OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

10:37 26.08.2020 221

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/281/original-15f0ea44b5b734.jpeg

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.

 Deslapky maglumatlaryň görkezmegine görä, maý aýynda YHÖG ýurtlarynyň umumy harytlyk nebit ätiýaçlyklary bassyr üçünji aý ýokarlandy — aprel aýy bilen deňeşdirilende, 29,9 mln barrel artyp, 3,167 mlrd barrele ýetdi, diýip OPEC ýazýar. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 233,2 mln barrel, ortaça bäş ýyllyk görkezijiden 209,5 mln barrel ýokarydyr. Şol bir wagtda, geçen aýa görä, nebit ätiýaçlyklary 9,7 mln barrel, nebit önümleri – 20,2 mln barrel ýokarlandy.

Iýun aýy üçin deslapky maglumatlara laýyklykda, ABŞ-nyň jemi harytlyk nebit ätiýaçlyklary aý boýunça 31,7 mln barrel ýokarlanyp, 1,462 mlrd barrele deň bolupdyr. Bu görkeziji bir ýyl mundan öňküsi bilen deňeşdirilende 158 mln barrel, soňky bäş ýyl boýunça deňeşdirilende orta derejeden 173 mln barrel artykdyr. ABŞ-nyň nebit we nebit önümleriniň ätiýaçlyklary degişlilikde 6,8 mln barrel we 24,9 mln barrel ýokarlandy.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.