Täzelikler

TOPH taslamasyny durmuşa geçirmek üçin tejribeli konsalting kompaniýalary çekiler

«Galkynyş» gaz känini özleşdirmegiň üçünji tapgyrynyň we Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyna gatnaşmak üçin abraýly daşary ýurt kompaniýalary we maliýa guramalary çagyryldy. Bu barada «Türkmengaz» döwlet konserniiň «TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň ýolbaşçylar geňeşindäki wekili Muhammetmyrat Amanow habar berdi. Şeýle hem ol «Galkynyş» gaz känini özleşdirmäge we TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegini gurmaga jogapkär bolan «Türkmengaz»...

Guýular üçin erginler Türkmenistanyň patentleri bilen tassyklanyldy

Türkmenistanyň nebitgaz känleriniň özleşdirmekde we ulanmakda soňky wagtlarda ýerli materiallar we çig mallar has giňden peýdalanylýar. Bu bolsa pudak kärhanalaryna taslamalary durmuşa geçirmekde wagt hem maliýe serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Ýakynda az toýunsowly erginleri ulanmak arkaly Döwletabat gaz känindäki ýedi sany guýuda düýpli abatlaýyş işleri geçirildi. Bu ergini «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri işläp düzdüler. Institutyň...

Gaz senagatynyň kärhanalary üçin awtotehnikalar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň 4-nji tehniki awtomobil kärhanasynyň işgärleri ulag-tehnologik hyzmat ulgamynda ýokary netijeler gazandylar we ýurtda çykarylýan tebigy gazyň möçberiniň artdyrylmagyna mynasyp goşantlaryny goşdular. Şu ýylyň başyndan bäri geçen ýedi aýda ulag-tehnologik hyzmatdan alynýan girdeji 25 million 124 müň manada deň bolup, arassa girdeji – 3 million 371 müň manat boldy. Hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak...

Eýran Hazar deňzindäki Neka terminalyndan geçirilýän nebitiň möçberini artdyrmaga taýýar

«Iranian Oil Terminals Company» (IOTC) kompaniýasynyň resmi wekili Hamid Reza Şadustyň habar berşi ýaly, Eýran Demirgazyk nebit terminalynyň üsti bilen demirgazyk goňşy döwletleri bilen günde 120 müň barrele çenli çig nebiti çalşyp biler, diýip Iran.ru rus habarlar agentligi habar berýär. Eýran milli nebit kompaniýasynyň (NIOC) iki aý mundan öň çykaran buýrugyna laýyklykda, Neka şäherindäki Demirgazyk nebit...

Sarp edijilere gazy üznüksiz ýetirmek maksady bilen

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Balkangazüpjünçilik» edarasynyň ähli bölümlerinde güýz-gyş möwsümine taýýarlyk işleri başlandy. Hususan-da, sarp edijilere gazyň üznüksiz ýagdaýda ýetirilişini barlamak işleri geçirilýär. Içerki tehniki toplumlarda abatlaýyş işleri geçirilýär. Howa arkaly gysyp çykarmak usuly bilen gaz turbalary dürli goşundylardan arassalandy. Ähli ýaşaýyş jaýlarynda, kärhanalarda we edaralarda gazy goýbermek we kabul etmek boýunça çäreler...

Geçen hepdäniň biräz täzelikleri

Ýurdumyzyň nebithimiýa senagatynyň önümleri — Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, awtobenzin, dizel ýangyjy, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda taýýarlanylan göni arassalanan benzin, mazut we dizel ýangyjy Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçileriň daşary ýurt walýutasyna baglaşan geleşikleriniň esasyny düzdi. Şeýle hem daşary ýurt walýutasyna, azyklyk bugdaý, taýýar dokma...

Türkmenistan — energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy berkitmegiň tarapdary

Energetika ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde öňe sürýän esasy ugurlarynyň biridir. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň neşir eden habarynda beýan edilişi ýaly, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlanmak bilen biziň ýurdumyz bu forumy global meseleleri, şol sanda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini çözmekde dünýä jemgyýetçiliginiň tagallalaryny utgaşdyrmak üçin möhüm tapgyr...

Türkmenistanyň gaz senagatynyň döredilmeginiň 50 ýyllygyna

2016-njy ýyl Türkmenistanyň gaz senagatynyň taryhynda şanly senedir. Ýarym asyr mundan öň, 1966-njy ýylda Üňüz aňyrsy Garagumuň demirgazyk böleginiň çäklerinde ýerleşen Ojak gaz kondensatly känini senagat taýdan özleşdirmek işleri başlandy. Bu kän demirgazyk-gündogar Türkmenistanyň çäklerinde üsti açylan ilkinji tebigy gazly kändir. Ojak düzüminde 1064-nji ýylda barlag işleri geçirilip başlanyp, 1966-njy ýylyň fewralynda bolsa №1 barlag guýusyndan...

TOPH gaz geçirijisiniň ugrunda çagyl ýolunyň gurluşygy başlandy

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) magistral gaz geçirijisiniň ugrunda inspektorlyk çagyl ýolunyň gurluşygy başlandy. Ýoluň ini ýedi metrden gowrak bolup, ol Owganystan bilen serhede çenli gaz geçirijiniň türkmen böleginiň tutuş ugrunda çekiler. Gaz geçirijiniň kadaly hereket etmegi üçin bu ýoluň ähmiýeti diýseň uludyr. Inspektorlyk çagyl ýoly gaz geçirijini we onuň degişli infrastrukturalaryny tehniki taýdan kadaly ýagdaýda saklamak hem-de oňa...

Türkmenistanyň deňiz ýataklaryny özleşdirmek boýunça «Dragon Oil-yň» maýa goýumlary artýar

Şu günki güne çenli «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd» kompaniýasynyň Hazar deňziniň türkmen böleginiň ýataklaryny özleşdirmeklige gönükdirilen maýa goýumlary 5,45 milliard amerikan dollaryna barabar boldy. Maýa goýumlarynyň ýokary depginlerde ösýändigine şu ýylyň fewralynda kompaniýanyň taslama 5 milliard amerikan dollaryny goýberendigi barada habar berendigi hem subut edýär. Meşhur arap kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň 16 ýyldan gowrak taryhy bar. Dragon...

TNGIZT iýmit önümleri üçin täze örtgüleri öndürmäge taýýarlyk görýär

Şu ýylyň oktýabr aýynda Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda bios-ýöriteleşen polipropilen örtgülerini öndürýän täze desga işe giriziler. Häzirki wagtda 6 müň inedördül metr meýdanly sehde montaž işleri tamamlanyp barýar. Eýýäm sentýabrda işlediş-sazlaýyş işlerini başlamak meýilleşdirilýär. Ýalpyldawuk, ýalpyldysyz, dury, birgatly ýa-da köpgatly we ş.m., 12-den 40 mikrona çenli dürli galyňlykdaky bios-ýöriteleşen polipropilen örtgüleri esasan iýmit önümlerini gaplamak...

Türkmenistan bilen maýa goýum hyzmatdaşlygy bu ygtybarly, durnukly hem jogapkärçilikli hyzmatdaşa bolan ynamyň subutnamasydyr

Oňyn maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek Türkmenistanyň bäsdeşlige ukyply ykdysadyýeti kemala getirmeklige gönükdirilen ykdysady strategiýasynyň möhüm ugrudyr, diýlip Gundogar news habarlar portalynda beýan edilýär. Neşiriň belleýşi ýaly, Türkmenistan soňky ýyllaryň dowamynda jemi içerki önümiň ösüş depgini boýunça dünýä döwletleriniň ilkinji onlugyna girýär. Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2007-nji ýyl bilen deňeşdirilende ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna we...

Türkmenistanyň we RF-iň DIM-niň ýolbaşçylary Hazar sebitinde hyzmatdaşlyk etmek meselelerini maslahatlaşdylar

12-nji awgustda rus tarapynyň başlangyjy boýunça Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy, daşary işler ministri Raşit Meredowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar Hazar sebitinde özara gatnaşyk etmekligiň, şeýle hem energetika we ynsanperwerlik ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmekligiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Öň Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Eýranyň we Azerbaýjanyň Liderleri...

Barlag guýulary ýokary netijeleri berýär

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda ýerleşýän Şaýyrdy, Garadaşly, Ekizek meýdançalaryndaky nebitgaz guýularynda barlag-derňew we buraw işlerini üstünlikli amala aşyrýarlar. Ekizek meýdançasynda taslama çuňlugy 3400 metr bolan №17 belgili barlag guýusynyň ulanyşa girizilmegi burawçylaryň nobatdaky zähmet üstünligi boldy. Bu guýudan alynýan kuwwatly tebigy gaz akymy «Nebitdag» müdirliginiň gaz çykaryş senagatynda çykarylýan...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 60-sy hasaba alyndy. Ýurdumyzda öndürilen nebithimiýa önümleri - Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzin, binýatlyk ýag we polipropilen, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjy, şeýle hem “B” kysymly karbamid we “A” kysymly tehniki ýod (“Türkmenhimiýa” DK) Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň,...

2014