«Somo Al Mamlakah» kompaniýasy bilen maýa goýum hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/293/original-15f119f1f00c36.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda maýa goýum hyzmatdaşlygy boýunça wideo konferensiýa görnüşinde ýygnak geçirildi. Ýygnaga “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa”, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Saud Arabystanynyň “Somo Al Mamlakah” kompaniýasynyň wekilleri gatnaşdy.

Gepleşigiň esasy maksady, maýa goýumlar ulgamynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmekden ybaratdyr. Taraplar nebitgaz we bank işleri pudagynda hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri barada hem pikir alyşdylar.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar gyzyklanma bildirilýän ähli ileri tutulýan ugurlarda özara peýdaly hyzmatdaşlygy saklamak we ösdürmek boýunça gyzyklanmalaryny tassykladylar. Şeýle hem “Türkmengaz” tarapyndan amala aşyrylýan taslamalaryň işleri we durmuşa geçirilişi barada pikir alyşdylar.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy daşary ýurt kompaniýasyna TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmak barada teklip edildi. “Somo Al Mamlakah”-yň wekilleri hem öz gezeginde uzakmöhletleýin maýa goýum hyzmatdaşlygyna taýýardyklaryny mälim etdiler.

Söhbetdeşlikde “Türkmenhimiýa” döwlet korporasiýasynyň, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, şeýle hem “Somo Al Mamlakah” kompaniýasyny wekilleri dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada pikir alyşdylar.

Другие статьи
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.