Mohammed Barkindo: OPEС energiýa geçiş şertlerinde dolandyryş düzümini gaýtadan bahalandyrmaly

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/246/original-15f0c03c494052.jpeg

COVID-19 pandemiýasy energetikany, klimatyň üýtgeýşini we ähtimal, geosyýasaty dolandyrmagyň gurluşyny gözden geçirmegiň gerekdigini subut etdi diýip, OPEC nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň baş kätibi Mohammed Barkindo hasaplaýar, muny INTERFAKS ýetirýär.“COVID-19-dan soň bize pudak hökmünde diňe bir geljekki ýaramaz ýagdaýlardan gaçmak üçin däl-de, eýsem energetika we klimatyň üýtgemegi nukdaýnazaryndan dünýäni dogry derejede goýmak üçin birnäçe aýyň tejribesine we dünýäniň başdan geçiren özgertmelerine esaslanmak bilen düzümiň haýsy görnüşlerini galdyrmagyň gerekdiginde jikme-jik durup geçmek gerek. Bize hakykatdan hem, klimatik çagyryşy bilen baglylykda geçişe taýýarlajak dolandyryjy gurluşy oýlap tapmak gerek” – diýip, ol IHS Markit-iň uly wise-prezidenti Karlos Paskual bilen söhbetdeşlikde aýdýar.Ýewrosoýuz ýangyjyň gazylyp alynýan görnüşi bolan nebiti ulanmagy bes etmegiň syýasatyny işläp düzdi. Energetika boýunça ÝS-yň komissary Kadri Simsonyň aýtmagyna görä, “biziň olara (hyzmatdaşlara) esasy habarymyz ÝS-yň maksadynyň 2050-nji ýyla çenli klimatik taýdan bitarap bolmagynda jemlenýär”. “Bu şol wagta çenli biziň gazylyp alynýan energiýa göterijileri ulanyşdan çykarjakdygymyzy aňladýar” – diýip, ol belleýär.Barkindo pandemiýanyň hem klimata, hem tutuş dünýädäki adamzat bileleşigine täsirini ýetirendigini belledi. “Biziň şol bir esasda dowam edip bilmejekdigimize käbir çaklamalar hereket edýär. Bizde häzir bar bolan gurluşlar (OPEK gatnaşyjy-ýurtlaryň arasynda önümçiligi kemeltmegiň göwrümi barada ylalaşmak bilen nebit bazaryny sazlaýar) biziň üçin laýyk gelip bilmez. Bu bizde bar bolan zatlaryň hemmetaraplaýyn bahalandyrylmasyny geçirmek üçin hiç hili päsgelçiliksiz bile ýygnanyşar ýaly pudaga, syýasatçylara, alymlara bolşy ýaly, bize-de bagly” – diýip, ol aýdýar.“Şu ýylyň sentýabrynda OPEK guramasyna 60 ýyl dolýar. Biz soňky 60 ýylyň içinde biziň hereketimizi – biz nämede ýitirdik, nirede aýratyn hereket etmelidik we biz geljekde çalt üýtgeýän dünýä nähili uýgunlaşmaly – şulary bahalandyrmak üçin bu mümkinçilikden peýdalanmaly” – diýip, guramanyň baş kätibi belleýär.

Другие статьи
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.