Täzelikler

Türkmenistan eksport mümkinçiliklerini wirtual sergide görkezer

Geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň eksport ugurly harytlarynyň we hyzmatlarynyň elektron (wirtual) sergisini döretmek hem-de Türkmenistanyň haly, dokma we söwda pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergini geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi we bu baradaky teklipleri beýan etdi. Häzirki döwürde elektron sergi internet ulgamynda giňden ýaýrandyr....

Türkmenistanyň Prezidenti: önümçilik we eksport mümkinçiliklerimizi artdyrmak — ýangyç-energetika toplumynyň ileri tutulýan wezipesi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň, şol sanda nebitgaz pudagynyň möhüm meselelerine garaldy. Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow içerki sarp edijileri energiýa serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de ýangyç-energetika toplumynyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen geçirilýän çäreler barada...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Şotlandiýadan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa karbamidi satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 25 million 325 müň dollaryna deň boldy. Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan...

Türkmenistanyň Prezidenti Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň döwletlerini söwda-ykdysady gatnaşyklaryň durnuklylygyny saklamaga çagyrdy

Häzirki şertlerde döwletleriň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň, ulag gatnawlarynyň durnukly bolmagyny üpjün etmek zerur, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň    koronawirus pandemiýasyna garşy durmakdaky tagallalaryny utgaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatynda eden çykyşynda belledi. Türkmenistan ýakyn gatnaşyk edýän hyzmatdaşlary, ilkinji nobatda bolsa, goňşy döwletleri bilen bu gatnaşyklaryň yzygiderli, özara haryt ibermek...

«Maryşähergaz» gazyň sarp edijilere bökdençsiz we howpsuz ýetirilmegini üpjün edýär

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Maryşähergaz» gaz hojalyk kärhanasynyň işgärleri zerur bolan ähli çäreleri geçirýärler we meýilnamanyň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gazanýarlar. Kärhanada gaz hojalygyny howpsuz ulanylmagynatehniki gözegçiligi geçirmek üçin zerur bolan infrastruktura we önümçilik binýady döredildi. Gazyň üznüksiz berilmegini üpjün etmek üçin kärhananyň işgärleri tarapyndan gazüpjünçilik ulgamlarynyň ulanylyşynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýan dürli...

«Türkmennebit» DK-nyň serwis hyzmaty boýunça müdirligi: meýilnamadan ep-esli öňde

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Serwis hyzmaty boýunça müdirligi guýularyň öndürijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen hyzmatlaryň giň toplumyny amala aşyrýar. Ýokary hünär taýýarlykly hünärmenleriň işi we iş prosesleriniň netijeli gurnalmagy hem  hut şu ugra gönükdirilendir. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen puluň möçberi 4 mln 734 müň manada deň boldy, şol wagtda meýilnamanyň ýerine ýetirilmegi 108,8 göterim...

Türkmennebit» DK-nyň we «Таtneft» JPJ-niň wekilleri wideomaslahat geçirdiler

8-nji aprelde «Türkmennebit» döwlet konserniniň edara binasynda konserniň hem-de «Таtneft» Jemagat paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri bilen geçirilen wideomaslahatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Nebitgaz meseleleri boýunça Geňeşçisi Ý.Kakaýew ýolbaşçylyk etdi we «Таtneft» JPJ-ne Jemgyýetiň baş direktory N.Maganow wekilçilik etdi. Şeýle-de gepleşiklere Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň, şol sanda...

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň 2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň işleriniň jemi jemlendi

8-nji aprelde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasay M.Meredowyň ýolbaşçylygynda hasabat maslahaty geçirildi. Onda pudagyň kärhanalarynyň 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy. Gün tertibiniň meselelerine geçmek bilen, wise-premýer Myratgeldi Meredow wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň jemleri barada habar berdi. Şol mejlisiň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň jemlerine garaldy,...

Malaý käninde dožim kompressor bekedinde sazlaýyş işleri geçirilýär

Lebp welaýatynyň Malaý gaz käninde gurluşygy alnyp barylýan dožim kompressor bekedinde sazlaýyş işleri alnyp barylýar. DKB-niň taslama kuwwaty ýylda 30 mlrd kub metr gaza barabardyr. Desganyň infrastrukturasyna dožim kompressor bekediniň «A» we «B» bloklary girýär. Bu ýerde barlag-tehniki nokatlaryň bloklary we ýapyk paýlaýjy enjamyň bloklary we beýlekiler ýerleşdirilendir. 2018-nji ýylda türkmen gazynyň eksportyny artdyrmak maksady bilen, «Türkmengaz»...

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnalyň bu sanyna ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, žurnalistleriň makalalary ýerleşdirildi. Žurnalda wagt yzygiderliliginde ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bolup geçen has möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakalara gysgaça syn berilýär. Makalalaryň birnäçesi Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ileri tutulýan wezipelerinde we gazananlarynda okyjylaryň ünsüni jemleýär, ýangyç-energetika toplumynda, şeýle hem beýleki...

Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde nebitgaz toplumynyň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi we toplumy ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri kesgitlenildi. Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredowyň belleýşi ýaly, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasy 109,8 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 106 göterim,...

OPEC+ duşuşygyna baglylykda nebitiň bahalary ýokarlanýar

COVID-19 koronawirus ýokanjynyň ABŞ-da we Ýewropada ýaýramagynyň haýallap başlandygy baradaky yşaratlardan soň, sişenbe güni nebitiň bahalary ýokarlanýar, diýip Dow Jones habar berýär. Bazara gatnaşyjylar OPEC+ döwletleriniň duşuşygyna garaşýarlar. Käbir treýderler bolsa, mümkin, nebit çykarýan döwletleriň çykaryş derejesini azaltmaly boljakdygyna garaşyp, satyn almalary işjeňleşdirdiler, diýip  AxiCorp-yň bilermenleri belleýär. Muňa garamazdan, AxiCorp-yň pikirine görä, OPEC-den we onuň hyzmatdaşlaryndan...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan we Şotlandiýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürler toparlarynyň wekilleri bolsa karbamidi (“Türkmensenagat eksport - import” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilen) satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 325 müň...

Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşini saklap galmak üçin çäreleri görmeli

Koronawirus keseliniň ýaýramagy hem-de dünýä ykdysadyýetine ýetirýän zyýanly täsiri sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan, ýurdumyzyň göz öňünde tutulan maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belledi. Onda Hökümetiň şu ýylyň birinji çärýeginde alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi. Hasabat döwründe jemi...

Türkmenistan we Gruziýa Hazar deňzi – Gara deňiz halkara ulag geçelgesini işjeňleşdirmegi maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Gruziýanyň hökümet wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi, bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Gruzin tarapyna Gruziýanyň Daşary işler ministriniň orunbasary A.Hwtisiaşwili ýolbaşçylyk etdi. Şeýle-de gruzin tarapyndan Gruziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministriniň orunbasary, Maliýe ministriniň orunbasary, agentlikleriň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler...

2014