Türkmenistan benziniň iň arzan döwletleriniň onlugynda — HEA

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/202/original-15f0705d29eb91.jpeg

Türkmenistan dünýä boýunça benziniň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär, diýip Halkara energetika agentligi habar berýär (HEA).Agentligiň maglumatlaryna görä, 2019-njy ýylda benziniň dünýä boýunça bahalary 2 göterim aşaklady we 1 litri üçin ortaça 0,91 dollara deň boldy. Geçen ýylyň netijeleri boýunça iň pes görkezijiler Eýranda hasaba alyndy – 1 litri üçin 0,24 dollar, iň ýokary görkezijiler bolsa Gonkongda (1,97 dollar) boldy. Şol bir wagtda bellenilişi ýaly, ýangyjyň bahasy salgyt ýüklemelerini belleýän ýa-da tersine subsidiýalary belleýän döwlet syýasaty tarapyndan kesgitlenilýär.HEA-nyň berýän maglumatlaryna görä, benziniň bahasy boýunça iň arzan döwletleriniň sanawyna şeýle hem Alžir – 1 litri 0,33 dollar, Türkmenistan – 0,43, Gazagystan – 0,44, Indoneziýa – 0,45, Özbegistan we Nigeriýa – 0,47, Müsür – 0,49, Malaýziýa – 0,50, Oman – 0,56, BAE – 0,58 we Wenesuela – 0,60 girýär.Benziniň bahasynyň iň gymmat ýurtlarynyň sanawynda Niderlandlar (1,81 dollar), Norwegiýa (1,78 dollar), Gresiýa (1,77), Italiýa (1,76), Finlýandiýa (1,71), Şwesiýa we Portugaliýa (1,67), Islandiýa (1,63).ABŞ-da benziniň bahalary ortaça 1 litri üçin 0,79 dollar, Russiýada – 0,70, Saud Arabystanynda – 0,56 dollar möçberinde saklanýar.

Başga makalalar
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.