«Gumdagnebit» müdirliginiň önümçilik üstünlikleri

09:30 26.08.2020 242

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/318/original-15f18029990a2f.jpeg

«Türkmennebit» DK-nyň «Gumdagnebit» nebit we gaz çykaryş müdirliginiň esasy önümçilik görkezijileri ýokarlanýar. Bu günki gün çig mal çykarylyşy bu ýerde öňdebaryjy depginlerde barýar.

Şu ýylyň geçen alty aýynda hereket edýän guýulardan çykarylan «gara altynyň» möçberi 174 müň 262 tonna deň boldy, ýarym ýyllyk meýilnama 117 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş 157 göterime deň boldy.

Müdirligiň hünärmenleri ýurdumyzyň nebitgaz känlerini özleşdirmekde uly tejribäni topladylar. Döwrebap tehnikalaryň we tehnologiýalaryň önümçilikde peýdalanylmagy nebitçilere uglewodorod serişdeleriniň çykarylyşyny işjeňleşdirmäge we yzygiderli artdyrmaga mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda müdirligiň nebitçileri Uzynada känini özleşdirmek boýunça iri möçberli işleri alyp barýarlar. Häzirki tapgyrda bu ýerde amala aşyrylýan işleri käniň çig mal binýadyny netijeli peýdalanmaga, şeýle hem ýerasty baýlyklaryň täze çeşmelerini ýüze çykarmaga gönükdirilendir. Şu ýylyň başyndan bäri, iki sany has çuňlukdaky guýularyň plastlary işlenip taýýarlanyldy, olardan nebitiň senagat akymy alyndy.

Häzirki wagtda Ördekli käni hem işjeň ýagdaýda özleşdirilýär. Bu käni barlamak we işläp taýýarlamak boýunça işler nebitiň we gaz kondensatynyň goşmaça çykarylyşyny üpjün eder.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.