Nebit koronawirusyň dermany baradaky gürrüňleriň netijesinde gymmatlaýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/306/original-15f16ec5d51450.jpeg

Nebitiň etalon markalarynyň bahasy sişenbe güni koronawirusa garşy sanjymyň synaglarynyň oňyn netijeleri baradaky täzeliklerde aram ýagdaýda ýokarlanýar diýip, INTERFAKS agentligi habar berýär.

Brent nebitine sentýabr fýuçersleriniň bahasy ICE Futures london biržasynda moskwa wagty boýunça 8:14-e çenli barreline 43,40 dollara barabar boldy, bu bolsa geçen sessiýanyň jemindäki bahadan $0,12 (0,28%) ýokarydyr. Duşenbe güni bu şertnamalar $0,14 (0,3%) gymmatlady.

Awgust üçin WTI nebitine fýuçersler Nýu-Ýorkyň söwda biržasynyň elektron bazarynda şu wagta çenli bahasynda $0,03 (0,07%), ýagny barreline 40,84 dollara çenli ýokarlandy. Geçen bazarlaryň ýapylyşyna çenli bu şertnamalaryň bahasy $0,22 (0,5%) artdy.

WTI-niň awgust şertnamasy sişenbe gününde bazarlaryň ýapylmagy bilen möhletini tamamlaýar. WTI-niň sentýabr fýuçersiniň bahasy sişenbe güni irden $0,05 (0,12%) ýokarlanyp, barreline 40,97 dollara barabar bolýar.

Lancet žurnalyndaky bildirişe laýyklykda, Oksford uniwersiteti bilen AstraZeneca kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylýan koronawirusa garşy sanjym, deslapky maglumatlar boýunça, synagdan geçirilenlerde wirusa garşy immun jogabyny döretmäge kömek etdi.

Şol bir wagtda ylmy neşirde sanjymyň synaglaryny indi koronawirus boýunça howp astyndaky toparlarda, baglanyşykly geçýän keselli saglygy goraýyş gurşawynyň işgärleriniň hem-de garry adamlaryň gatnaşmagynda geçirilmelidigi bellenilýär.

Sanjymyň synaglarynyň birinji netijesiniň gowy täzelikdigine garamazdan, alymlar onuň gorag üçin ýeterlikdigini anyk aýtmaga heniz irdigini aýdýarlar diýip, Think Markets kompaniýasynyň analitigi Fawad Rasakzada belleýär.

Ol “soňky birnäçe hepdede nebitiň bahasynyň “juda parahat” bolandygyny we munuň ýakyn wagtda birden hereketiň başlajakdygyny görkezýändigini belleýär.

Şunuň bilen birlikde Ýewropa Bileleşigi ýurtlarynyň liderleri dört gün dowam eden gepleşiklerden soň koronawirus pandemiýasyndan zyýan çeken ykdysadyýeti dikeltmegiň meýilnamasy hem-de Ýewropa Bileleşiginiň 2021-2027-nji ýyllar üçin býujeti boýunça ylalaşyga geldiler diýip, Ýewropa geňeşiniň başlygy Şarl Mişel habar berdi.

Другие статьи
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.