«Somo Al Mamlakah» kompaniýasy bilen maýa goýum hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy

09:17 26.08.2020 145

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/293/original-15f119f1f00c36.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda maýa goýum hyzmatdaşlygy boýunça wideo konferensiýa görnüşinde ýygnak geçirildi. Ýygnaga “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa”, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Saud Arabystanynyň “Somo Al Mamlakah” kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdy.

Gepleşigiň esasy maksady, maýa goýumlar ulgamynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybaratdyr. Taraplar nebitgaz we bank işleri pudagynda hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri barada hem pikir alyşdylar.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar gyzyklanma bildirilýän ähli ileri tutulýan ugurlarda özara peýdaly hyzmatdaşlygy saklamak we ösdürmek boýunça gyzyklanmalaryny tassykladylar. Şeýle hem “Türkmengaz” tarapyndan amala aşyrylýan taslamalaryň işleri we durmuşa geçirilişi barada pikir alyşdylar.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy daşary ýurt kompaniýasyna TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmak barada teklip edildi. “Somo Al Mamlakah”-yň wekilleri hem öz gezeginde uzakmöhletleýin maýa goýum hyzmatdaşlygyna taýýardyklaryny mälim etdiler.

Söhbetdeşlikde “Türkmenhimiýa” döwlet korporasiýasynyň, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, şeýle hem “Somo Al Mamlakah” kompaniýasyny wekilleri dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada pikir alyşdylar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.