiýa we ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler bar. Welaýatyň çäklerinde tejribeli hünärmenler gaz turbalarynyň...

The Wall Street Journal: Saud Arabystanynyň nebiti hiç kime gerek däl boldy

Saud Arabystany Russiýa bilen baha söweşiniň çäklerinde 1-nji aprelden başlap, nebitiň önümçiligini artdyrdy, emma dünýä bazarynda islegiň pes şertlerinde ol hiç kime gerek däl boldy, diýip The Wall Street Journal neşiri çeşmä salgylanyp ýazýar. Aprel aýynda nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygynyň hereket ediş güýji tamamlandy. Er-Riýad wada edişi ýaly, önümçilik kuwwatlyklaryny günde 12 million barrelden...

Nebitiň bahalary aşaklamadan soňra az-kem gymmatlap başlady

Nebitiň bahalary 2002-nji ýyldaky minimuma düşeninden soňra sişenbe güni irden 5 göterim aralygynda ýokarlanyp başlady. Muňa söwdalaryň maglumatlary şaýatlyk edýär, diýip Praým habar berýär. «Brent» söwda belgili nebitiň maýdaky fýuçersleriniň bahalary 1,05 göterim ýokarlanyp, 23 dollara deň boldy. Onuň iýundaky fýuçersleriniň bahasy 1,67 göterim ýokarlanyp, 26,85 dollara deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň maýdaky fýuçersleriniň bahasy 5,13...

Merkezi Aziýa – Hytaý gaz geçirijisi boýunça 304,6 mlrd kub metr «mawy ýangyç» iberildi

Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisiniň ulanyşa girizilen döwründen şu ýylyň 7-nji martynda çenli ýagdaýa görä, Hytaýa iberilen tebigy gazyň jemi möçberi 304,6 mlrd kub metre barabardyr, diýip Sinhua agentligi habar berýär. 2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda gaz geçiriji boýunça Merkezi Aziýadan Hytaýa 7,6 mlrd kub metr tebigy gaz  eksport edildi. Şol bir wagtda «Sinhua» agentliginiň nygtaýşy ýaly, Merkezi...

Nebitiň bahalary 5-6 göterim aşaklaýar, «Brentiň» bahasy - $23,37

Nebitiň bahalary duşenbe güni söwdalaryň barşynda görnetin aşaklady. «Brent» söwda belgili nebitiň bahasy 23,37 dollara deň boldy. Bu görkeziji ondan öňki söwda günündäkiden 6,26 göterim aşakdyr, diýip INTERFAKS habar berýär. «WTI-niň» bahasy 5,02 göterim arzanlap, 20,43 dollara çenli aşaklady. Deslapky söwdada onuň bahasy 4,8 göterim aşaklapdy. Şertnamalaryň ikisi hem bäş hepdäniň netijeleri boýunça aşaklamagyny dowam etdi. Aýyň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler jemi bahasy ABŞ-nyň 7 million 542 müň dollary bolan Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit ýol bitumyny, şeýle hem “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen karbamidi satyn aldylar. Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 3 million...

SNGIZ-niň hünär taýýarlaýyş merkezinde uçurymlaryň nobatdaky tapgyryna diplomlar gowşuryldy

Ýakynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 hünär taýýarlyk merkezinde diplomlary dabaraly ýagdaýda gowşurmak çäresi bolup geçdi. 30-dan gowrak talyp-uçurymlar Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň işgärleriniň hataryny doldurarlar. Uçurymlara olaryň mugallymlarynyň öwüt beriji sözleri ýaňlandy. Häzirki wagtda №15 hünär taýýarlyk merkezinde 400-den gowrak talyp bilim alýar. Okuw merkezinde okuw işini üstünlikli gurnamak üçin ýeterlik bolan material-tehniki binýat...

Prezident Türkmenistanda iş alyp barýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy diwersifikasiýalaşdyrmagy tabşyrdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly penşenbe güni geçiren nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň işini döwrebaplaşdyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, nebitgaz senagatynyň önümçilik we serişdeler kuwwatyny berkitmek, pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hem-de işgärleriň hünärlerini kämilleşdirmek, nebitgaz ulgamynda ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk...

ABŞ nebitiň bahalaryny durnuklaşdyrmak maksady bilen G20-de Saud Arabystanyna ýüzlenmek isleýär

G20 duşuşygynyň öňýanynda ABŞ-nyň Döwlet sekretary Maýk Pompeo Er-Riýady «ýagdaýdan has belentde bolmaga» we dünýäniň nebit bazaryny durnuklaşdyrmak üçin tagallalar etmäge çagyrdy. The Wall Street Journal neşiriniň öz çeşmelerine salgylanyp habar berşi ýaly, ABŞ penşenbe güni wideokonferensiýa görnüşinde geçiriljek G20 duşuşygynda nebitiň önümçiligini çäklendirer ýaly Saud Arabystanyna basgy basgy etmek isleýär, diýip Interfaks habar berýär. Sişenbe güni...

Türkmenistanyň Prezidenti dünýä bazarynda çylşyrymly ýagdaýlarda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň ugurlaryny maslahatlaşdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň çarşenbe güni Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň hem-de «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýewiň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynda häzirki çylşyrymly ýagdaýlarda ýangyç-energetika toplumynda önümçiligi ösdürmegiň esasy ugurlary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde ösen tejribäni, sanly ulgamy ornaşdyrmak, ony toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we köpugurly esasda ösdürmek toplumyň pudaklarynyň öňünde...

2014