Täzelikler

Talyplaryň önümçilik tejribeligi

Daşoguz welaýat häkimliginiň hünär mekdebiniň talyplary ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň işgärleriniň üstüni ýetirmäge taýýarlyk görýärler. Nazary bilimler bilen birlikde uçurymlar nebit we gaz çykarmak boýunça operator, nebiti we gazy toplaýjy, elektrik, buhgalter ýaly hünärler boýunça amaly endikleri ele alarlar. Talyplaryň tejribelik geçmegi hünär bilim maksatnamasynyň hökmany bölegi bolup durýar. Bu öz gezeginde geçilen nazary materiallary berkitmäge,...

«Türkmennebit» DK-nyň geofizikleri geofiziki barlaglaryň gerimini giňeldýärler

«Türkmennebit» DK-nyň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hereket edýän tehnikalarynyň we awtoulaglarynyň ähli görnüşleriniň döwrebaplaşdyrylmagy, material-tehniki binýadyň berkidilmegi geofiziki barlaglary geçirmegiň gerimini giňeltmäge mümkinçilik berýär. Soňky ýyllarda türkmen geofizikleri hil babatda täze tehnologik derejä çykýarlar, bu bolsa önümçilik görkezijileriniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Netijede 2020-nji ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeleriň möçberi 27 mln 548,1 müň manada deň...

Ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalary ösüşiň ýokary depginini saklaýarlar

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen çylşyrymly şertlerde ýurdumyzyň nebitgaz toplumy önümçiligiň ýokary depginini saklap galýar. Bu ösüş täze känlerini, şol sanda Hazaryň türkmen kenarynda, Amyderýanyň boýunda, şeýle hem «Galkynyş» käninde senagat taýdan işläp taýýarlamaklyga gönükdirilen iri maýa goýum taslamalary mynasybetli saklanýar. Netijede nebitiň we gazyň önümçilik möçberleri artýar. Mysal üçin, şu ýylyň ilkinji bäş aýynda 4 million...

Prezident: ýangyç-energetika toplumynyň möhüm wezipesi — maýa goýumlary, öňdebaryjy dünýä tejribesini we döwrebap tehnologiýalary çekmek

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bölümleriniň düzüminiň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerine garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow pudagyň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, ýangyç-energetika toplumynyň düzümleýin edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, şol sanda Hazar deňziniň kenarýaka zolagyndaky ýataklardan nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak bilen bagly halkara täjirçilik...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň, Gonkongyň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini satyn aldylar. «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietilen we polipropilen şweýsariýaly we owganystanly telekeçileriň geleşikleriniň esasyny düzdi. Mundan başga-da, Russiýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň...

Sanly tehnologiýalar nebit çykarylyşa ornaşdyrylýar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda ornaşdyrylan sanly tehnologiýalar nebiti gözlemek, känleri işläp taýýarlamak we nebiti çykarmak prosesiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda sanlylaşdyrmaklyk konserniň ähli ulgamlaryna ornaşdyrylýar, bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün etmek bilen tehnologiki we önümçilik diwersifikasiýasy üçin esas bolup durýar. Önümçiligiň netijeliliginiň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin hünärmenler optiki-süýümli geçirijileriň kömegi bilen DK-nyň Balkanabatdaky ähli bölümçelerini işlenip...

Kükürtli käninde gazyň çykarylyşy artýar

Garagumyň çylşyrymly howa şertlerine garamazdan, «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli känindäki önümçilik görkezijileri 2020-nji ýylyň başyndan bäri ýokary görkezijilere ýetdi. Şu ýylyň geçen bäş aýynda tebigy gazyň çykarylyşy 2 mlrd 788 mln inedördül metre ýetdi, bellenilen meýilnama 140 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem 2 müň 584 tonna gaz kondensaty işlenilip, soňrakky gaýtadan işlemek üçin Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän...

Türkmenistan benziniň iň arzan döwletleriniň onlugynda — HEA

Türkmenistan dünýä boýunça benziniň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär, diýip Halkara energetika agentligi habar berýär (HEA). Agentligiň maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylda benziniň dünýä boýunça bahalary 2 göterim aşaklady we 1 litri üçin ortaça 0,91 dollara deň boldy. Geçen ýylyň netijeleri boýunça iň pes görkezijiler Eýranda hasaba alyndy – 1 litri üçin 0,24 dollar, iň...

Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň ýolbaşçylary bilen ýangyç-energetika toplumynda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy

17-nji iýunda Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň Baş direktory Mohamed Saif Al Suwaýdi bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen duşuşykda ýurdumyzyň iri möçberli nebitgaz taslamalaryna maýa goýumlaryny çekmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, diýip ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşyga ýurdumyzyň degişli edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Merkezi Bankynyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň we “Türkmengaz”...

HNGU-da 2020-nji ýylyň uçurymlaryny gutladylar

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen dabaraly çäräniň dowamynda uçurymlary okuwyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutladylar. Bu gün professor-mugallymlar düzümi, şeýle hem talyplaryň ýakynlary we hossarlary HNGU-nyň myhmansöýer binasyna ýygnandylar. Dabaraly ýagdaýda ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary uçurymlary gutladylar we olara hünär ýolunda üstünlik arzuw etdiler. Mugallymlaryň tagallalary, baý tejribesi netijesinde uçurymlar diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl,...

Türkmenistan we Fransiýa söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Sişenbe güni Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek boýunça Türkmenistanyň DIM-niň hem-de Fransiýa-Türkmenistan Söwda edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat geçirildi. Bu barada ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşyk taraplara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň derejesini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berdi. Söwda we maýa goýumlar, nebitgaz ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň...

«Türkmengaz» DK-nyň pudaklaýyn ylmy-barlag institutynda Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gazyň ylmy — barlag institutynda Türkmenistanda Ylymlar gününe bagyşlanan «Ylym we bilim ulgamlarynda innowasion tehnologiýalar» atly maslahat geçirildi. Maslahatyň gün tertibine ylmy, ylmy barlaglary ösdürmek, täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak we peýdalanmak, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna innowasiýalary ornaşdyrmak ýaly mowzuklar maslahatlaşyldy. Çärä nebitgaz toplumynyň dürli düzümleriniň, tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň barlaghanalarynyň ýolbaşçylary, ylmy işgärler, jemgyýetçilik...

«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder - Ýewrokomissar

«Günorta gaz geçelgesiniň» giňeldilmegi gazy ibermekligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna ýardam eder. Ýöne bu bazardaky islege bagly bolar. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň energetika boýunça komissary Kadri Simson belledi, diýip Trend habar berýär. Simsonyň belleýşi ýaly, «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropa Bileleşigi ýurtlary üçin energiýa serişdelerini ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmak üçin möhüm taslama bolup durýar. «Golaýda geçelge açylar we Hazar deňzinden gaz ÝB...

Innowasiýalar we täze tehnologiýalar «Türkmennebit» bilen «Tatneftiň» netijeli hyzmatdaşlygynyň girewi

«Türkmennebit» döwlet konserni öz işini, esasan, Türkmenistanyň günbatar sebitinde alyp barýar. BU ýerde nebit känleri jemlenendir. Olaryň aglabasy baryp XIX asyryň ahyrlaryndan senagat taýdan ulanylyp başlanypdyr. Bu sebitiň ähli känleri diýen ýaly, çylşyrymly geologiki şerleri bilen häsiýetlendirilýär, köp plastly gurluşa eýe, şol sanda onlarça aýry gorlar bar. Şulary nazara alyp, bu känlerden nebitiň çykarylyşyny işjeňleşdirmek üçin...

HEA-nyň ýolbaşçylygy bilen onlaýn-duşuşykda hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy

Halkara energetika agentliginiň Ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary M.Meredowyň arasynda onlaýn görnüşinde geçirilen duşuşykda Halkara energetika agentligi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaz, nebit we energetika sektorlarynda bilelikdäki syny taýýarlamagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi edarasynda gurnalan duşuşykda halkara bazarlarynyň öwrülişiginde orta möhletleýin we uzak möhletleýin görnüşde...

2014